TRINET

Izdajanje listin, potrebnih pri uvozu določenega tekstila, jekla in obutve3284. Uredba o izvajanju uredb Evropske skupnosti glede izdajanja
listin, potrebnih pri uvozu določenega tekstila, jekla in obutve


Na podlagi sedmega odstavka 21. člena Zakona o Vladi Republike
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/05 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije


U R E D B O
o izvajanju uredb Evropske
skupnosti glede
izdajanja listin, potrebnih pri uvozu
določenega
tekstila, jekla in obutve


1. člen
(vsebina)


S to uredbo se določa organ, pristojen za izdajanje listin,
potrebnih pri uvozu določenega tekstila, jekla in obutve, ter za
posredovanje določenih podatkov Evropski komisiji, v skladu z Uredbo
Sveta (ES) št. 3030/93 z dne 12. oktobra 1993 o skupnih
pravilih za uvoz nekaterih tekstilnih izdelkov po poreklu iz tretjih
držav (UL L št. 275 z dne 8. 11. 1993, str. 1), z vsemi
spremembami; Uredbo Sveta (ES) št. 517/94 z dne 7. marca 1994
o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih tretjih
držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali drugi
dogovori ali druga posebna uvozna pravila Skupnosti (UL L št.
67 z dne 10. 3. 1994, str. 1), z vsemi spremembami; Uredbo Sveta (ES)
št. 3168/94 z dne 21. decembra 1994 o uvedbi uvoznega
dovoljenja Skupnosti na področju uporabe Uredbe Sveta (ES) št.
517/94 o skupnih pravilih za uvoz tekstilnih izdelkov iz nekaterih
tretjih držav, ki jih ne urejajo dvostranski sporazumi, protokoli ali
drugi dogovori ali druga posebna uvozna pravila Skupnosti, in o
spremembi nekaterih določb Uredbe (UL L št. 335 z dne 23. 12.
1994, str. 23), z vsemi spremembami; Uredbo Sveta (ES) št.
76/2002 z dne 17. januarja 2002 o uvedbi predhodnega nadzora
Skupnosti nad uvozom nekaterih železnih in jeklenih izdelkov, zajetih
v Pogodbah o ESPJ in o ES, s poreklom iz nekaterih tretjih držav (UL
L št. 16 z dne 18. 1. 2002, str. 3), z vsemi spremembami;
Uredbo Sveta (ES) št. 152/02 z dne 21. januarja 2002 o izvozu
nekaterih jeklenih izdelkov ESPJ in ES iz Nekdanje jugoslovanske
republike Makedonije v Evropsko skupnost (sistem dvojne kontrole) in
o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 190/98 (UL L št. 25 z
dne 29. 1. 2002, str. 1), z vsemi spremembami; Uredbo Sveta (ES) št.
1499/2002 z dne 20. junija 2002 o izvozu nekaterih jeklenih izdelkov
iz Romunije v Skupnost za obdobje od 1. julija do 31. decembra 2002
(sistem dvojne kontrole) (UL L št. 227 z dne 23. 8. 2002,
str.1), z vsemi spremembami; Uredbo Sveta (ES) št. 1762/2004 z
dne 24. septembra 2004 o upravljanju sistema dvojne kontrole brez
količinskih omejitev za izvoz nekaterih jeklenih izdelkov iz
Republike Moldavije v Evropsko skupnost (UL L št. 315 z dne
14. 10. 2004, str. 1); Uredbo Sveta (ES) št. 2267/2004 z dne
20. decembra 2004 o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med
Evropsko skupnostjo in Rusko federacijo (UL L št. 395 z dne
31. 12. 2004, str. 38); Uredbo Sveta (ES) št. 2265/2004 z dne
20. decembra 2004 o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med
Skupnostjo in Republiko Kazahstan (UL L št. 395 z dne 31. 12.
2004, str. 1); Uredbo Sveta (ES) št. 2266/2004, z dne 20.
decembra 2004 o trgovini z nekaterimi jeklenimi izdelki med Evropsko
skupnostjo in Ukrajino (UL L št. 395 z dne 31. 12. 2004, str.
20) in Uredbo Komisije (ES) št. 117/2005 z dne 26. januarja
2005 o uvajanju nadzora Skupnosti nad uvozom določenih obutvenih
izdelkov s poreklom iz nekaterih tretjih držav (UL L št. 24 z
dne 27. 1. 2005, str. 8).


2. člen
(pristojni organ)


Pristojni organ za izdajanje listin, potrebnih pri uvozu
določenega tekstila, jekla in obutve ter posredovanje podatkov
Evropski komisiji, v skladu z uredbami Sveta in komisije iz
prejšnjega člena, je Carinska uprava Republike Slovenije.


3. člen
(posredovanje podatkov)


Ministrstvo za gospodarstvo posreduje Carinski upravi Republike
Slovenije na njeno zahtevo vse podatke, ki jih ta potrebuje za
opravljanje nalog v skladu z uredbami Sveta in Komisije iz 1. člena
te uredbe.


PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA


4. člen
(prenos pristojnosti)


Pristojnosti iz 2. člena te uredbe se iz Ministrstva za
gospodarstvo, ki je te naloge opravljalo pred uveljavitvijo te
uredbe, prenesejo na Carinsko upravo Republike Slovenije s 1.
novembrom 2005.


5. člen
(uveljavitev)


Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.


Št. 00712-38/2005/4
Ljubljana, dne 28. julija 2005.
EVA
2005-1611-0143
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša l.
r. – PredsednikTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih