TRINET

Carinske novosti iz Uradnega lista EU št. L313 / 14.11.2006Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
  • L313 (zakonodaja) –
    14.11.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1674/2006 z dne 13. novembra
2006 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Odločba Komisije z dne 10. novembra
2006 o odobritvi izvzetja od razširitve protidampinške
dajatve, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93, nazadnje
ohranjene in spremenjene z Uredbo (ES) št. 1095/2005, na
nekatere dele koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske
nekaterim strankam ter o preklicu opustitve plačila protidampinške
dajatve, razširjene na nekatere dele koles s poreklom iz
Ljudske republike Kitajske, ki je bila odobrena nekaterim strankam
v skladu z Uredbo (ES) št. 88/975
  • C276E (informacije in objave)
Skupno stališče (ES) št.
17/2006 z dne 27. junija 2006, ki ga je sprejel Svet v skladu s
postopkom iz člena 251 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti z
namenom sprejetja Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o
registraciji, evalvaciji, odobritvi in omejevanju kemikalij
(REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije in o
spremembi Direktive 1999/45/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter
razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe
Komisije (ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in
direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS, 93/105/ES in 2000/21/ES1Skupno stališče (ES) št.
18/2006 z dne 27. junija 2006, ki ga je sprejel Svet v skladu s
postopkom iz člena 251 Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti z
namenom sprejetja Direktive Evropskega parlamenta in Sveta o
spremembi Direktive Sveta 67/548/EGS o približevanju zakonov in
drugih predpisov v zvezi z razvrščanjem, pakiranjem in
označevanjem nevarnih snovi z namenom prilagoditve Uredbi (ES) št.
…/2006 o registraciji, ocenjevanju, dovoljevanju in
omejevanju kemikalij (REACH) ter o ustanovitvi Evropske agencije
za kemikalije252


(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unije


Za pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukaj


Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih