Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L308 do L311 / 2019

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 308 (zakonodaja) – 29. november 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1976 z dne 25. novembra 2019 o odobritvi dajanja na trg fenil kapsaicina kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

40

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1977 z dne 26. novembra 2019 o izdaji dovoljenja za fenilmetantiol, benzil metil sulfid, sek-pentiltiofen, tridek-2-enal, 12-metiltridekanal, 2,5-dimetilfenol, heksa-2(trans),4(trans)-dienal in 2-etil-4-hidroksi-5-metil-3(2H)-furanon kot krmne dodatke za mačke in pse ( 1 )

45

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1978 z dne 26. novembra 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1238/95 glede pristojbin, ki se plačujejo Uradu Skupnosti za rastlinske sorte

58

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1979 z dne 26. novembra 2019 o odobritvi dajanja na trg zmesi 2’-fukozillaktoze/difukozillaktoze kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta ter o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

62

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1980 z dne 26. novembra 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

69

Izvedbena Uredba Komisije (EU) 2019/1981 z dne 28. novembra 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/626 glede seznamov tretjih držav in njihovih regij, iz katerih je dovoljen vnos polžev, želatine in kolagena ter žuželk, namenjenih za prehrano ljudi, v Evropsko unijo ( 1 )

72

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1982 z dne 28. novembra 2019 o obveznosti registracije uvoza navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa in sferoidnega grafitnega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po ponovnem začetku preiskave zaradi izvršitve sodbe z dne 20. septembra 2019 v zadevi T-650/17 v zvezi z Izvedbeno uredbo (EU) 2017/1146 o ponovni uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa in sferoidnega grafitnega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki jih proizvaja družba Jinan Meide Castings Co., Ltd.

77

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1994 z dne 28. novembra 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8745) ( 1 )

112

  • L 309 (zakonodaja) – 29. november 2019

Uredba Komisije (EU) 2019/1933 z dne 6. novembra 2019 o določitvi „seznama Prodcomindustrijskih izdelkov iz Uredbe Sveta (EGS) št. 3924/91 ( 1 )

1

  • C 403 (informacije in objave) – 29. november 2019

2019/C 403/03 - Obvestilo o ponovnem začetku preiskave na podlagi sodbe z dne 20. septembra 2019 v zadevi T-650/17 v zvezi z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2017/1146 z dne 28. junija 2017 o ponovni uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz navojnega litega pribora (fitingov) za cevi iz tempranega litega železa in sferoidnega grafitnega litega železa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, ki jih proizvaja družba Jinan Meide Castings Co., Ltd.

63

2019/C 403/08 - Objava zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

74

  • L 310 (zakonodaja) – 2. december 2019

Direktiva Sveta (EU) 2019/1995 z dne 21. novembra 2019 o spremembi Direktive 2006/112/ES glede določb v zvezi s prodajo blaga na daljavo in nekaterimi domačimi dobavami blaga

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1996 z dne 28. novembra 2019 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih vrst pripravljene ali konzervirane sladke koruze v zrnju s poreklom iz Kraljevine Tajske po pregledu zaradi izteka ukrepa na podlagi člena 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036

6

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1997 z dne 29. novembra 2019 o ponovnem začetku preiskave na podlagi sodbe z dne 19. septembra 2019, v zadevi C-251/18 Trace Sport SAS, v zvezi z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) št. 501/2013 z dne 29. maja 2013 o razširitvi dokončne protidampinške dajatve, uvedene z Izvedbeno uredbo (EU) št. 990/2011 na uvoz koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, na uvoz koles, poslanih iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Indonezije, Malezije, Šrilanke in Tunizije ali ne

29

  • C 405 (informacije in objave) – 2. december 2019

2019/C 405/07 - Obvestilo o izvajanju sodbe Sodišča v združenih zadevah C-659/13 in C-34/14 C & J Clark International Ltd in Puma SE v zvezi s protidampinškimi ukrepi za uvoz obutve s poreklom iz Ljudske republike Kitajske in Vietnama

8

2019/C 405/08 - Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Hladno valjani ploščati izdelki iz nerjavnega jekla - LR Kitajska, Tajvan - 28.8.2020)

11

2019/C 405/12 - Informativno obvestilo – javno posvetovanje Geografske označbe, ki jih je Indonezija predlagala za zaščito v EU

16



( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

 

Ljubljana, 2. december 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.