Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L050 do L055 / 2021

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 50 (zakonodaja) – 15. februar 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/170 z dne 9. februarja 2021 o uvrstitvi določenega blaga v kombinirano nomenklaturo

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/171 z dne 12. februarja 2021 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/626 glede seznamov tretjih držav in njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos pošiljk žuželk v Unijo ( 1 )

4

  • L 52 (zakonodaja) – 15. februar 2021

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/175 z dne 12. februarja 2021 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 1052) ( 1 )

1

  • L 55 (zakonodaja) – 16. februar 2021

Informacije o začetku veljavnosti Celovitega in okrepljenega sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Armenijo na drugi strani

1

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/183 z dne 12. februarja 2021 o spremembi Izvedbenega sklepa (EU) 2017/2453 glede imetnika odobritve za dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo nekatere gensko spremenjene oljne ogrščice, so iz njih sestavljeni ali proizvedeni, in njegovega zastopnika v Uniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 823) ( 1 )

2

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2021/184 z dne 12. februarja 2021 o spremembi odločb 2009/813/ES in 2009/814/ES ter Sklepa 2010/429/EU in izvedbenih sklepov 2012/82/EU, 2012/83/EU, 2012/347/EU, 2013/649/EU, (EU) 2015/683, (EU) 2015/684, (EU) 2015/685, (EU) 2015/686, (EU) 2015/687, (EU) 2015/688, (EU) 2015/689, (EU) 2015/693, (EU) 2015/695, (EU) 2015/696, (EU) 2015/700, (EU) 2015/701, (EU) 2015/2279, (EU) 2015/2281, (EU) 2016/1216, (EU) 2016/1217, (EU) 2017/1207, (EU) 2018/1111, (EU) 2018/2045, (EU) 2018/2046, (EU) 2019/1307, (EU) 2019/1308, (EU) 2019/1309, (EU) 2019/2083 in (EU) 2020/1360 glede imetnika odobritve za dajanje na trg proizvodov, ki vsebujejo nekatere gensko spremenjene organizme, so iz njih sestavljeni ali proizvedeni, in njegovega zastopnika v Uniji (notificirano pod dokumentarno številko C(2021) 826) ( 1 )

4

  • C 55 (informacije in objave) – 16. februar 2021

2021/C 55/01 - Uradno obvestilo Evropske unije v skladu s Sporazumom o trgovini in sodelovanju med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo na eni strani ter Združenim kraljestvom Velika Britanija in Severna Irska na drugi strani

1

  • C 56 (informacije in objave) – 16. februar 2021

2021/C 56/09 - Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog direktive Sveta o spremembi Direktive Sveta 2006/112/ES glede začasnih ukrepov v zvezi z davkom na dodano vrednost za cepiva proti COVID-19 ter in vitro diagnostične medicinske pripomočke za COVID-19 v odziv na pandemijo COVID-19 (COM(2020) 688 final – 2020/0311 (CNS))

61( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unijeLjubljana, 16. februar 2021

© TRINET Informatika, d.o.o.