Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L243 do L255 / 2021

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 64

  • L 243 (zakonodaja) – 9. julij 2021

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2021/1123 z dne 8. julija 2021 o začasni prekinitvi ukrepov trgovinske politike v zvezi z nekaterimi izdelki iz Združenih držav Amerike, uvedenih z Izvedbeno uredbo (EU) 2020/1646 po obravnavi trgovinskega spora v okviru dogovora Svetovne trgovinske organizacije o reševanju sporov

43

  • C 277 (informacije in objave) – 12. julij 2021

2021/C 277/02 - Obvestiloo bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Vezane lesene plošče okoumé / Ljudska republika Kitajska / Protidampinška dajatev / 7.4.2022)

2

2021/C 277/03 - Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Nekateri vroče valjani ploščati izdelki iz železa, nelegiranega jekla ali drugega legiranega jekla / Ljudska republika Kitajska / Protidampinška dajatev / 7.4.2022)

3

  • C 278 (informacije in objave) – 12. julij 2021

Sodni postopki - 2021/C 278/26 - Zadeva C-87/20: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 12. maja 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Bundesfinanzhof – Nemčija) – Hauptzollamt B/XY (Predhodno odločanje – Varstvo prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst z zakonsko ureditvijo trgovine z njimi – Uredbi (ES) št. 338/97 in št. 865/2006 – Kaviar jesetrovkVnos na carinsko območje Evropske unije kot osebni ali gospodinjski predmeti – Uvozno dovoljenje – Izjeme – Zgornja meja 125 gramov na osebo – Prekoračitev – Namen podaritve drugemu)

19

Sodni postopki - 2021/C 278/31 - Zadeva C-209/20: Sodba Sodišča (tretji senat) z dne 20. maja 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Upper Tribunal (Tax and Chancery Chamber) – Združeno kraljestvo) – Renesola UK Ltd/The Commissioners for Her Majesty's Revenue and Customs (Predhodno odločanje – Carinska unija – Presoja veljavnosti – Izvedbena uredba (EU) št. 1357/2013 – Določitev države porekla solarnih modulov, sestavljenih v tretji državi, iz sončnih celic, izdelanih v drugi tretji državi – Uredba (EGS) št. 2913/92 – Carinski zakonik Skupnosti – Člen 24 – Poreklo blaga, ki je bilo proizvedeno v več tretjih državah – Pojem ‚zadnja bistvena predelava ali obdelava)

22

Sodni postopki - 2021/C 278/32 - Zadeva C-230/20: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 20. maja 2021 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākā tiesa (Senāts) – Latvija) – „BTA Baltic Insurance Company“ AAS/Valsts ieņēmumu dienests (Predhodno odločanje – Uredba (EGS) št. 2913/92 – Carinski zakonik Skupnosti – Člen 195 – Člen 232(1)(a) – Člen 221(3) – Skupna carinska tarifaIzterjava zneska carinskega dolga – Sporočilo dolžniku o znesku dajatve – Zastaralni rok – Poziv garantu za izpolnitev jamstva – Izvršba za dosego plačila – Razumen rok)

23

  • L 249 (zakonodaja) – 14. julij 2021

Sklep Sveta (EU) 2021/1157 z dne 30. junija 2021 o stališču, ki se v imenu Unije zastopa kot odziv na enostransko izjavo Združenega kraljestva o praksi, ki jo to namerava uvesti v zvezi z uvozom mesnih proizvodov iz Velike Britanije na Severno Irsko med 1. julijem in 30. septembrom 2021

99

  • L 255 (zakonodaja) – 16. julij 2021

Sklep št. 1/2021 Odbora Skupnost-Švica za kopenski promet z dne 30. junija 2021 o spremembi Priloge 1 k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in Švicarsko konfederacijo o železniškem in cestnem prevozu potnikov in blaga ter Sklepa št. 2/2019 Odbora o prehodnih ukrepih za ohranitev nemotenega železniškega prometa med Švico in Evropsko unijo [2021/1171]

7

  • C 284 (informacije in objave) – 16. julij 2021

2021/C 284/04 - Obvestilo o začetku pregleda zaradi izteka protidampinških ukrepov, ki se uporabljajo za uvoz natrijevega ciklamata s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Indonezije

4(1) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 16. julij 2021
TRINET Informatika, d.o.o.