TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU, od št. L044 do L050Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 51
  • L044 (zakonodaja) – 20.2.2008
Uredba Sveta (ES) št. 143/2008 z dne 12. februarja 2008
o spremembi Uredbe (ES) št. 1798/2003 glede uvedbe
upravnega sodelovanja in izmenjave informacij o pravilih o kraju
opravljanja storitev, posebnih ureditvah in ureditvi vračila
davka na dodano vrednost1Uredba Komisije (ES) št. 144/2008 z dne 19. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave7Direktiva Sveta 2008/8/ES z dne 12. februarja 2008 o spremembi
Direktive 2006/112/ES glede kraja opravljanja storitev11Direktiva Sveta 2008/9/ES z dne 12. februarja 2008 o podrobnih
pravilih za vračilo davka na dodano vrednost
, opredeljenih v
Direktivi 2006/112/ES, davčnim zavezancem, ki nimajo sedeža v
državi članici vračila, ampak v drugi državi članici23
  • L046 (zakonodaja) – 21.2.2008
Uredba Komisije (ES) št. 147/2008 z dne 20. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave7Uredba Komisije (ES) št. 148/2008 z dne 20. februarja
2008 o spremembi uredb (ES) št. 900/2007 in (ES) št.
1060/2007, zato da bi se podrobneje določil status namembnih
krajev, ki niso upravičeni do izvoznih nadomestil za sladkor9
  • C048 (informacije in objave) – 21.2.2008
Menjalni tečaji eura5
  • L048 (zakonodaja) – 22.2.2008
Uredba Sveta (ES) št. 150/2008 z dne 18. februarja 2008
o spremembi obsega protidampinških ukrepov, uvedenih z
Uredbo (ES) št. 130/2006 o uvozu vinske kisline s
poreklom iz Ljudske republike Kitajske1Uredba Komisije (ES) št. 151/2008 z dne 21. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave4Uredba Komisije (ES) št. 152/2008 z dne 21. februarja
2008 o nedodelitvi izvoznega nadomestila za maslo, v okviru
stalnega razpisa, predvidenega v Uredbi (ES) št. 581/20046Uredba Komisije (ES) št. 153/2008 z dne 21. februarja
2008 o določitvi izvoznih nadomestil za prašičje meso7Uredba Komisije (ES) št. 154/2008 z dne 21. februarja
2008 o določitvi stopenj nadomestil za nekatere mlečne
proizvode, izvožene kot blago
, ki ni zajeto v Prilogi I k
Pogodbi9Uredba Komisije (ES) št. 155/2008 z dne 21. februarja
2008 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo12Uredba Komisije (ES) št. 159/2008 z dne 21. februarja
2008 o spremembi uredb (ES) št. 800/1999 in (ES) št.
2090/2002 glede fizičnih pregledov, opravljenih pri izvozu
kmetijskih proizvodov, ki izpolnjujejo pogoje za nadomestila19Uredba Komisije (ES) št. 161/2008 z dne 21. februarja
2008 o določitvi reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega
mesa in jajc ter za jajčni albumin
in o spremembah Uredbe (ES)
št. 1484/9529Zapisnik o popravku Sporazuma o spremembi Sporazuma o
partnerstvu med članicami skupine afriških, karibskih in
pacifiških držav na eni strani ter Evropsko skupnostjo in
njenimi državami članicami na drugi, podpisanega v Cotonouju
,
dne 23. junija 2000, podpisanega v Luxembourgu, dne 25. junija
2005 ( UL
L 209, 11.8.2005
)89
  • L050 (zakonodaja) – 23.2.2008
Uredba Komisije (ES) št. 162/2008 z dne 22. februarja
2008 o določitvi pavšalnih uvoznih vrednosti za
določanje vhodne cene nekaterega sadja in zelenjave1Odločba Komisije z dne 18. februarja 2008 o spremembi Odločbe
2006/766/ES glede seznama tretjih držav in ozemelj, iz katerih
je dovoljen uvoz ribiških proizvodov v kateri koli obliki
za prehrano ljudi
(notificirano pod dokumentarno številko
C(2008) 555) (1)65Zapisnik o popravku notranjega sporazuma med predstavniki vlad
držav članic, ki so se sestali v okviru Sveta, o financiranju
pomoči Skupnosti v okviru večletnega finančnega okvira za obdobje
2008–2013 v skladu s Sporazumom o partnerstvu AKP–ES
o dodelitvi finančne pomoči čezmorskim državam in ozemljem, za
katero se uporablja Četrti del Pogodbe ES
, podpisanega v
Bruslju, dne 17. julija 2006 ( UL
L 247, 9.9.2006
)71Zapisnik o popravku sporazuma med Evropsko unijo ter Republiko
Islandijo in Kraljevino Norveško o postopku predaje med
državami članicami Evropske unije ter Islandijo in Norveško
,
podpisanega na Dunaju, dne 28. junija 2006 ( UL
L 292, 21.10.2006
)72
  • C051 (informacije in objave) – 23.2.2008
Zadeva C-372/06: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 13.
decembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe VAT and
Duties Tribunal, London – Združeno kraljestvo) – Asda
Stores Ltd proti The Commissioners of Her Majestys Revenue &
Customs (Carinski zakonik Skupnosti – Izvedbeni predpisi
– Uredba (EGS) št. 2454/93 – Priloga 11 –
Nepreferencialno poreklo – Televizijski sprejemniki
Pojem bistvene predelave ali obdelaveMerilo
povečanja vrednosti
Veljavnost in razlaga
Pridružitveni sporazum EGS-Turčija – Sklep št.
1/95 Pridružitvenega sveta – Neposredni učinek –
Razlaga)21Zadeva C-526/06: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 13.
decembra 2007 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Hoge Raad
der Nederlanden – Nizozemska) – Staatssecretaris van
Financiën proti Road Air Logistics Customs BV (Carinski
zakonik Skupnosti in izvedbena uredba – Skupnostni tranzit –
Kršitev – Dokazilo o pravilnosti tranzitne operacije
ali o kraju kršitve – Nedoločitev trimesečnega roka
za predložitev tega dokazila – Povračilo carinskih dajatev –
Pojem „zakonsko dolgovan
“)24

(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader. Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih