Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L300 do L305 / 2019

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 300 (zakonodaja) – 21. november 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/1932 z dne 18. novembra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru veleposlanikov AKP-EU glede sprejetja odločitve o sprejetju prehodnih ukrepov na podlagi člena 95(4) Sporazuma o partnerstvu AKP-EU

1

  • L 301 (zakonodaja) – 22. november 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/1934 z dne 18. marca 2019 o podpisu, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, Protokola k Sporazumu o sodelovanju pri civilnem globalnem satelitskem navigacijskem sistemu (GNSS) med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Republiko Korejo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Bolgarije, Republike Hrvaške in Romunije k Evropski uniji

1

  • C 393 (informacije in objave) – 22. november 2019

2019/C 395/05 - Posebno poročilo št. 20/2019 Informacijski sistemi EU za podporo nadzoru meje: močno orodje, toda potrebne je več osredotočenosti na pravočasne in popolne podatke

6

  • L 303 (zakonodaja) – 25. november 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1940 z dne 15. novembra 2019 o vpisu imena v register zaščitenih označb porekla in zaščitenih geografskih označb („Paški sir“ (ZOP))

25

Sklep Sveta (EU) 2019/1941 z dne 18. novembra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru SGP, ustanovljenem z Vmesnim sporazumom, ki vodi k sporazumu o gospodarskem partnerstvu, med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in pogodbenico Srednjo Afriko na drugi strani, v zvezi s sprejetjem seznama razsodnikov

26

  • C 399 (informacije in objave) – 25. november 2019

2019/C 399/43 - Združeni zadevi T-119/07 in T-207/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. septembra 2019 – Italija in Eurallumina/Komisija (Državne pomoči – Direktiva 2003/96/ES – Trošarine za mineralna olja – Mineralna olja, ki se uporabljajo kot gorivo pri proizvodnji aluminijevega oksida – Oprostitev plačila trošarine – Selektivnost – Smernice o regionalni državni pomoči – Smernice Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja iz leta 2001 – Legitimno pričakovanje – Domneva zakonitosti aktov institucij – Načelo dobrega upravljanja – Obveznost obrazložitve – Protislovnost obrazložitve)

37

2019/C 399/44 - Združeni zadevi T-129/07 in T-130/07: Sodba Splošnega sodišča z dne 17. septembra 2019 – Irska in Aughinish Alumina/Komisija (Državne pomoči – Direktiva 2003/96/ES – Trošarine za mineralna olja – Mineralna olja, ki se uporabljajo kot gorivo pri proizvodnji aluminijevega oksida – Oprostitev plačila trošarine – Selektivnost ukrepa – Smernice Skupnosti o državni pomoči za varstvo okolja iz leta 2001)

38

  • L 304 (zakonodaja) – 26. november 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1947 z dne 22. novembra 2019 o izdaji dovoljenja za gumi kasijevca kot krmni dodatek za mačke in pse ( 1 )

7

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1948 z dne 25. novembra 2019 o začetku preiskave glede možnega izogibanja protidampinškim ukrepom, uvedenim z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2018/186 na uvoz nekaterih vrst jekla, odpornih proti koroziji, s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ter o uvedbi registracije takega uvoza

10

Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/1952 z dne 25. novembra 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8592) ( 1 )

23

  • L 305 (zakonodaja) – 26. november 2019

Popravek Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označevanju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 ( UL L 150, 14.6.2018 )

59

Popravek Direktive (EU) 2019/771 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. maja 2019 o nekaterih vidikih pogodb za prodajo blaga, spremembi Uredbe (EU) 2017/2394 in Direktive 2009/22/ES ter razveljavitvi Direktive 1999/44/ES ( UL L 136, 22.5.2019 )

62

  • C 400 (informacije in objave) – 26. november 2019

2019/C 400/04 - Obvestilo nekaterim osebam in subjektom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine, in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

4

2019/C 400/05 - Obvestilo osebi, za katero veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2014/119/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini

5

2019/C 400/06 - Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2014/119/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 208/2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini

6

2019/C 400/07 - Obvestilo osebi, za katero veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2016/1693, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2019/1944, in Uredbe Sveta (EU) 2016/1686, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2019/1943 o omejevalnih ukrepih proti ISIL (Daiš) in Al Kaidi ter osebam, skupinam, podjetjem in subjektom, povezanim z njimi

7

2019/C 400/08 - Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2016/1693 in Uredbe Sveta (EU) 2016/1686 o omejevalnih ukrepih proti ISIL (Daiš) in Al Kaidi ter osebam, skupinam, podjetjem in subjektom, povezanim z njima

8

  • L 305 (zakonodaja) – 26. november 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/1955 z dne 21. novembra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Generalnem svetu Svetovne trgovinske organizacije glede sprejetja sklepa o pregledu Dogovora o upravnih določbah za tarifne kvote kmetijskih proizvodov (Dogovor o tarifnih kvotah)

20

Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/1956 z dne 26. novembra 2019 o harmoniziranih standardih za električno opremo, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, pripravljenih v podporo Direktivi 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta

26

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1957 z dne 25. novembra 2019 o oceni v skladu z Uredbo (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemo od izpolnjevanja bistvenih zahtev Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012, ki jo je odobrilo Združeno kraljestvo (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8345) ( 1 )

35

Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/1958 z dne 25. novembra 2019 o odstopanju Poljske od medsebojnega priznavanja dovoljenja za biocidni proizvod, ki vsebuje vodikov cianid, v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8346)

38

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1959 z dne 26. novembra 2019 o neodobritvi srebrovega natrijevega vodikovega cirkonijevega fosfata kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 2. in 7. vrste proizvodov ( 1 )

40

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1960 z dne 26. novembra 2019 o neodobritvi srebrovega zeolita kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 2. in 7. vrste proizvodov ( 1 )

42

  • C 401 (informacije in objave) – 27. november 2019

2019/C 401/06 - Objava zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2)(b) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

8

2019/C 401/03 - Sporočilo Komisije o spremembi Priloge k Sporočilu Komisije državam članicam o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije za kratkoročno zavarovanje izvoznih kreditov

3( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unijeLjubljana, 27. november 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.