TRINET

Carinske novosti iz Uradnih listov EU od št. L320 do L414

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, zvezek 49
 • C320 (informacije in
  objave) – 28.12.2007
Obvestilo o začetku ponovne preiskave v skladu s členom 12
Uredbe Sveta (ES) št. 384/96 o protidampinških
ukrepih, ki se uporabljajo za izvoz nekaterih dokončanih tkanin iz
poliestrskih filamentov s poreklom iz Ljudske republike Kitajske8
 • L384 (zakonodaja) – 29.12.2007
Uredba Sveta (ES) št. 2013/2006 z dne 19. decembra 2006
o spremembah uredb (EGS) št. 404/93, (ES) št.
1782/2003 in (ES) št. 247/2006 v zvezi s sektorjem banan13Uredba Sveta (ES) št. 2014/2006 z dne 19. decembra 2006
o spremembah Uredbe (ES) št. 2505/96 o odprtju in
zagotavljanju upravljanja tarifnih kvot Skupnosti za določene
kmetijske in industrijske izdelke20Uredba Komisije (ES) št. 2018/2006 z dne 20. decembra
2006 o prehodnih ukrepih glede uvoznih dovoljenj za mleko in
mlečne proizvode
v skladu z Uredbo (ES) št. 2535/2001
zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji46Uredba Komisije (ES) št. 2019/2006 z dne 21. decembra
2006 o spremembi uredb Komisije (ES) št. 2058/96, (ES) št.
327/98 in (ES) št. 955/2005 o odprtju in upravljanju
uvoznih tarifnih kvot v sektorju riža48Uredba Komisije (ES) št. 2020/2006 z dne 22. decembra
2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 v zvezi z
upravljanjem tarifne kvote WTO za maslo iz Nove Zelandije54Uredba Komisije (ES) št. 2021/2006 z dne 22. decembra
2006 o odprtju in upravljanju uvoznih kvot za riž s
poreklom iz afriških, karibskih in pacifiških držav
(AKP) ter čezmorskih držav in ozemelj (ČDO)61Uredba Komisije (ES) št. 2022/2006 z dne 22. decembra
2006 o spremembi uredb (ES) št. 2375/2002, (ES) št.
2377/2002, (ES) št. 2305/2003 in (ES) št. 969/2006 o
odprtju in upravljanju uvoznih tarifnih kvot Skupnosti v
sektorju žit70Uredba Komisije (ES) št. 2026/2006 z dne 22. decembra
2006 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 2368/2002 o
izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimberley za mednarodno
trgovino s surovimi diamanti85Sklep Sveta z dne 20. decembra 2006 o podpisu in začasni
uporabi dvostranskega sporazuma v obliki izmenjave pisem med
Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o spremembi Sporazuma
med Evropsko skupnostjo in Republiko Belorusijo o trgovini s
tekstilnimi izdelki98Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo in
Republiko Belorusijo o spremembi Sporazuma med Evropsko skupnostjo
in Republiko Belorusijo o trgovini s tekstilnimi izdelki100
 • L386 (zakonodaja) – 29.12.2007
Sklep Sveta z dne 19. decembra 2006 o sklenitvi Sporazuma med
Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o reviziji
Sporazuma o vzajemnem priznavanju ugotavljanja skladnosti med
Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo50Sklep Sveta in predstavnikov vlad držav članic Evropske Unije,
ki so se sestali v okviru Sveta, z dne 4. decembra 2006 o podpisu
in začasni uporabi Evro-sredozemskega letalskega sporazuma med
Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani
ter Kraljevino Maroko na drugi strani
(1)55Evro-sredozemski letalski sporazum med Evropsko skupnostjo in
njenimi državami članicami na eni strani ter Kraljevino Maroko na
drugi strani57
 • L387 (zakonodaja) – 29.1.2007
Uredba Komisije (ES) št. 1984/2006 z dne 20. decembra
2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2535/2001 o podrobnih
pravilih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 1255/1999 glede
uvoznega režima za mleko in mlečne proizvode ter o odprtju
tarifnih kvot1
 • L395 (zakonodaja) – 30.12.2007
Uredba Sveta (ES) št. 1897/2006 z dne 19. decembra 2006
o spremembi Uredbe (ES) št. 1255/96 o začasni opustitvi
avtonomnih dajatev Skupne carinske tarife
za določene
industrijske, kmetijske in ribiške proizvode1
 • L405 (zakonodaja) – 30.12.2006
Uredba Sveta (ES) št. 1933/2006 z dne 21. decembra 2006
o začasnem preklicu dostopa Republike Belorusije do splošnih
tarifnih preferencialov35
 • L406 (zakonodaja) – 30.12.2006
Uredba Sveta (ES) št. 1929/2006 z dne 23. oktobra 2006 o
izvedbi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko skupnostjo
in Urugvajem na podlagi člena XXIV.6 Splošnega sporazuma o
carinah in trgovini (GATT) 1994 in o spremembi Priloge I k Uredbi
(EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi
ter skupni carinski tarifi8Uredba Sveta (ES) št. 1930/2006 z dne 20. decembra 2006
o spremembi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni
in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi9
 • L407 (zakonodaja) – 30.12.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1936/2006 z dne 20. decembra
2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 701/2003 o podrobnih
predpisih za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 2286/2002 glede
režimov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih proizvodov iz
perutninskega mesa in jajc s poreklom iz afriških,
karibskih in tihomorskih držav123Uredba Komisije (ES) št. 1937/2006 z dne 20. decembra
2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2497/96 o določitvi
postopkov za uporabo sistema v sektorju perutninskega mesa,
kakor je predviden v Pridružitvenem sporazumu in Začasnem
sporazumu med Evropsko skupnostjo in državo Izrael129Uredba Komisije (ES) št. 1938/2006 z dne 20. decembra
2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1431/94 o določitvi
podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94 o
odpiranju in določitvi upravljanja nekaterih tarifnih kvot
Skupnosti za perutninsko meso in nekatere druge kmetijske
proizvode136Uredba Komisije (ES) št. 1939/2006 z dne 21. decembra
2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 462/2003 o določitvi
podrobnih pravilih za uporabo režimov, ki se uporabljajo za uvoz
nekaterih proizvodov iz prašičjega mesa s poreklom iz držav
AKP146Uredba Komisije (ES) št. 1940/2006 z dne 21. decembra
2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1556/2006 o določitvi
podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (ES) št. 774/94
glede uvoznih režimov za prašičje meso153
 • L408 (zakonodaja) – 30.12.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1961/2006 z dne 20. decembra
2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 1396/98 o določitvi
postopkov za uporabo v sektorju perutninskega mesa Uredbe Sveta
(ES) št. 779/98 o uvozu kmetijskih proizvodov s poreklom
iz Turčije v Skupnost1Uredba Komisije (ES) št. 1962/2006 z dne 21. decembra
2006 o uporabi člena 37 Akta o pristopu Bolgarije k Evropski
uniji8Uredba Komisije (ES) št. 1964/2006 z dne 22. decembra
2006 o podrobnih pravilih za odprtje in upravljanje uvozne
kvote za riž s poreklom iz Bangladeša
ob uporabi Uredbe
Sveta (EGS) št. 3491/9019Uredba Komisije (ES) št. 1965/2006 z dne 22. decembra
2006 o prilagoditvi uredb za sektor govejega in telečjega mesa
zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji27
 • L409 (zakonodaja) – 30.12.2006
Sklep št. 1/2006 Pridružitvenega sveta ES–Bolgarija
z dne 31. maja 2006 o izboljšanju trgovinskih režimov za
predelane kmetijske proizvode iz Protokola 3 Evropskega sporazuma69
 • L410 (zakonodaja) – 30.12.2006
Sklep št. 2/2006 Pridružitvenega sveta EU-Bolgarija z
dne 1. novembra 2006 o spremembi Protokola 4 o opredelitvi
pojma „izdelki s poreklom” in načinih upravnega
sodelovanja k Evropskemu sporazumu1
 • L413 (zakonodaja) – 30.12.2006
Uredba Komisije (ES) št. 1993/2006 z dne 21. decembra
2006 o prehodnih ukrepih glede izvoza mleka in mlečnih
proizvodov
na podlagi Uredbe (ES) št. 1282/2006 zaradi
pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski Uniji1Uredba Komisije (ES) št. 1994/2006 z dne 27. decembra
2006 o odprtju tarifnih kvot Skupnosti za leto 2007 za ovce, koze,
ovčje in kozje meso3
 • L414 (zakonodaja) – 30.12.2006
Uredba Sveta (ES) št. 2027/2006 z dne 19. decembra 2006
o sklenitvi Sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju
med Evropsko skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki1Sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko
skupnostjo in Republiko Zelenortski otoki3Uredba Komisije (ES) št. 2029/2006 z dne 22. decembra
2006 o prilagoditvi Uredbe (EGS) št. 1538/91 o uvedbi
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (EGS) št.
1906/90 o določenih tržnih standardih za perutnino zaradi
pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji29Uredba Komisije (ES) št. 2030/2006 z dne 21. decembra
2006 o spremembi uredb (ES) št. 1607/2000, (ES) št.
1622/2000 in (ES) št. 2729/2000 v zvezi z vinskim
sektorjem zaradi pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji40Uredba Komisije (ES) št. 2031/2006 z dne 22. decembra
2006 o prilagoditvi več uredb v zvezi s trgom sladkorja zaradi
pristopa Bolgarije in Romunije k Evropski uniji43
 • C324 (informacije in objave) – 30.12.2006
Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora o predlogu
odločbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi akcijskega
programa za carino v Skupnosti (Carina 2013) COM(2006) 201 konč. —
2006/0075 (COD)78
 • C326 (informacije in objave) – 30.12.2006
Finanzgericht, Kassel — Nemčija) — Turbon
International GmbH, kot univerzalni pravni naslednik Kores Nordic
Deutschland GmbH, proti Oberfinanzdirektion Koblenz (Skupna
carinska tarifa — Tarifne številke — Uvrstitev
črnilnih kartuš, ki so združljive s tiskalniki znamke Epson
Stylus Color, v kombinirano nomenklaturo
Črnila
(tarifna številka 3215) — Deli in pribor za stroje iz
tarifne številke 8471 (tarifna številka 8473)15
 • C332 (informacije in objave) – 30.12.2006
Enotna uporaba kombinirane nomenklature (KN) (Uvrščanje
blaga)7
(1) Besedilo velja za EGP

Vir:

Uradni
list Evropske unijeZa pregledovanje Uradnih listov EU je potrebno uporabiti
prikazovalnik Adobe Acrobat Reader.  Adobe Acrobat Reader


Prenesete
ga lahko od
tukajTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih