Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L033 do L036 / 2020

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 31 (zakonodaja) – 4. februar 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/148 z dne 3. februarja 2020 o izdaji dovoljenja za robenidin hidroklorid (Robenz 66G) kot krmni dodatek za pitovne piščance in o spremembi Uredbe (ES) št. 1800/2004 (imetnik dovoljenja Zoetis SA) ( 1 )

1

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/149 z dne 4. februarja 2020 o podaljšanju dovoljenja za Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1077 kot krmni dodatek za jagnjeta in konje ter razveljavitvi uredb (ES) št. 1293/2008 in (ES) št. 910/2009 (imetnik dovoljenja Danstar Ferment AG, ki ga v Uniji zastopa Lallemand SAS) ( 1 )

5

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/150 z dne 4. februarja 2020 o izdaji dovoljenja za pripravek iz 6-fitaze, ki jo proizvaja Komagataella phaffii CGMCC 12056, kot krmni dodatek za pitovne piščance, piščance za nesnice in za razplod ter manj pomembne vrste perutnine za pitanje ali za nesnice ali za razplod (imetnik dovoljenja Andrés Pintaluba S.A.) ( 1 )

9

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/151 z dne 4. februarja 2020 o izdaji dovoljenja za Pediococcus acidilactici CNCM I-4622 kot krmni dodatek za vse vrste pitovnih in razplodnih prašičev razen svinj, vse aviarne vrste, vse vrste rib in vse rake ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 911/2009, (EU) št. 1120/2010 in (EU) št. 212/2011 ter izvedbenih uredb (EU) št. 95/2013, (EU) št. 413/2013 in (EU) 2017/2299 (imetnik dovoljenja Danstar Ferment AG, ki ga v Uniji zastopa Lallemand SAS) ( 1 )

12

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/152 z dne 3. februarja 2020 o prepovedi Romuniji, da na podlagi člena 53(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 ponovno izda registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivno snov klotianidin ali imidakloprid, za uporabo na Brassica napus proti Phyllotreta spp. ali Psylliodes spp. (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 458) ( 1 )

16

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/153 z dne 3. februarja 2020 o prepovedi Litvi, da na podlagi člena 53(1) Uredbe (ES) št. 1107/2009 ponovno izda registracije fitofarmacevtskih sredstev, ki vsebujejo aktivno snov tiametoksam, za uporabo na spomladanski oljni repici proti Phyllotreta spp. in/ali Psylliodes spp. (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 464) ( 1 )

19

  • L 34 (zakonodaja) – 6. februar 2020

Sklep Sveta (SZVP) 2020/155 z dne 24. oktobra 2019 o podpisu in sklenitvi Sporazuma med Evropsko unijo in Zvezno republiko Somalijo o statusu misije Evropske unije za krepitev zmogljivosti v Somaliji (EUCAP Somalia) v imenu Unije

3

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/157 z dne 5. februarja 2020 o izdaji dovoljenja za tartrazin kot krmni dodatek za pse, mačke, okrasne ribe, okrasne ptice, ki jejo zrnje, in male glodavce ( 1 )

15

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/158 z dne 5. februarja 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2016/799 za namen opreme za tehtanje, nameščene v vozilu ( 1 )

20

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/159 z dne 5. februarja 2020 o podaljšanju dovoljenja za Enterococcus faecium DSM 7134 kot krmni dodatek za odstavljene pujske in prašiče pitance ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 538/2007 (imetnik dovoljenja Lactosan Starterkulturen GmbH & Co) ( 1 )

22

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/160 z dne 5. februarja 2020 o izdaji dovoljenja za pripravek iz origanovega olja, kuminovega olja, karvakrola, metil saliciliata in L-mentola kot krmnega dodatka za odstavljene pujske (imetnik dovoljenja Biomin GmbH) ( 1 )

25

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/161 z dne 5. februarja 2020 o podaljšanju dovoljenja za Bacillus subtilis DSM 17299 kot krmni dodatek za piščance za pitanje in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1137/2007 (imetnik dovoljenja Chr. Hansen A/S) ( 1 )

28

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/162 z dne 5. februarja 2020 o izdaji dovoljenja za pripravek iz Saccharomyces cerevisiae CNCM I-1079 kot krmni dodatek za pitovne purane (imetnik dovoljenja Danstar Ferment AG, ki ga zastopa Lallemand SAS) ( 1 )

31

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/163 z dne 5. februarja 2020 o izdaji dovoljenja za pripravek iz muramidaze, ki jo proizvaja Trichoderma reesei DSM 32338, kot krmni dodatek za pitovne purane, purane za razplod, piščance za razplod in druge vrste perutnine za razplod (imetnik dovoljenja DSM Nutritional Products Ltd., ki ga v Uniji zastopa DSM Nutritional Products Sp. Z o.o) ( 1 )

34

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/164 z dne 5. februarja 2020 o izdaji dovoljenja za 6-fitazo, ki jo proizvaja Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), kot krmni dodatek za vse aviarne vrste in vse vrste prašičev ter razveljavitvi Uredbe (ES) št. 379/2009 (imetnik dovoljenja Danisco (UK) Ltd, ki trguje pod imenom Danisco Animal Nutrition in ga zastopa Genencor International B.V.) ( 1 )

37

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/165 z dne 5. februarja 2020 o izdaji dovoljenja za endo-1,4‐beta-mananazo, ki jo proizvaja Paenibacillus lentus DSM 32052, kot krmni dodatek za piščance za pitanje, piščance za nesenje jajc, pitovne purane, purane za razplod in manj pomembne vrste perutnine ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 786/2007 (imetnik dovoljenja Elanco GmbH) ( 1 )

40

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/166 z dne 5. februarja 2020 o podaljšanju dovoljenja za 6‐fitazo, ki jo proizvaja Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233), kot krmni dodatek za piščance za pitanje, kokoši nesnice, purane za pitanje, race za pitanje, odstavljene pujske, prašiče za pitanje in svinje ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 785/2007 (imetnik dovoljenja Danisco (UK) Ltd, ki trguje pod imenom Danisco Animal Nutrition in ga zastopa Genencor International B.V.) ( 1 )

43

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/167 z dne 5. februarja 2020 o harmoniziranih standardih za radijsko opremo, pripravljenih v podporo Direktivi 2014/53/EU Evropskega parlamenta in Sveta

46

AKTI, KI JIH SPREJMEJO ORGANI, USTANOVLJENI Z MEDNARODNIMI SPORAZUMI

Sklep št. 1/2020 Pridružitvenega Odbora EU-Republika Moldavija v Trgovinski Sestavi z dne 23. januarja 2020 o posodobitvi Priloge XV (Odprava carin) k Pridružitvenem sporazumu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani [2020/168]

52

  • C 38 (informacije in objave) – 5. februar 2020

POSTOPKI V ZVEZI Z IZVAJANJEM SKUPNE TRGOVINSKE POLITIKE

Evropska komisija : 2020/C 38/02 - Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

Železni ali jekleni pribor (fitingi) za cevi / LR Kitajska / Protidampinška dajatev / 29. oktober 2020

2

  • C 39 (informacije in objave) – 5. februar 2020

2020/C 39/13 - Mnenje Evropskega odbora regij – Afriška prašičja kuga in evropski trg svinjine

62

  • C 40 (informacije in objave) – 6. februar 2020

Evropska komisija : 2020/C 40/05 : Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

Nekateri zrnato usmerjeni ploščato valjani izdelki iz silicijevega jekla za elektropločevine / LR Kitajska, Japonska, Republika Koreja, Ruska federacija, Združene države Amerike / Protidampinška dajatev / 31. 10. 2020

34

2020/C 40/09 - Obvestilo podjetjem, ki nameravajo dajati fluorirane ogljikovodike v razsutem stanju na trg Evropske unije v letu 2021

47

  • L 35 (zakonodaja) – 7. februar 2020

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/172 z dne 6. februarja 2020 o podaljšanju dovoljenja za 3-fitazo, ki jo proizvaja Aspergillus niger (CBS 101.672), kot krmni dodatek za odstavljene pujske, prašiče pitance, svinje, pitovne piščance, purane za pitanje, kokoši nesnice, race in vse druge manj pomembne aviarne vrste, okrasne ptice in o novem dovoljenju za piščance za nesnice ali za razplod, purane za razplod ali plemenske kokoši in sesne pujske ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 243/2007, (ES) št. 1142/2007, (ES) št. 165/2008, (ES) št. 505/2008 in (EU) št. 327/2010 (imetnik dovoljenja BASF SE) ( 1 )

6

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/173 z dne 6. februarja 2020 o izdaji dovoljenja za briljantno modro FCF kot krmni dodatek za mačke in pse1 )

9

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/174 z dne 6. februarja 2020 o odobritvi tehnologije, ki se uporablja v učinkovitih 12-voltnih alternatorjih za uporabo v nekaterih osebnih avtomobilih in lahkih gospodarskih vozilih, kot inovativne tehnologije v skladu z Uredbo (EU) 2019/631 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

13

Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2020/175 z dne 6. februarja 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu (EU) 2020/47 o zaščitnih ukrepih zaradi visokopatogene aviarne influence podtipa H5N8 v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 762) ( 1 )

23

Pravilnik ZN št. 126 – Enotne določbe o homologaciji pregradnih sistemov za zaščito oseb v vozilu pred naletom prtljage, dobavljenih kot neoriginalna oprema za vozila [2020/176]

37

  • L 36 (zakonodaja) – 7. februar 2020

Uredba Sveta (EU) 2020/169 z dne 6. februarja 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 147/2003 o nekaterih omejevalnih ukrepih v zvezi s Somalijo

1

Sklep Sveta (SZVP) 2020/170 z dne 6. februarja 2020 o spremembi Sklepa 2010/231/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Somaliji

5

Popravek Uredbe (EU) 2020/127 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. januarja 2020 o spremembi Uredbe (EU) št. 1306/2013 glede finančne discipline od proračunskega leta 2021 naprej in Uredbe (EU) št. 1307/2013 glede prožnosti med stebri za koledarsko leto 2020 ( UL L 027 31.1.2020 )

13

  • C 42 (informacije in objave) – 7. februar 2020

020/C 42/02 - Uradno obvestilo v skladu s členom 114(4) Pogodbe o delovanju Evropske unije – nacionalni ukrepi, ki so strožji od določb harmonizacijskega ukrepa EU ( 1 )

2( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

 

Ljubljana, 10. februar 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.