Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L002 do L007 / 2021

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 002 (zakonodaja) – 6. januar 2020

Sklep Sveta (EU) 2021/2 z dne 17. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo, v zvezi s sprejetjem sklepa o spremembi Protokola o Irski/Severni Irski

6

  • L 003 (zakonodaja) – 7. januar 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/9 z dne 6. januarja 2021 o uvedbi začasne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vroče valjanih ploščatih izdelkov iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla s poreklom iz Turčije

4

Sklep št. 1/2019 Skupnega odbora EU-Mehika z dne 16. oktobra 2019 v zvezi s spremembami Priloge III k Sklepu št. 2/2000 Skupnega sveta ES-Mehika o opredelitvi koncepta „izdelki s poreklom“ in metodah upravnega sodelovanja (Andora in San Marino ter določena pravila o poreklu za kemijske izdelke) [2021/10]

37

  • L 004 (zakonodaja) – 7. januar 2020

Sklep Sveta (EU) 2021/3 z dne 23. novembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na ponovno sklicanem triinšestdesetem zasedanju Komisije ZN za droge o uvrstitvi kanabisa in s kanabisom povezanih substanc v tabele v okviru Enotne konvencije o mamilih iz leta 1961, kakor je bila spremenjena s Protokolom iz leta 1972, in Konvencije o psihotropnih substancah iz leta 1971

1

  • L 005 (zakonodaja) – 7. januar 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/11 z dne 7. januarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 498/2012 o dodelitvi tarifnih kvot, ki se uporabljajo za izvoz lesa iz Ruske federacije v Evropsko unijo

1

Sklep Sveta (EU) 2021/12 z dne 17. decembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom o izstopu Združenega kraljestva Velika Britanija in Severna Irska iz Evropske unije in Evropske skupnosti za atomsko energijo glede določitve blaga, za katero ne obstaja tveganje

5

  • L 007 (zakonodaja) – 11. januar 2021

Popravek Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 ( UL L 150 14.6.2018 )

53

Popravek Delegiranega sklepa Komisije (EU) 2020/2125 z dne 16. decembra 2020 o priznanju Vlade Nunavuta kot organa, pooblaščenega za izdajanje dokumentov, ki potrjujejo skladnost z Uredbo (ES) št. 1007/2009 Evropskega parlamenta in Sveta za dajanje izdelkov iz tjulnjev na trg Unije ( UL L 426 17.12.2020 )

63( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unijeLjubljana, 11. januar 2021

© TRINET Informatika, d.o.o.