TRINET

Čezmejno gibanje gensko spremenjenih organizmov

3221. Uredba o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem gibanju gensko
spremenjenih organizmov


Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije


U R E D B O o izvajanju Uredbe (ES) o čezmejnem
gibanju gensko spremenjenih organizmov


SPLOŠNA DOLOČBA


1. člen
(namen uredbe)


Ta uredba določa ravnanja za izvajanje Uredbe
(ES) št. 1946/2003
Evropskega parlamenta in Sveta z dne
15. julija 2003 o čezmejnem gibanju gensko spremenjenih organizmov
(UL L št. 287 z dne 5. 11. 2003, str. 1, z vsemi spremembami;
v nadaljnjem besedilu: Uredba 1946/2003/ES).


ORGANI IN NJIHOVE PRISTOJNOSTI


2. člen
(pristojni organi)


Pristojni organi za izvrševanje Uredbe
1946/2003/ES
so ministrstvo, pristojno
za okolje
, ministrstvo, pristojno
za zdravje
, in ministrstvo, pristojno
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
.


3. člen
(ministrstvo,
pristojno za okolje
)


Za izvrševanje Uredbe 1946/2003/ES opravlja ministrstvo,
pristojno za okolje naslednje naloge:


1. naloge kontaktne točke skladno s 17. členom Uredbe
1946/2003/ES;


2. kot kontaktna točka pripravlja in pošilja posredovalnici
informacije o biološki varnosti (v nadaljnjem besedilu: BCH)
in Komisiji zahtevana poročila, informacije in podatke v skladu s 15.
členom Uredbe 1946/2003/ES;


3. sodeluje s pristojnima organoma iz prejšnjega člena
zaradi uveljavitve te uredbe in izvajanja Uredbe 1946/2003/ES;


4. sprejema izvod ali kopijo informacij o priglasitvi iz 4.člena
Uredbe 1946/2003/ES in pisnega soglasja iz 5. člena Uredbe
1946/2003/ES pred prvim namernim čezmejnim gibanjem gensko
spremenjenih organizmov, namenjenih za namerno sproščanje v
okolje;


5. v primerih iz drugega odstavka 14. člena Uredbe 1946/2003/ES
obvešča javnost, Komisijo, države članice in druge prizadete
ali potencialno prizadete države ter BCH.


4. člen
(zagotavljanje podatkov)


(1) Ministrstvo, pristojno za zdravje, in ministrstvo, pristojno
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, pošiljata ministrstvu,
pristojnemu za okolje, podatke iz 15. člena Uredbe 1946/2003/ES, vsak
v skladu s svojimi pristojnostmi.


(2) Ministrstvo, pristojno za okolje, zagotavlja podatke iz
prejšnjega odstavka nadzornemu organu in carinskemu organu za
izvajanje nalog skladno z Uredbo 1946/2003/ES in to uredbo.


5. člen
(nadzorni organ)


Inšpekcijski nadzor nad izvrševanjem določb Uredbe
1946/2003/ES in izvajanje kazenskih določb iz te uredbe opravljajo
Inšpektorat
Republike Slovenije za okolje in prostor
, Zdravstveni
inšpektorat Republike Slovenije
in Inšpektorat
za kmetijstvo, gozdarstvo in hrano
, vsak v skladu s svojimi
pristojnostmi.


6. člen
(carinski
organ
)


(1) Carinski organ opravlja zaradi izvrševanja Uredbe
1946/2003/ES naslednje naloge:


1. preverja v okviru običajnih kontrol, ali gensko spremenjene
organizme spremljajo vsi potrebni dokumenti, določeni v Uredbi
1946/2003/ES,


2. sodeluje pri nadzoru čezmejnega gibanja s to uredbo določenih
gensko spremenjenih organizmov z drugimi pristojnimi organi.


(2) O vseh ugotovljenih dejstvih v zvezi z izvajanjem Uredbe
1946/2003/ES mora carinski organ nemudoma obvestiti ministrstvo,
pristojno za okolje
.


KAZENSKE DOLOČBE


7. člen
(prekrški)


(1) Z globo od 3.000.000 tolarjev do 5.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba, če:


1. izvaja prvo čezmejno gibanje brez dokumentacije o priglasitvi
iz 4. člena ali pisnega soglasja iz 5. člena Uredbe 1946/2003/ES;


2. ne navede v dokumentaciji, ki spremlja prvo čezmejno gibanje,
vseh podatkov, ki jih zahteva 12. člen Uredbe 1946/2003/ES;


3. gensko spremenjeni organizmi ne ustrezajo podatkom, navedenim v
dokumentaciji, ki spremlja prvo čezmejno gibanje gensko spremenjenih
organizmov skladno z določbami Uredbe 1946/2003/ES;


4. izvaža gensko spremenjene organizme, namenjene za neposredno
uporabo kot živila ali za predelavo, ki za ta namen niso odobrena v
Skupnosti;


5. izvaža gensko spremenjene organizme, namenjene za neposredno
uporabo kot krma ali za predelavo, ki za ta namen niso odobrena v
Skupnosti;


6. ravna v nasprotju z določbami prvega odstavka 10. člena Uredbe
1946/2003/ES.


(2) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 2.000.000 tolarjev se kaznuje
za prekršek pravna oseba, če ravna v nasprotju z določbo
prvega odstavka 6. člena Uredbe 1946/2003/ES.


(3) Z globo od 600.000 tolarjev do 1.000.000 tolarjev se za
prekršek iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi
samostojni podjetnik posameznik.


(4) Z globo od 200.000 tolarjev do 500.000 tolarjev se za prekršek
iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika.


(5) Z globo od 50.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za prekršek
iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.


KONČNA DOLOČBA


8. člen
(uveljavitev)


Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.


Št. 00719-69/2005/5


Ljubljana, dne 21. julija 2005.


EVA 2005-2511-0173


Vlada Republike Slovenije


Janez Janša l. r.


Predsednik
Povezave:

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih