Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L039 do L042 / 2020

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 39 (zakonodaja) – 12. februar 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/186 z dne 7. februarja 2020 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

Poliakrilni elastomeri v obliki belih blokov / 3906 90 90 / Blago je torej treba uvrstiti pod oznako KN 3906 90 90 kot drugi akrilni polimeri v primarni obliki

3

  • C 48 (informacije in objave) – 12. februar 2020

2020/C 48/06 - Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

Na strani 46 se v pojasnjevalni opombi k poglavju 7 „UŽITNE VRTNINE, NEKATERI KORENI IN GOMOLJI“, „Splošno“ , tabela v točki 2 nadomesti z naslednjim: Neizčrpen seznam kalčkov skupaj z njihovimi oznakami KN: ...

6

2020/C 48/07 - Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

Na strani 161 pojasnjevalne opombe k tarifni podštevilki „2933 49 10 Halogeni derivati kinolina; derivati kinolinkarboksilne kisline“ se nadomesti tretji odstavek in dodajo se dodatni odstavki: ...

8

2020/C 48/11 - Obvestilo o spremembi obvestila o začetku protisubvencijskega postopka za uvoz izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken s poreklom iz Egipta

18

  • L 40 (zakonodaja) – 13. februar 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/191 z dne 10. februarja 2020 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

Prožna cev, na zunanji strani sestavljena iz plasti sintetične pletenine. Izdelek je namenjen lajšanju bolečin, ki nastanejo zaradi pritiska in trenja na občutljivih mestih na prstih in nohtih, tako na rokah kot na nogah. Izdelek je zato treba uvrstiti pod oznako KN 6307 90 10 kot drugi gotovi tekstilni izdelki.

1

Uredba Komisije (EU) 2020/192 z dne 12. februarja 2020 o spremembi prilog II in III k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za prokloraz v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

4

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/194 z dne 12. februarja 2020 o določitvi podrobnih pravil za uporabo Uredbe Sveta (EU) št. 904/2010 glede posebnih ureditev za davčne zavezance, ki opravljajo storitve za osebe, ki niso davčni zavezanci, prodajajo blago na daljavo in ali opravljajo nekatere domače dobave blaga

114

  • L 40I (zakonodaja) – 13. februar 2020

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/189 z dne 12. februarja 2020 o izvajanju člena 9 Uredbe (ES) št. 1183/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo

1

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2020/190 z dne 12. februarja 2020 o izvajanju Sklepa 2010/788/SZVP o omejitvenih ukrepih proti Demokratični republiki Kongo

3

  • L 41 (zakonodaja) – 13. februar 2020

Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2020/177 z dne 11. februarja 2020 o spremembi direktiv Sveta 66/401/EGS, 66/402/EGS, 68/193/EGS, 2002/55/ES, 2002/56/ES in 2002/57/ES, direktiv Komisije 93/49/EGS in 93/61/EGS ter izvedbenih direktiv 2014/21/EU in 2014/98/EU v zvezi s škodljivimi organizmi rastlin na semenih in drugem rastlinskem razmnoževalnem materialu (Besedilo velja za EGP) ( 1 )

1

  • C 49 (informacije in objave) – 13. februar 2020

2020/C 49/07 - Obvestilo osebam, za katere veljajo omejitveni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/788/SZVP , kot se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta (SZVP) 2020/190, in Uredbe Sveta (ES) št. 1183/2005 , kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2020/189, o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo

7

2020/C 49/08 - Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere se uporabljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2010/788/SZVP in Uredbe Sveta (ES) št. 1183/2005 o uvedbi določenih posebnih omejevalnih ukrepov za osebe, ki kršijo embargo na orožje glede Demokratične republike Kongo

9

  • L 42 (zakonodaja) – 14. februar 2020

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/196 z dne 13. februarja 2020 o podaljšanju dovoljenja za endo-1,4-beta-ksilanazo, ki jo proizvaja Aspergillus niger CBS 109.713, kot krmni dodatek za piščance za pitanje, purane za pitanje, purane za razplod, manj pomembne aviarne vrste (razen nesnic) in okrasne ptice ter o razveljavitvi uredb (ES) št. 1380/2007 in (ES) št. 1096/2009 ter Izvedbene uredbe (EU) št. 843/2012 (imetnik dovoljenja BASF SE) ( 1 )

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/197 z dne 13. februarja 2020 o izdaji dovoljenja za alurno rdeče AC kot krmni dodatek za mačke in pse ( 1 )

4

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/198 z dne 13. februarja 2020 o pravilih za uporabo Uredbe (EU) št. 251/2014 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z vzpostavitvijo registra geografskih označb, zaščitenih v sektorju aromatiziranih vinskih proizvodov, in vključitvijo obstoječih geografskih označb v navedeni register

8

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2020/199 z dne 13. februarja 2020 o obvezni registraciji uvoza izdelkov iz brezkončnih steklenih vlaken s poreklom iz Egipta

10

  • C 51 (informacije in objave) – 14. februar 2020

2020/C 51/11 - Obvestilo o začetku pregleda zaščitnih ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla

21

2020/C 51/12 - Obvestilo o začetku protidampinškega postopka za uvoz iztiskanih izdelkov iz aluminija s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

26( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

 

Ljubljana, 14. februar 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.