Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, št. L303 in L304

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 63

  • L 303 (zakonodaja) – 17. september 2020

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1295 z dne 16. septembra 2020 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2015/408 glede vključitve aktivnih snovi karbetamid, emamektin, flurokloridon, gama-cihalotrin, halosulfuron-metil, ipkonazol in tembotrion na seznam kandidatk za zamenjavo ( 1 )

18

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2020/1296 z dne 16. septembra 2020 o spremembi Uredbe (ES) št. 88/97 o dovoljenju za oprostitev plačila uvozne dajatve na uvoz nekaterih delov za kolesa s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, uvedene z Uredbo Sveta (EGS) št. 2474/93 in razširjene z Uredbo Sveta (ES) št. 71/97 o protidampinški dajatvi

20

  • C 308 (informacije in objave) – 17. september 2020

2020/C 308/02 - Obvestilo v skladu s členom 6(6)(f) Protokola II o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja v okviru začasnega Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

2

2020/C 308/04 - Nevarne snovi – Seznam sklepov o izdaji dovoljenja, ki so jih države EGP-Efte sprejele v skladu s členom 44(5) Uredbe (EU) št. 528/2012 v drugi polovici leta 2019 Pododbor I o prostem pretoku blaga V seznanitev Skupnemu odboru EGP

4

2020/C 308/05 - Nevarne snovi – Seznam odločitev o avtorizaciji, ki so jih države EGP-Efte sprejele v skladu s členom 64(8) Uredbe (ES) št. 1907/2006 (REACH) v drugi polovici leta 2019 Pododbor I o prostem pretoku blaga V seznanitev Skupnemu odboru EGP

6

2020/C 308/06 - Zdravila – Seznam dovoljenj za promet, ki so jih izdale države EGP-Efte za drugo polovico leta 2019 Pododbor I o prostem pretoku blaga V seznanitev Skupnemu odboru EGP

9

2020/C 308/08 - Objava zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

22

  • L 304 (zakonodaja) – 17. september 2020

Sklep Komisije (EU) 2020/1301 z dne 17. septembra 2020 o odobritvi, v imenu Evropske unije, spremembe Dodatka 1 k Prilogi XIII k Trgovinskemu sporazumu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Kolumbijo, Ekvadorjem in Perujem na drugi strani

6

  • C 308 (informacije in objave) – 17. september 2020

2020/C 311/08 - Mnenje Evropskega ekonomsko-socialnega odbora – Predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ustanovitvi Sklada za pravični prehod (COM(2020) 22 final – 2020/0006 (COD)) – in Spremenjeni predlog uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi skupnih določb o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu plus, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo in o finančnih pravilih zanje ter za Sklad za azil in migracije, Sklad za notranjo varnost in Instrument za upravljanje meja in vizume (COM(2020) 23 final – 2018/0196 (COD))

55( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unijeLjubljana, 18. september 2020

© TRINET Informatika, d.o.o.