Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L243 do L245 / 2020

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 243 (zakonodaja) – 29. julij 2020

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1119 z dne 27. julija 2020 o podaljšanju ukrepa, ki ga je sprejel izvršilni organ Združenega kraljestva Health and Safety Executive za dostopnost na trgu in uporabo biocidnega proizvoda Ficam D na prostem, v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 4968)

3

  • L 244 (zakonodaja) – 29. julij 2020

Uredba Sveta (EU) 2020/1108 z dne 20. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) 2017/2454 glede datumov začetka uporabe v odziv na pandemijo COVID-19

1

Sklep Sveta (EU) 2020/1109 z dne 20. julija 2020 o spremembi direktiv (EU) 2017/2455 in (EU) 2019/1995 glede datumov prenosa in začetka uporabe v odziv na pandemijo COVID-19

3

Sklep Sveta (EU) 2020/1110 z dne 23. januarja 2018 o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma o zračnem prometu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strain in Združenimi državami Amerike na drugi

6

Sklep Sveta (EU) 2020/1111 z dne 20. julija 2020 o podpisu, v imenu Unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Vlado Ljudske republike Kitajske o sodelovanju na področju geografskih označb in njihovi zaščiti

8

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2020/1112 z dne 20. julija 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/2026 glede datumov začetka uporabe v odziv na pandemijo COVID-19

9

Sklep Sveta (EU) 2020/1113 z dne 20. julija 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru SGP, ustanovljenem na podlagi vmesnega Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Gano na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, o sprejetju poslovnika Odbora SGP

11

Sklep Sveta (EU) 2020/1115 z dne 24. julija 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem s Sporazumom med Evropsko skupnostjo na eni strani ter vlado Danske in lokalno vlado Ferskih otokov na drugi strani, v zvezi s sprejetjem sprememb protokolov 1 in 4 k Sporazumu

16

  • C 249 (informacije in objave) – 29. julij 2020

2020/C 249/01 - Priporočilo Evropskega odbora za sistemska tveganja z dne 27. maja 2020 o spremljanju vpliva moratorijev na dolgove ter javnih jamstvenih shem in drugih ukrepov fiskalne narave, sprejetih kot odziv na pandemijo bolezni COVID-19 za zaščito realnega gospodarstva, na finančno stabilnost (ESRB/2020/8)

1

  • L 245 (zakonodaja) – 30. julij 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1121 z dne 29. julija 2020 o zbiranju in izmenjavi statističnih podatkov o uporabnikih in povratnih informacij uporabnikov o storitvah enotnega digitalnega vstopnega mesta v skladu z Uredbo (EU) 2018/1724 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

3

Popravek Uredbe Komisije (EU) 2020/1085 z dne 23. julija 2020 o spremembi prilog II in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klorpirifos in klorpirifos-metil v ali na nekaterih proizvodih ( UL L 239 24.7.2020 )

31

  • C 250 (informacije in objave) – 30. julij 2020

2020/C 250/05 - Izjava Komisije, priložena Izvedbeni uredbi Komisije o zbiranju in izmenjavi statističnih podatkov o uporabnikih in povratnih informacij uporabnikov o storitvah enotnega digitalnega vstopnega mesta v skladu z Uredbo (EU) 2018/1724 Evropskega parlamenta in Sveta

5( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unijeLjubljana, 30. julij 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.