Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L324 do L330 / 2020

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 324 (zakonodaja) – 6. oktober 2020

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1402 z dne 5. oktobra 2020 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 6914) ( 1 )

37

  • C 330 (informacije in objave) – 6. oktober 2020

2020/C 330/04 - Posodobitev seznama dovoljenj za prebivanje iz člena 2(16) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

5

  • L 325 (zakonodaja) – 7. oktober 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1407 z dne 6. oktobra 2020 o sprejetju zahtevka za obravnavo novega proizvajalca izvoznika v zvezi z dokončnimi protidampinškimi ukrepi za uvoz keramične namizne in kuhinjske posode s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ter o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/1198

22

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1408 z dne 6. oktobra 2020 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve na uvoz nekaterih vroče valjanih plošč in kolobarjev iz nerjavnega jekla s poreklom iz Indonezije, Ljudske republike Kitajske in Tajvana

26

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/1409 z dne 29. septembra 2020 glede izvzetij iz razširjene protidampinške dajatve na nekatere dele za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske v skladu z Uredbo Komisije (ES) št. 88/97 (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 6574)

74

  • C 331 (informacije in objave) – 7. oktober 2020

2020/C 331/09 - Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Silicij / Ljudska republika Kitajska / Protidampinška dajatev / 6.7.2021)

13

2020/C 331/10 - Obvestilo o bližnjem izteku nekaterih protidampinških ukrepov

(Obročkasti mehanizmi za mape / Ljudska republika Kitajska / Protidampinška dajatev / 13.5.2021)

14

  • L 326 (zakonodaja) – 8. oktober 2020

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2020/1201 z dne 14. avgusta 2020 glede ukrepov za preprečevanje vnosa bakterije Xylella fastidiosa (Wells et al.) v Unijo in njenega širjenja znotraj Unije ( UL L 269 17.8.2020 )

14

Popravek Uredbe (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in razveljavitvi Direktive 2001/82/ES ( UL L 4 7.1.2019 )

15

  • L 327 (zakonodaja) – 8. oktober 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/1410 z dne 25. septembra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 66. seji Odbora za harmonizirani sistem Svetovne carinske organizacije v zvezi s predvidenim sprejetjem mnenj o uvrstitvi, odločitev o uvrstitvi, sprememb pojasnjevalnih opomb harmoniziranega sistema ali drugih nasvetov glede razlage harmoniziranega sistema ter predvidenim sprejetjem priporočil za zagotovitev enotne razlage harmoniziranega sistema v skladu s Konvencijo o harmoniziranem sistemu

1

  • L 329 (zakonodaja) – 9. oktober 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/1421 z dne 1. oktobra 2020 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v zvezi s spremembami prilog k Evropskemu sporazumu o mednarodnem cestnem prevozu nevarnega blaga (ADR) in predpisov, priloženih k Evropskemu sporazumu o mednarodnem prevozu nevarnega blaga po celinskih plovnih poteh (ADN)

1

  • L 330 (zakonodaja) – 9. oktober 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/1420 z dne 15. oktobra 2018 o podpisu, v imenu Evropske unije in njenih držav članic, ter začasni uporabi Protokola k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Tunizijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

1

Protokol k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskima skupnostma in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Tunizijo na drugi strani zaradi upoštevanja pristopa Republike Hrvaške k Evropski uniji

3( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unijeLjubljana, 9. oktober 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.