Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, št. L306, L307 in C402 / 2019

#Zakonodaja

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 306 (zakonodaja) – 27. november 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/1954 z dne 18. novembra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Odboru SGP, ustanovljenem z Vmesnim sporazumom, ki vodi k sporazumu o gospodarskem partnerstvu, med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani in pogodbenico Srednjo Afriko na drugi strani, v zvezi s sprejetjem poslovnika za posredovanje, poslovnika za arbitražo ter etičnega kodeksa razsodnikov

5

Sklep Sveta (EU) 2019/1955 z dne 21. novembra 2019 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Generalnem svetu Svetovne trgovinske organizacije glede sprejetja sklepa o pregledu Dogovora o upravnih določbah za tarifne kvote kmetijskih proizvodov (Dogovor o tarifnih kvotah)

20

Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/1956 z dne 26. novembra 2019 o harmoniziranih standardih za električno opremo, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej, pripravljenih v podporo Direktivi 2014/35/EU Evropskega parlamenta in Sveta

26

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1957 z dne 25. novembra 2019 o oceni v skladu z Uredbo (EU) 2018/1139 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z izjemo od izpolnjevanja bistvenih zahtev Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 923/2012, ki jo je odobrilo Združeno kraljestvo (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8345) ( 1 )

35

Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/1958 z dne 25. novembra 2019 o odstopanju Poljske od medsebojnega priznavanja dovoljenja za biocidni proizvod, ki vsebuje vodikov cianid, v skladu s členom 37 Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8346)

38

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1959 z dne 26. novembra 2019 o neodobritvi srebrovega natrijevega vodikovega cirkonijevega fosfata kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 2. in 7. vrste proizvodov ( 1 )

40

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1960 z dne 26. novembra 2019 o neodobritvi srebrovega zeolita kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 2. in 7. vrste proizvodov ( 1 )

42

  • L 307 (zakonodaja) – 28. november 2019

Obvestilo o datumu podpisa in začasni uporabi Obvestilo o datumu podpisa in začasni uporabi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Islamsko republiko Mavretanijo o podaljšanju protokola o določitvi ribolovnih možnosti in finančnega prispevka iz Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki preneha veljati 15. novembra 2019

1

Obvestilo o datumu podpisa in začasni uporabi Protokola o izvajanju Sporazuma o partnerstvu med Evropsko unijo in Republiko Senegal o trajnostnem ribolovu

2

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1964 Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1964 z dne 26. novembra 2019 o izdaji dovoljenja za L-lizin, tekoč (baza), L-lizin monohidroklorid, tekoč, L-lizin monohidroklorid, tehnično čist, in L-lizin sulfat kot krmne dodatke za vse živalske vrste1 )

3

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/1965 z dne 26. novembra 2019 o izdaji dovoljenja za natrijev molibdat dihidrat kot krmni dodatek za ovce ( 1 )

12

Uredba Komisije (EU) 2019/1966 z dne 27. novembra 2019 o spremembi in popravku prilog II, III in V k Uredbi (ES) št. 1223/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o kozmetičnih izdelkih1 )

15

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1969 z dne 26. novembra 2019 o odlogu datuma izteka odobritve IPBC za uporabo v biocidnih proizvodih 8. vrste proizvodov ( 1 )

45

Izvedbeni Sklep Komisije (EU) 2019/1971 z dne 26. novembra 2019 o potrditvi sistema „Universal Feed Assurance Scheme“ za dokazovanje skladnosti s trajnostnimi merili iz direktiv 98/70/ES in 2009/28/ES Evropskega parlamenta in Sveta

54

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1972 z dne 26. novembra 2019 o spremembi Izvedbenega sklepa 2013/764/EU glede nadzornih ukrepov za zdravje živali v zvezi s klasično prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8396) ( 1 )

56

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/1973 z dne 27. novembra 2019 o neodobritvi srebrovega bakrovega zeolita kot obstoječe aktivne snovi za uporabo v biocidnih proizvodih 2. in 7. vrste proizvodov ( 1 )

58

  • C 402 (informacije in objave) – 28. november 2019

2019/C 402/01 - Informacije, ki jih zagotovi Komisija v skladu z drugim pododstavkom člena 8 Direktive (EU) 2015/1535 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi postopka za zbiranje informacij na področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe Statistični podatki o tehničnih predpisih, priglašenih leta 2018 v skladu s postopkom iz Direktive (EU) 2015/1535 ( 1 )

1

2019/C 402/11 - Objava zahtevka za registracijo imena v skladu s členom 50(2)(a) Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in Sveta o shemah kakovosti kmetijskih proizvodov in živil

26( 1 ) Besedilo velja za EGP

Vir: Uradni list Evropske unijeLjubljana, 28. november 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.