Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L252 do L256 / 2020

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 252 (zakonodaja) – 4. avgust 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1147 z dne 31. julija 2020 o izdaji dovoljenja Unije za posamezen biocidni proizvod „ClearKlens product based on IPA“ ( 1 )

1

Uredba Komisije (EU) 2020/1149 z dne 3. avgusta 2020 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) glede diizocianatov ( 1 )

24

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1150 z dne 3. avgusta 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 5454) ( 1 )

30

  • L 255 (zakonodaja) – 5. avgust 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1155 z dne 30. julija 2020 o dodatku določenih količin, ki so bile leta 2019 zadržane v skladu s členom 4(2) Uredbe Sveta (ES) št. 847/96, ribolovnim kvotam za leto 2020

3

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1156 z dne 4. avgusta 2020 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/186 na uvoz nekaterih vrst jekla, odpornih proti koroziji, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz nekaterih rahlo spremenjenih vrst jekla, odpornih proti koroziji

36

  • L 256 (zakonodaja) – 5. avgust 2020

Direktiva Sveta (EU) 2020/1151 z dne 29. julija 2020 o spremembi Direktive 92/83/EGS o uskladitvi strukture trošarin za alkohol in alkoholne pijače

1

  • C 257 (informacije in objave) – 5. avgust 2020

2020/C 257/04 - Objava zahtevka za odobritev spremembe specifikacije proizvoda, ki ni manjša, v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

5( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unijeLjubljana, 5. avgust 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.