Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, št. L087 do L089 / 2020

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 087(zakonodaja) – 23. marec 2020

Delegirana uredba Komisije (EU) 2020/427 z dne 13. januarja 2020 o spremembi Priloge II k Uredbi (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z nekaterimi podrobnimi pravili pridelave za ekološke proizvode1 )

1

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2018/1023 z dne 23. julija 2018 o popravku Izvedbene uredbe (EU) 2017/2470 o oblikovanju seznama Unije novih živil ( UL L 187 24.7.2018 )

6

  • L 088 (zakonodaja) – 24. marec 2020

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2020/433 z dne 12. marca 2020 o podaljšanju ukrepa, ki ga je švedska agencija za kemikalije sprejela za dostopnost na trgu in uporabo biocidnega proizvoda Care Plus Mosquito Net v skladu z Uredbo (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2020) 1342)

8

Popravek Sklepa Sveta (EU) 2019/1355 z dne 15. julija 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru SGP, ustanovljenem z Vmesnim sporazumom o gospodarskem partnerstvu med Slonokoščeno obalo na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani, glede sprejetja Protokola št. 1 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja ( UL L 222 26.8.2019 )

10

Popravek Uredbe (ES) št. 561/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. marca 2006 o usklajevanju določene socialne zakonodaje v zvezi s cestnim prometom in spremembi uredb Sveta (EGS) št. 3821/85 in (ES) št. 2135/98 ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 3820/85 ( UL L 102 11.4.2006 )

11

  • L 088I (zakonodaja) – 24. marec 2020

Sklep Sveta (EU) 2020/430 z dne 23. marca 2020 o začasnem odstopanju od Poslovnika Sveta zaradi težav pri potovanjih, ki jih je povzročila pandemija COVID-19 v Uniji

1

  • L 089 (zakonodaja) – 24. marec 2020

Sklep Sveta (SZVP) 2020/435 z dne 23. marca 2020 o spremembi Sklepa 2011/173/SZVP o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Bosni in Hercegovini

4

Popravek Uredbe Sveta (EU) 2020/213 z dne 17. februarja 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 314/2004 o nekaterih omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju ( UL L 045 18.2.2020 )

5

Popravek Sklepa Sveta (SZVP) 2020/215 z dne 17. februarja 2020 o spremembi Sklepa 2011/101/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju ( UL L 045 18.2.2020 )

6

  • C 096I (informacije in objave) – 24. marec 2020

2020/C 96 I/01 - Sporočilo Komisije o izvajanju zelenih voznih pasov iz Smernic glede ukrepov za upravljanje meja za zaščito zdravja in zagotovitev razpoložljivosti blaga in bistvenih storitev

1

  • C 097 (informacije in objave) – 24. marec 2020

2020/C 97/01 - Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Obdavčitev, zasebne naložbe in cilji trajnostnega razvoja – sodelovanje z odborom strokovnjakov ZN za mednarodno sodelovanje v davčnih zadevah (mnenje na lastno pobudo)

1

2020/C 97/03 - Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Zunanja pomoč, naložbe in trgovina kot instrumenti za zmanjšanje razlogov za ekonomske migracije s posebnim poudarkom na Afriki (mnenje na lastno pobudo)

18

2020/C 97/04 -Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Vrnitev k „uporabni vrednosti“: novi obeti in izzivi za evropske izdelke in storitve (mnenje na lastno pobudo)

27( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unijeLjubljana, 24. marec 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.