Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L336 do L339 / 2019

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 336 (zakonodaja) – 30. december 2019

Uredba Sveta (EU, Euratom) 2019/2234 z dne 19. decembra 2019 o ukrepih za izvrševanje in financiranje splošnega proračuna Unije za leto 2020 v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije

1

Direktiva Sveta (EU) 2019/2235 z dne 16. decembra 2019 o spremembi Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost in Direktive 2008/118/ES o splošnem režimu za trošarino v zvezi z obrambnimi prizadevanji v okviru Unije

10

Izvedbeni sklep Sveta (EU) 2019/2244 z dne 16. decembra 2019 o dovoljenju Španiji in Franciji, da uporabita posebni ukrep, ki odstopa od člena 5 Direktive 2006/112/ES o skupnem sistemu davka na dodano vrednost

281

Sklep Sveta (EU) 2019/2245 z dne 19. decembra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem odboru v trgovinski sestavi, ustanovljenem s Pridružitvenim sporazumom med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Republiko Moldavijo na drugi strani, o posodobitvi Priloge XV (Odprava carin) k Sporazumu

283

Sklep Sveta (EU) 2019/2246 z dne 19. decembra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru CETA v zvezi s sprejetjem seznama arbitrov v skladu s členom 29.8 Sporazuma

288

Sklep Sveta (EU) 2019/2247 z dne 19. decembra 2019 o spremembi Sklepa 2013/488/EU o varnostnih predpisih za varovanje tajnih podatkov EU

291

Sklep Sveta (EU) 2019/2249 z dne 19. decembra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru za pravila o poreklu Svetovne trgovinske organizacije

302

Sklep Komisije (EU) 2019/2252 z dne 17. decembra 2019 o predlagani državljanski pobudi „Stop Finning – Stop the Trade“ (Ustavimo odstranjevanje plavuti – ustavimo trgovino z njimi) (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 9203)L 336 (zakonodaja) – 30. december 2019

312

  • L 337 (zakonodaja) – 30. december 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/2196 z dne 19. decembra 2019 o spremembi Sklepa 2013/755/EU o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj Evropski uniji (Sklep o pridružitvi čezmorskih držav in ozemelj)

1

  • L 338 (zakonodaja) – 30. december 2019

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/2199 z dne 17. oktobra 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 428/2009 o vzpostavitvi režima Skupnosti za nadzor izvoza, prenosa, posredovanja in tranzita blaga z dvojno rabo

1

  • L 339 (zakonodaja) – 30. december 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/2198 z dne 25. novembra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Skupnem odboru, ustanovljenem z Regionalno konvencijo o pan-evro-mediteranskih preferencialnih pravilih o poreklu, v zvezi s sprejetjem spremembe Konvencije

1

  • C 437 (zakonodaja) – 30. december 2019

2019/C 437/01 Enaindvajseto letno poročilo v skladu s členom 8(2) skupnega stališča Sveta 2008/944/SZVP, ki opredeljuje skupna pravila glede nadzora izvoza vojaške tehnologije in opreme

1( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unije

 

Ljubljana, 30. december 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.