Carina

Programski paket Carina je namenjen izdelavi carinskih dokumentov in njihovi elektronski izmenjavi s Carinskim informacijskim sistemom. Poleg prepisanih podatkov je omogočen tudi vnos internih podatkov in združevanje dokumentov v modulu Pozicijska mapa.

Glavne značilnosti:

 • integriran Taric

 • integrirani carinski šifranti, ki so predpisani s strani EU

 • integrirane nacionalne dajatve (davek na dodano vrednost, trošarine, okoljske dajatve, davek na motorna vozila)

 • integrirani nacionalni šifranti

 • avtomatsko posodabljanje s strani Carine predpisanih šifrantov in tečajnic

 • avtomatiziran obračun dajatev

 • avtomatsko obveščanje strank ob zaključku postopka

Uvoz

Programski sklop vsebuje vse module, ki se uporabljajo pri uvoznem carinjenju. Možen je prenos podatkov med posameznimi moduli, tako da se podatki vnašajo le enkrat in se logično prenašajo v naslednji zahtevani dokument.

Uvoz

AIS - Avtomatiziran uvozni sistem

Modul AIS je namenjen uvoznemu carinjenju blaga, ki prihaja iz držav izven Evropske unije. Modul AIS (angl. Automated Import System) oz. avtomatizirani uvozni sistem je enoten evropski sistem evidentiranja in nadzora uvoznih postopkov. AIS temelji na izmenjavi elektronskih sporočil med carinskimi uradi vstopa (kjer blago dejansko vstopi v carinsko območje EU) in uradi uvoza (kjer je vložena deklaracija za uvozno blago), s čimer je omogočen nadzor nad zaključevanjem uvoznih postopkov. AIS vključuje tudi varnostne in varstvene zahteve.Glavne značilnosti:

 • vnos podatkov prilagojen tipu deklaracije, tako se vnašajo le podatki, ki se zahtevajo, ne vsi

 • porazdeljevanje vrednosti in prilog po imenovanjih za hitrejše in učinkovitejše delo

 • program sam poskrbi za preračun iz tuje valute

 • vnosna polja se prilagajo zahtevanemu vnosu, npr. znesek, izpostava, številka/leto ...

 • obračuni s pomočjo lokalnega Taric sistema:

  • davek na dodano vrednost

  • uvozne dajatve

  • okoljske dajatve

  • trošarine

  • davek na motorna vozila

  • morebitni carinski dolg

 • računalniška izmenjava podatkov s Carino na podlagi predpisanih sporočil

 • vsi prepisani izpisi

 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja

 • zajem podatkov iz zunanjih virov, npr. iz poslovnega informacijskega sistema

 • kloniranje celotne deklaracije ali le posameznega imenovanja

 • hiter vnos predhodno tabelarično organiziranih podatkov s pomočjo funkcije kopiraj/prilepi

 • integracije z drugimi programskimi moduli, tako da se podatki, zajeti v modulu AIS, lahko enostavno prenesejo in uporabijo tudi npr. v prošnji za tržni pregled, zdravstveni ali fito-sanitarni pregled

 • povezava s pozicijsko mapo

 • avtomatsko obveščanje strank ob zaključku postopkaUvoz

ICS - Uvozni nadzor blaga

Modul ICS oz. uvozni nadzor blaga (angl. Import Control System) je namenjen izdelavi vstopne skupne deklaracije, ki vsebuje nabor podatkov za izvedbo varstveno-varnostne analize tveganja. Na podlagi analize tveganja se carinski organ odloči za prepustitev blaga, pregled blaga, lahko pa tudi za zavrnitev vstopa.

Programski modul vsebuje tri segmente:

 • najave – izdelava vstopne skupne deklaracije

 • preusmeritve – preusmeritev blaga na drug urad vstopa

 • predložitve – predložitev predhodno najavljenega blagaGlavne značilnosti:

 • sledenje MRN številki

 • formalna kontrola ob shranjevanju

 • podrobna vsebinska kontrola pred izmenjavo s Carinskim informacijskim sistemom

 • računalniška izmenjava podatkov s Carino na podlagi predpisanih sporočil

 • vsi prepisani izpisi

 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja

 • kloniranje celotne deklaracije ali le posameznega imenovanja

 • deljenje podatkov med vsemi programskimi segmenti, npr. številka vstopne skupne deklaracije, pridobljena preko segmenta najave, se lahko preko izmenjave podatkov uporabi tako v preusmeritvah kot tudi predložitvah

 • zajem podatkov iz zunanjih virov, npr. iz poslovnega informacijskega sistema

 • hiter vnos predhodno tabelarično organiziranih podatkov s pomočjo funkcije kopiraj/prilepi

 • integracije z drugimi programskimi moduli, tako da se podatki, zajeti v modulu ICS, lahko enostavno prenesejo in uporabijo tudi npr. luških dispozicijah

 • povezava s pozicijsko mapoUvoz

Carinski računi

Modul Carinski računi se uporablja za elektronski sprejem obračuna uvoznih deklaracij, ki ga izda Generalni finančni urad. Ob prevzemu se preveri tudi vsebinsko in zneskovno ujemanje carinskega obračuna s stanjem uporabnikovih uvoznih deklaracij.Glavne značilnosti:

 • računalniška izmenjava podatkov s Carino na podlagi predpisanih sporočil

 • vsebinska in zneskovna kontrola

 • izpis zbirnega računa

 • prenos računa v računovodski programUvoz

Začasna hramba

Modul Začasna hramba se uporablja za izvedbo postopka začasne hrambe. Razlogi za kasnejšo določitev carinsko dovoljene rabe ali uporabe so lahko naslednji:

 • ob vnosu blaga se še ne ve, v kateri carinski postopek naj bi se blago prepustilo

 • niso znana navodila za ustrezno nadaljnje postopanje

 • za nadaljnji postopek še niso pridobljeni vsi ustrezni dokumentiGlavne značilnosti:

 • formalna kontrola ob shranjevanju

 • vsi prepisani izpisi

 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja

 • kloniranje dokumenta

 • povezava s pozicijsko mapoUvoz

Prošnja za fitosanitarni pregled

Modul se uporablja za izdelavo obrazca s prošnjo za fitosanitarni pregled. Pošiljke rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih nadzorovanih predmetov, ki se uvažajo, morajo biti uradno pregledane in jih mora spremljati izvirno fitosanitarno spričevalo. Podatki za pripravo obrazca se lahko prenesejo iz drugih modulov, na primer iz modula AIS.Glavne značilnosti:

 • formalna kontrola ob shranjevanju

 • vsi prepisani izpisi

 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja

 • kloniranje dokumenta

 • integracije z drugimi programskimi moduli

 • povezava s pozicijsko mapoUvoz

Prošnja za tržni pregled

Modul se uporablja za izdelavo obrazca s prošnjo za tržni pregled. Pri sprostitvi uvoženih kmetijskih pridelkov oz. živil v prost promet je treba predložiti dovoljenja inšpektorja, da so uvoženi kmetijskih pridelki oz. živila skladni s predpisanimi zahtevami in označeni v skladu s predpisi. Podatki za pripravo obrazca se lahko prenesejo iz drugih modulov, na primer iz modula AIS.Glavne značilnosti:

 • formalna kontrola ob shranjevanju

 • vsi prepisani izpisi

 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja

 • kloniranje dokumenta

 • integracije z drugimi programskimi moduli

 • povezava s pozicijsko mapoUvoz

Prošnja za veterinarski pregled

Modul se uporablja za izdelavo obrazca s prošnjo za veterinarski pregled. Živali, živila, surovine, proizvodi, zdravila, medicinski pripomočki, krma in odpadki morajo biti na mejnih prehodih pod veterinarskim nadzorom. Njihov uvoz se dovoli po predhodnem veterinarskem pregledu na meji z odločbo, s katero se za vsak primer posebej ugotovi, da z ozirom na predpisane pogoje ni veterinarskih ovir za njihov uvoz in tranzit. Podatki za pripravo obrazca se lahko prenesejo iz drugih modulov, na primer iz modula AIS.Glavne značilnosti:

 • formalna kontrola ob shranjevanju

 • vsi prepisani izpisi

 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja

 • kloniranje dokumenta

 • integracije z drugimi programskimi moduli

 • povezava s pozicijsko mapoUvoz

Prošnja za zdravstveni pregled

Modul se uporablja za izdelavo obrazca s prošnjo za zdravstveni pregled. Uvoznik živil ali izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili, mora ob vložitvi carinske deklaracije za uvoz vložiti pri pristojnem zdravstvenem inšpektorju, za živila živalskega izvora pa pri pristojnem veterinarskem inšpektorju, zahtevo za pregled pošiljke, ki jo uvaža, da se ugotovi njena zdravstvena ustreznost. Podatki za pripravo obrazca se lahko prenesejo iz drugih modulov, na primer iz modula AIS.Glavne značilnosti:

 • formalna kontrola ob shranjevanju

 • vsi prepisani izpisi

 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja

 • kloniranje dokumenta

 • integracije z drugimi programskimi moduli

 • povezava s pozicijsko mapoUvoz

VIES - Obračun DDVja drugih držav

Modul VIES se uporablja za izmenjavo informacij o davku na dodano vrednost (angl. Value added tax Information Exchange System) med članicami EU. Davčnim zavezancem omogoča preprosto, hitro in učinkovito zbiranje ter poročanje podatkov o dobavah blaga znotraj Skupnosti. Davčni zavezanec, identificiran za namene DDV, je namreč zavezan, da davčnemu uradu poroča o vseh dobavah blaga, ki jih opravi davčnim zavezancem, ki so identificirani za namene DDV v drugih državah članicah.Glavne značilnosti:

 • formalna kontrola ob shranjevanju

 • vsi prepisani izpisi

 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja

 • kloniranje dokumenta

 • integracije z drugimi programskimi moduli

 • povezava s pozicijsko mapo


Izvoz

Programski sklop vsebuje vse module, ki se uporabljajo pri izvoznem carinjenju. Možen je prenos podatkov med posameznimi moduli, tako da se podatki vnašajo le enkrat in se logično prenašajo v naslednji zahtevani dokument.

Izvoz

AES - Avtomatiziran izvozni sistem

Modul je namenjen izvoznemu carinjenju blaga, ki odhaja v države izven carinskega območja Evropske unije. Modul AES (angl. Automated Export System) oz. avtomatizirani izvozni sistem je enoten evropski sistem evidentiranja in nadzora izvoznih postopkov. AES temelji na izmenjavi elektronskih sporočil med carinskimi uradi izvoza (kjer je vložena deklaracija za izvozno blago) in uradi izstopa (kjer blago dejansko izstopi iz carinskega območja EU), s čimer je omogočen nadzor nad zaključevanjem izvoznih postopkov. AES vključuje tudi varnostne in varstvene zahteve.Glavne značilnosti:

 • vnos podatkov prilagojen tipu deklaracije, tako se vnašajo le podatki, ki se zahtevajo, ne vsi

 • porazdeljevanje vrednosti in prilog po imenovanjih za hitrejše in učinkovitejše delo

 • program sam poskrbi za preračun iz tuje valute

 • vnosna polja se prilagajo zahtevanemu vnosu, npr. znesek, izpostava, številka/leto ...

 • nadzor prepovedi izvoza s pomočjo lokalnega Taric sistema

 • računalniška izmenjava podatkov s Carino na podlagi predpisanih sporočil

 • vsi prepisani izpisi

 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja

 • zajem podatkov iz zunanjih virov, npr. iz poslovnega informacijskega sistema

 • kloniranje celotne deklaracije ali le posameznega imenovanja

 • hiter vnos predhodno tabelarično organiziranih podatkov s pomočjo funkcije kopiraj/prilepi

 • integracije z drugimi programskimi moduli, tako da se podatki, zajeti v modulu AES, lahko enostavno prenesejo in uporabijo tudi npr. v modulih CMR ali EUR.1

 • povezava s pozicijsko mapo

 • avtomatsko obveščanje strank ob zaključku postopkaIzvoz

ECS - Izvozni nadzor blaga

Modul ECS oz. izvozni nadzor blaga (angl. Export Control System) je namenjen izdelavi izstopne skupne deklaracije, ki vsebuje nabor podatkov za izvedbo varstveno-varnostne analize tveganja. Na podlagi analize tveganja se carinski organ odloči za prepustitev ali pregled blaga.

Programski modul vsebuje tri segmente:

 • prispetja – najava predhodno izvozno ocarinjenega blaga za izstop iz carinske unije

 • deklaracije – izdelava izstopne skupne deklaracije za blago, za katero varnostni podatki še niso bili podani ali pa so se zaradi daljšega časovnega obdobja neaktivnosti spremenili

 • manifesti – dejanski izstop blaga, uporablja se v letalskem in ladijskem prometuGlavne značilnosti:

 • formalna kontrola ob shranjevanju

 • podrobna vsebinska kontrola pred izmenjavo s Carinskim informacijskim sistemom

 • računalniška izmenjava podatkov s Carino na podlagi predpisanih sporočil

 • vsi prepisani izpisi

 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja

 • kloniranje celotne deklaracije ali le posameznega imenovanja

 • zajem podatkov iz zunanjih virov, npr. iz poslovnega informacijskega sistema

 • hiter vnos predhodno tabelarično organiziranih podatkov s pomočjo funkcije kopiraj/prilepi

 • integracije z drugimi programskimi moduli, tako da se podatki, zajeti v modulu ECS, lahko enostavno prenesejo in uporabijo tudi npr. luških dispozicijah

 • povezava s pozicijsko mapoIzvoz

T2L - Dokazovanje skupnostnega statusa blaga

Modul T2L se uporablja za dokazovanje skupnostnega statusa blaga, na primer prevoz skupnostnega blaga iz Slovenije v Grčijo.Glavne značilnosti:

 • formalna kontrola ob shranjevanju

 • vsi prepisani izpisi

 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja

 • kloniranje dokumenta

 • integracije z drugimi programskimi moduli

 • povezava s pozicijsko mapoIzvoz

T5 - Kontrolni izvod

Obrazec T5 se uporablja pri izvajanju ukrepov EU, ki vključujejo kontrole uporabe blaga in/ali kontrole namembnega kraja. Posamezen T5 obrazec se nanaša na eno pošiljko blaga, natovorjeno na eno prevozno sredstvo, in namenjeno za enega prejemnika ter za eno uporabo in/ali namembni kraj.Glavne značilnosti:

 • formalna kontrola ob shranjevanju

 • vsi prepisani izpisi

 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja

 • kloniranje dokumenta

 • integracije z drugimi programskimi moduli

 • povezava s pozicijsko mapoIzvoz

EUR.1 - Poreklo blaga

Poreklo blaga je orodje, s pomočjo katerega države najbolj učinkovito izvajajo ukrepe zunanjetrgovinske politike. Pravila, ki določajo poreklo blaga so pomembna za pravilno delovanje sporazumov o prosti trgovini. EU carinski predpisi določajo dve osnovni vrsti porekla:

 • nepreferencialno poreklo (statistično, komercialno), ki ne nudi carinskih ugodnosti

 • preferencialno poreklo, ki je povezano s carinskimi ugodnostmi; v okviru pravil, ki določajo preferencialno poreklo pa je treba ločiti še med pravili, ki določajo vzajemno peferencialno obravnavo med EU in tretjimi državami in pravili, ki določajo enostransko preferencialno obravnavo s strani EU (npr. za najmanj razvite države)Glavne značilnosti:

 • formalna kontrola ob shranjevanju

 • vsi prepisani izpisi

 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja

 • kloniranje dokumenta

 • integracije z drugimi programskimi moduli

 • povezava s pozicijsko mapo


Tranzit

Tranzitni postopek se običajno uporablja za neskupnostno blago. Zunanji tranzitni postopek (T1) omogoča gibanje od enega do drugega kraja na carinskem območju Skupnosti: omogoča odlog plačila carinskih dajatev, dokler blago ne prispe do namembnega urada v EU. Notranji skupnostni tranzit se uporablja za skupnostno blago, kadar je poslano iz enega kraja na območju EU v drugega preko tretjih držav, običajno preko držav EFTE, ne da bi pri tem blago izgubilo skupnostni status.

Tranzit

NCTS prispetje

Modul NCTS (angl. New Computerised Transit System) je računalniški sistem za podporo tranzitnemu postopku prispetja in je namenjen zaključevanju tranzita pri namembnem carinskem uradu. S tem sistemom je omogočena hitrejša izvedba postopkov, hitrejše sproščanje garancij, hitrejši pretok blaga, zmanjšanje stroškov in tudi boljša zaščito pred zlorabami.Glavne značilnosti:

 • enostaven vnos podatkov prilagojen prispetju

 • računalniška izmenjava podatkov s Carino na podlagi predpisanih sporočil

 • vsi prepisani izpisi

 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja

 • kloniranje dokumenta

 • povezava s pozicijsko mapoTranzit

NCTS odprema

Modul NCTS (angl. New Computerised Transit System) je računalniški sistem tudi za podporo tranzitnemu postopku odpreme, ko začnemo tranzitni postopek z izdelavo tranzitne deklaracije pri uradu odhoda. S tem sistemom je omogočena hitrejša izvedba postopkov, hitrejše sproščanje garancij, hitrejši pretok blaga, zmanjšanje stroškov in tudi boljša zaščito pred zlorabami.Glavne značilnosti:

 • enostaven vnos podatkov prilagojen odpremi

 • upravljanje garancije

 • poizvedovanje

 • izračun carinskega dolga

 • sledenje MRN številki

 • prenos faktur iz evidence carinskega dolga na pripadajoče imenovanje

 • program sam poskrbi za preračun iz tuje valute

 • vnosna polja se prilagajo zahtevanemu vnosu, npr. znesek, izpostava, številka/leto ...

 • računalniška izmenjava podatkov s Carino na podlagi predpisanih sporočil

 • vsi prepisani izpisi

 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja

 • kloniranje celotne deklaracije ali le posameznega imenovanja

 • zajem podatkov iz zunanjih virov, npr. iz poslovnega informacijskega sistema

 • povezava s pozicijsko mapo


Poenostavitve

Poenostavitve so dodatna dovoljenja, ki jih Carina dodeli gospodarskim subjektom, da lahko carinske postopke opravljajo v podjetju in s tem pohitrijo ter optimizirajo delovni proces.

Poenostavitve

CarM – Preclereance

Modul CarM je namenjen carinjenju poštnih pošiljk. Poleg popolne nadomestitve papirnega manifesta prinaša tudi integriran uvozni nadzor blaga (ICS) ter pripravo podatkov za uvozno carinsko deklaracijo (AIS).CarM

Glavne značilnosti:

 • enostaven vnos podatkov prilagojen poštni pošiljki

 • pregled nad obdelanimi oz. zadržanimi pošiljkami

 • direkten vpogled in nadzor Carine nad izvedbo carinskih postopkov

 • vsi predpisani izpisi

 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanjaPoenostavitve

KV - Knjigovodski vpisi

Izvedbi poenostavljenih postopkov na podlagi knjigovodskih vpisov je namenjen modul KV. Modul omogoča avtomatsko zaporedno številčenje dogodkov v okviru dodeljenega dovoljenja za poenostavitev ter zajem podatkov za izdelavo deklaracije preko vnosnih form, ki simulirajo izdelavo komercialnega dokumenta. Prvenstveno je namenjen podjetjem, ki operirajo z velikim številom dogodkov, hkrati pa so vnosne forme zaradi poenostavljenega vnosa bolj razumljive uporabnikom. Iz posameznega dogodka in pripadajočih dokumentov program avtomatsko generira deklaracije in imenovanja na podlagi predpisanih parametrov.

Programski modul vsebuje naslednja segmenta:

 • knjigovodski vpisi – glavni del, kjer se kreirajo dogodki, nanj povezujejo komercialni dokumenti, izvaja kontrola in izmenjava s Carinskim informacijskim sistemom

 • dokumenti – pripravljajo se komercialni dokumenti za povezavo s dogodki

V tem modulu so poleg same evidence zajete tudi vse funkcionalnosti, ki jih prinašata modula za uvozno in izvozno carinjenje:

 • vključene so varnostne in varstvene zahteve

 • obračun uvoznih dajatev, trošarin, davka na motorna vozila in morebitnega carinskega dolga

 • vsi obračuni dajatev se izvajajo s pomočjo lokalnega Taric sistema

 • vgrajena je računalniška izmenjava podatkov s Carino na podlagi predpisanih sporočilGlavne značilnosti:

 • poenostavljen vnos, ki posnema izdelavo komercialnega dokumenta

 • vnos postavk, katere se na podlagi predpisanih podatkov združijo v imenovanja

 • avtomatična izdelava uvoznih in izvoznih deklaracij iz več dokumentov

 • nastavljiva vnosna okna, kjer lahko izklopimo nepotrebna polja

 • porazdeljevanje vrednosti in prilog po postavkah za hitrejše in učinkovitejše delo

 • program sam poskrbi za preračun iz tuje valute

 • vnosna polja se prilagajo zahtevanemu vnosu, npr. znesek, izpostava, številka/leto ...

 • obračuni s pomočjo lokalnega Taric sistema

 • računalniška izmenjava podatkov s Carino na podlagi predpisanih sporočil

 • vsi prepisani izpisi

 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja

 • kloniranje knjigovodskega vpisa ali le posameznega dokumenta

 • zajem podatkov iz zunanjih virov, npr. iz poslovnega informacijskega sistema


Za značilnosti glede izdelave uvozne ali izvozne deklaracije si poglejte razdelka AIS - Avtomatiziran uvozni sistem in AES - Avtomatiziran izvozni sistem.


Skladišče

Blago, ki je pod carinskim nadzorom, toda ni uvozno ocarinjeno, se shranjuje v carinskem skladišču. Prednost takšnega postopka je v kasnejšem plačilu carinskih in davčnih dajatev, saj se dajatve obračunajo šele ob sprostitvi blaga iz skladišča v prost promet. V primeru ponovnega izvoza takega blaga pa do carinskih in davčnih obveznosti sploh ne pride.

Skladišče

Skladišče tipa D

Skladišče je implementirano v okviru modula Knjigovodski vpisi in in podpira funkcionalnosti carinskega skladišča tipa D – zasebno carinsko skladišče.

Evidenca je količinska in se vodi na nivoju posameznega artikla. Zaloga se razknjiži po FIFO metodi.Glavne značilnosti:

 • delovanje integrirano v sklopu modula Knjigovodski vpisi - ni dodatne evidence

 • KVji s postopkom 71 predstavljajo vhod v carinsko skladišče - stanje zaloge se povečuje

 • KVji s predhodnim postopkom 71 predstavljajo izhod iz carinskega skladišča - stanje zaloge se zmanjšuje.

 • avtomatsko razdolževanje vhodov

 • avtomatsko povezovanje izhodov na vhode

 • carinske evidence po šifri artikla in po vhodnem AIS 71


Za ostale značilnosti poglejte razdelek Knjigovodski vpisi.


Lokalno

Programski sklop vsebuje module, ki se uporabljajo le pri carinskih postopkih na območju Slovenije.

Lokalno

Nadzor

Modul Nadzor omogoča elektronsko evidentiranje carinskih dokumentov, ki se trenutno vlagajo na papirju in se ne evidentirajo v druge samostojne carinske aplikacije (AIS, AES, ICS, ECS, NCTS). Evidentiranje dokumentov je možno v dveh vlogah: prihod in odhod.

Vloga prihod vsebinsko zajema prihod v carinsko območje Evropske unije: evidentiranje vstopa pošiljk v EU, evidentiranje prihoda pošiljk v oddelek za carinjenje in drugo evidentiranje blaga v oddelku za carinjenje.

Vloga odhod pa zajema odhod iz carinskega območja: evidentiranje izstopa pošiljk iz EU in evidentiranje odhoda pošiljk iz oddelka za carinjenje.

Vnašajo se lahko naslednji dokumenti:

 • CIM posamezni

 • CIM seznam

 • T2L dokument

 • T2L dokument (izdaja)

 • EKO potrdilo

 • Manifest

 • eManifest

 • Blago v tranzitu

 • Poenostavljen uvoz

 • Začasna hrambaGlavne značilnosti:

 • formalna kontrola ob shranjevanju

 • podrobna vsebinska kontrola pred izmenjavo s Carinskim informacijskim sistemom

 • računalniška izmenjava podatkov s Carino na podlagi predpisanih sporočil

 • zajem podatkov iz zunanjih virov, npr. iz poslovnega informacijskega sistema

 • integracije z drugimi programskimi moduli

 • kloniranje dokumenta

 • povezava s pozicijsko mapo

Nadzor

Podatki, ki so pripravljeni v modulu Začasna hramba ali T2L - Dokazovanje skupnostnega statusa blaga, se lahko prenesejo v modul Nadzor. Ob potrditvi s strani Carine se v izvorni modul vrnejo podatki o MRNju.Lokalno

ePriloge

Modul ePriloge je namenjen elektronskemu vlaganju spremnih dokumentov k carinski deklaraciji, kar je skladno z zahtevo, da se pri izvajanju carinskih formalnosti vse carinske deklaracije, deklaracije za začasno hrambo, obrazce, obvestila in zahtevke vloži elektronsko.

Elektronsko vlaganje torej velja tudi za spremne dokumente, ki so potrebni za izvedbo carinskih formalnosti. Na zahtevo carinskega organa, ali če je s posebnim predpisom tako določeno, se spremni dokumenti lahko dostavijo v papirni obliki.

Trenutno se lahko elektronsko vlagajo le spremni dokumenti za uvozne carinske deklaracije (AIS).ePriloge

Glavne značilnosti:

 • priprava podatkov za izmenjavo na podlagi vsebine carinske deklaracije

 • shranjevanje spremnih dokumentov v okviru internega informacijskega sistema

 • podrobna vsebinska kontrola pred izmenjavo s Carinskim informacijskim sistemom

 • računalniška izmenjava podatkov s Carino na podlagi predpisanih sporočil

 • integracije z drugimi programskimi moduli


Izdelava ePriloge je omogočena na podlagi uvoznih deklaracij iz modulov AIS - Avtomatiziran uvozni sistem in KV - Knjigovodski vpisi. Celoten potek izdelave ePriloge in spremljanje statusa računalniške izmenjave je omogočeno direktno iz izvornega modula.


Intrastat

Intrastat je statistika blagovne menjave med državami članicami Evropske unije, pri kateri se podatki o blagovni menjavi mesečno zbirajo s statističnimi obrazci (intrastat poročili) neposredno od poročevalskih enot. Intrastat je bil uveden leta 1993 ob uvedbi skupnega evropskega trga, ko podatkov o blagovni menjavi med državami članicami zaradi ukinitve notranjih meja ni bilo več mogoče pridobivati iz carinskih deklaracij (za statistiko blagovne menjave med Evropsko unijo in tretjimi državami se kot vir podatkov še naprej uporablja carinske deklaracije EUL).

Intrastat

Intrastat

Modul Intrastat je namenjen mesečnemu poročanju podakov na Statistiko, vendar le za tisti tok blaga, kjer je presežn vključitveni prag.Glavne značilnosti:

 • poenostavljen vnos, ki posnema izdelavo komercialnega dokumenta

 • vnos postavk, katere se na podlagi predpisanih podatkov združijo v imenovanja

 • avtomatična izdelava poročila iz več dokumentov

 • porazdeljevanje vrednosti in prilog po postavkah za hitrejše in učinkovitejše delo

 • program sam poskrbi za preračun iz tuje valute

 • zajem podatkov s pomočjo lokalne Tarife (8-mestna koda s pripadajočimi opisi in enotami mere)

 • računalniška izmenjava podatkov s Statistiko na podlagi predpisanih sporočil

 • vsi prepisani izpisi

 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja

 • kloniranje dokumentov

 • zajem podatkov iz zunanjih virov, npr. iz poslovnega informacijskega sistema


EMCS - Gibanje trošarinskih izdelkov

EMCS omogoča nadzor nad gibanji trošarinskih izdelkov (alkohol, tobačni izdelki in energenti) znotraj Evropski skupnosti, kar predstavlja jedro trošarinske zakonodaje. Osnovni princip je, da se lahko vse pošiljke trošarinskih izdelkov, za katere še ni bila plačana trošarina, znotraj Evropske skupnosti gibljejo v odlogu plačila trošarine le med pooblaščenimi gospodarskimi subjekti. To pomeni, da se morajo gospodarski subjekti, ki opravljajo dejavnost v zvezi s trošarinskimi izdelki registrirati pri pristojnem nadzornem organu in pridobiti ustrezno trošarinsko dovoljenje, ki omogoča prejemanje in pošiljanje trošarinskih izdelkov v odlogu plačila trošarine.

EMCS - Gibanje trošarinskih izdelkov

EMCS - Gibanje trošarinskih izdelkov v režimu odloga plačila trošarine v EU

Modul EMCS (angl. Excise Movement and Control System) je nadomestilo za papirnati obrazec Trošarinski dokument. Njegova uporaba je obvezna za vse gospodarske subjekte, ki prejemajo ali odpremljajo trošarinsko blago.Glavne značilnosti:

 • poizvedovanje

 • računalniška izmenjava podatkov s Carino na podlagi predpisanih sporočil

 • vsi prepisani izpisi

 • dodatni pregledi za lažji pregled poslovanja

 • kloniranje dokumenta

 • zajem podatkov iz zunanjih virov, npr. iz poslovnega informacijskega sistema

 • integracije z drugimi programskimi moduli, tako da se podatki, zajeti v modulu EMCS, lahko enostavno prenesejo in uporabijo tudi npr. modulu AES

 • povezava s pozicijsko mapo