TRINET

Dodatni protokol št. 4 k Sporaz. o prosti trgovini med R. Slovenijo in R. Litvo

58. Uredba o ratifikaciji Dodatnega protokola št. 4 k
Sporazumu o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko
Litvo o spremembah protokola 3 o pravilih o poreklu blaga


Na podlagi tretje alinee petega odstavka 75. člena Zakona o
zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01 in 78/03) izdaja
Vlada Republike Slovenije


U R E D B O O RATIFIKACIJI DODATNEGA PROTOKOLA ŠT. 4 K
SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI MED REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO
LITVO O SPREMEMBAH PROTOKOLA 3 O PRAVILIH O POREKLU BLAGA


1. člen


Ratificira se Dodatni protokol št. 4 k Sporazumu o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo o spremembah
protokola 3 o pravilih o poreklu blaga, ki je bil podpisan v Vilniusu
28. decembra 2001.


2. člen


Besedilo dodatnega protokola se v izvirniku v slovenskem in
angleškem jeziku glasi:*


* Besedilo dodatnega protokola v litvanskem jeziku je na
vpogled v Sektorju za mednarodnopravne zadeve Ministrstva za zunanje
zadeve.


DODATNI PROTOKOL št. 4 K SPORAZUMU O PROSTI TRGOVINI MED
REPUBLIKO SLOVENIJO IN REPUBLIKO LITVO o spremembah protokola 3 o
pravilih o poreklu blaga


Republika Slovenija (v nadaljevanju Slovenija) in Republika Litva
(v nadaljevanju Litva), ob upoštevanju Sporazuma o prosti
trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Litvo, podpisanega v
Vilniusu dne 4. oktobra 1996 (v nadaljevanju ‘sporazum’)
in Protokola 3 k temu sporazumu o opredelitvi pojma “izdelki s
poreklom” in načinih upravnega sodelovanja, kot je spremenjen z
Dodatnim protokolom št. 1 k temu sporazumu, podpisanim dne 18.
februarja 1999 ter z Dodatnim protokolom št. 2 k temu
sporazumu, podpisanim dne 21. decembra 1999 in z Dodatnim protokolom
št. 3 k temu protokolu, podpisanim dne 28. decembra 2000, ob
upoštevanju določb 38. člena sporazuma, spričo tega: 1. ker je bil Protokol 3 k sporazumu o opredelitvi pojma
  “izdelki s poreklom” in načinih upravnega sodelovanja, v
  nadaljevanju ‘protokol’, od začetka njegove
  veljavnosti večkrat spremenjen
  in je zato združitev teh sprememb
  v besedilo protokola potrebna zavoljo jasnosti in pravne varnosti
  pri uporabi pravil o poreklu, ki jih je treba uporabljati;
 1. ker so tudi potrebne tehnične prilagoditve pravil za postopke
  predelave zaradi upoštevanja sprememb Harmoniziranega
  sistema
  poimenovanja in šifrskih oznak blaga
  (“Harmonizirani sistem”), ki začnejo veljati 1. januarja
  2002 zahtevajo tudi tehnične prilagoditve;


 2. da je treba spremeniti določene zahteve v postopkih
  predelave za materiale brez porekla
  , da bi pridobili status
  blaga s poreklom ob upoštevanju pomanjkanja proizvodnje
  določenih materialov v pogodbenicah ter posebnih pogojev, v katerih
  je treba pridobiti nekatere izdelke (“monolitna integrirana
  vezja”), kar pomeni omejene postopke predelave zunaj
  pogodbenic;


 3. ker so potrebne nekatere tehnične spremembe zaradi
  popravka
  v in med različnimi jezikovnimi inačicami besedila;


 4. ker je zato za pravilno delovanje sporazuma in z namenom
  olajšanja dela uporabnikov in carinskih uprav primerno
  vključiti vse navedene zadeve v novo besedilo protokola
  ;STA SKLENILI, KOT SLEDI:


1. člen


Protokol 3 k sporazumu, o opredelitvi pojma “izdelki s
poreklom” in načinih upravnega sodelovanja, kot je spremenjen z
Dodatnim protokolom št. 1 k temu sporazumu, podpisanim dne 18.
februarja 1999 ter z Dodatnim protokolom št. 2 k temu
sporazumu, podpisanim dne 21. decembra 1999 in z Dodatnim protokolom
št. 3 k temu protokolu, podpisanim dne 28. decembra 2000 se
nadomesti s priloženim besedilom.


2. člen


Ta Dodatni protokol 4 začne veljati prvega dne drugega meseca, ki
sledi prejemu zadnjega uradnega obvestila, da so izpolnjene
notranjepravne zahteve za začetek veljavnosti tega Dodatnega
protokola.


Ta Dodatni protokol 4 se začasno uporablja od 1. januarja 2002.


Sestavljeno v Vilniusu, 28. decembra 2001 v dvojniku v slovenskem,
litvanskem in angleškem besedilu, pri čemer je vsako od teh
besedil enako verodostojno. V primeru razlik prevlada angleško
besedilo.


. . . . Protokol 3 je bjavljen na brezplačni strani gled Uradnega lista: http://objave.uradni-list.si/bazeul/MP/2003/020/B/52_58_5101.htm
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih