Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L064 do L067 / 2021

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 64 (zakonodaja) – 24. februar 2021

Sklep Sveta (EU) 2021/326 z dne 22. februarja 2021 o stališču, ki se v imenu Unije zastopa v Odboru za trgovino, ustanovljenem s Trgovinskim sporazumom med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo, Perujem in Ekvadorjem na drugi strani, glede spremembe Dodatka 1 k Prilogi XII (Javna naročila)

8

  • L 66 (zakonodaja) – 25. februar 2021

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/335 z dne 23. februarja 2021 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/1809 o nekaterih zaščitnih ukrepih zaradi izbruhov visokopatogene aviarne influence v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 1386) ( 1 )

5

Delegirana odločba Nadzornega organa Efte št. 151/20/COL z dne 11. decembra 2020 o vzpostavitvi programa nadzora za leto 2021, ki ga je treba izvajati v državah Efte, ki so del EGP, za preverjanje uporabe zakonodaje EGP na področju živil in veterine [2021/336]

66

  • C 64 (informacije in objave) – 24. februar 2021

Popravek Obvestila o začetku protidampinškega postopka za uvoz kablov iz optičnih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ( UL C 316 24.9.2020 )

11

Popravek pojasnjevalnih opomb kombinirane nomenklature Evropske unije ( UL C 383 13.11.2020 )

12( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unijeLjubljana, 25. februar 2021

© TRINET Informatika, d.o.o.