TRINET

Kombinirana nomenklatura za leto 2006

Pri vsakdanjem delu se uporablja integrirana tarifa Skupnosti –
TARIC. To je zbirka podatkov o ukrepih, ki se izvedejo pri izvozu ali
uvozu v EU. Poleg kombinirane nomenklature, ki vsebuje oznake KN,
poimenovanje, konvencionalne stopnje dajatev, dodatne enote, opombe
za poimenovanje ter opombe k oddelkom in poglavjem, je za pravilno
uporabo carinske tarife potrebno poznati tudi:


Oddelek I – Splošna pravila • Splošna pravila za razlago kombinirane nomenklatureNačela, po katerih se uvršča blago v kombinirano
nomenklaturo • Splošna pravila o dajatvah….


Označba „€/% vol/hl“ v Poglavju 22 pomeni, da
je treba za vsak prostorninski odstotek alkohola na hektoliter
izračunati posebno dajatev, izraženo v eurih. Tako je treba za
pijačo, ki vsebuje 40 vol. % alkohola, dajatve zaračunati kot sledi: • 1 €/% vol/hl“ = 1 € × 40, kar
  da dajatev 40 € na hektoliter, ali


 • 1 €/% vol/hl + 5 €/hl“ = 1 € ×
  40 plus 5 €, kar da dajatev 45 € na hektoliter.
 • Splošna pravila, ki se nanašajo tako na
  uporabo nomenklature kot dajatevŠteje se, da se kot obdavčljiva masa blaga, pri
katerem se obračunava dajatev na maso, in masa, na osnovi katere se
določa obseg določenih tarifnih številk in podštevilk:


(a) v primeru oznake „bruto masa“ upošteva
skupna masa blaga in vseh embalažnih materialov in embalaže;


(b) v primeru oznake „neto masa“, ali enostavno
„masa“ brez podrobnejših oznak, upošteva
masa samega blaga brez embalažnih materialov in embalaže.


….


Oddelek II – Posebne določbe • Blago za nekatere vrste ladij, čolnov in drugih plovil ter
  za vrtalne ali proizvodne ploščadi…. Začasno se ne zaračunavajo carine na blago, ki se vgrajuje
v ladje, čolne ali druga plovila iz naslednjega seznama v primeru
gradnje, popravila, vzdrževanja ali preoblikovanja, in na blago za
notranjo in tehnično opremo takih ladij, čolnov in drugih plovil …. • Civilni zrakoplovi in blago, ki se uporablja za civilne
  zrakoplove… Oprostitev plačila carine je predvidena za civilne
zrakoplove, nekatere vrste blaga, ki se uporablja za civilne
zrakoplove in za vgradnjo vanje pri izdelavi, popravilu, vzdrževanju,
obnovi, modifikaciji ali preoblikovanju, naprave za zemeljsko
treniranje letenja in njihovi deli za civilno rabo, … • Farmacevtski izdelki… Oprostitev carine je predvidena za naslednje vrste
farmacevtskih izdelkov: (1) farmacevtske snovi, označene s CAS RN
(registrska številka Službe za izmenjavo kemijskih izvlečkov)
in z mednarodnimi nelastniškimi imeni (INNi), naštetimi
v Prilogi 3; (2) soli, estre in hidrate INNov, ki so poimenovani s
kombinacijo INNov iz Priloge 3 ter predpon in pripon iz Priloge 4, če
se ti proizvodi lahko uvrstijo pod iste šestmestne podštevilke
HS kot posamezni INN. (3) soli, estre in hidrate INNov, ki so našteti
v Prilogi 5 in ki se ne morejo uvrstiti pod isto šestmestno
podštevilko HS kot ustrezni INNi; (4) farmacevtske vmesne
izdelke, t.j. sestavine za izdelavo končnih farmacevtskih izdelkov,
označenih s CAS RN in s kemijskimi imeni, naštetimi v Prilogi
6…. • Enotna stopnja dajatve… Carina se obračunava po pavšalni stopnji 3,5 % ad
valorem za blago v pošiljkah enega posameznika drugemu
posamezniku, ali v osebni prtljagi potnikov, pod pogojem, da tak uvoz
ni komercialne narave. Pavšalna 3,5 % stopnja carine se
uporablja pod pogojem, da vrednost blaga, zavezanega plačilu uvozne
dajatve, ne preseže 350 € na pošiljko ali na potnika…. • Embalaža in embalažni materiali… Kadar je embalaža in embalažni materiali uvrščeni z
blagom v skladu z določbami splošnega pravila za razlago 5,
se:


(a) ocarinijo na osnovi enake stopnje carine kot blago:


kjer je tako blago zavezano carini ad valorem, ali


kjer jih je treba prišteti k obdavčljivi masi
blaga;


(b) uvozijo brez carine:


kjer je blago prosto carine, ali


kjer se blago ne carini na osnovi mase ali vrednosti,
ali • kjer mase embalaže in embalažnih materialov ni treba
  vključiti v obdavčljivo maso blaga.

 • Ugodnejša tarifna obravnava zaradi narave blaga… Ugodnejša tarifna obravnava zaradi narave blaga je
predvidena pod nekaterimi pogoji za blago, ki ni primerno za
prehrano, semena, tkanina za sita, nedokončana, nekatere vrste
svežega namiznega grozdja, sirove fondueje, tobak in nitrate… • Označbe, okrajšave in simboli
Številke oznak iz prejšnjega leta vendar za
drugačno vsebino, nove številke oznak, … • Dodatne merske enote…, karati (1 metrični karat = 2 × 10–4
kg), število celic, …


TRETJI DEL – TARIFNE PRILOGE


Oddelek I – Kmetijske priloge • Priloga 1 – Kmetijske komponente (EA), dodatne dajatve za
  sladkor (AD S/Z) in dodatne dajatve za moko (AD F/M)


 • Priloga 2 – Proizvodi, za katere velja vhodna cenaOddelek II – Seznam farmacevtskih snovi, upravičenih do
dajatev proste obravnave • Priloga 3 – Seznam mednarodnih nelastniških imen,
  prostih dajatev, ki ga za farmacevtske snovi določa Svetovna
  zdravstvena organizacija


 • Priloga 4 – Seznam predpon in pripon, ki v kombinaciji z
  INN-i iz Priloge 3 poimenujejo soli, estre ali hidrate INNov; te
  soli, estri in hidrati so prosti dajatev pod pogojem, da jih je
  možno uvrstiti pod isto 6-mestno podštevilko HS kot
  pripadajoči INN


 • Priloga 5 – Soli, estri in hidrati INN-ov, ki se ne
  uvrščajo pod isto številko HS kot pripadajači INN-i,
  ki so dajatev prosti


 • Priloga 6 – Seznam farmacevtskih vmesnih izdelkov, prostih
  dajatev, tj. sestavin, ki se uporabljajo za proizvodnjo končnih
  farmacevtskih izdelkovOddelek III – Kvote • Priloga 7 – Tarifne kvote STO, ki jih odprejo pristojni
  organi SkupnostiOddelek IV – Ugodna tarifna obravnava zaradi narave blaga • Priloga 8 – Blago, neprimerno za prehrano ljudi


 • Priloga 9 – Potrdila
   • Potrdilo 1: POTRDILO O PRISTNOSTI (NAMIZNO GROZDJE
    „EMPEROR“)


   • Potrdilo 2: POTRDILO ZA PRIPRAVKE, IMENOVANE „SIROVI
    FONDUEJI“


   • Potrdilo 3: POTRILO O PRISTNOSTI (TOBAK)


   • Potrdilo 4: POTRDILO O KAKOVOSTI (NITRAT IZ ČILA)Vir: • UREDBA KOMISIJE (ES) št. 1719/2005 z dne 27.
  oktobra 2005 o spremembi priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št.
  2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski
  tarifi (l. EU
  št. L286 / 28.10.2005
  )


 • European Commission – The
  Combined Nomenclature


 • UREDBA SVETA (EGS) št. 2658/87 z dne 23. julija
  1987 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski
  tarifi – Uradni
  list EU L 256
  , 07/09/1987 P. 0001 – 0675 (31987R2658)


 • COUNCIL REGULATION (EEC)No 2658/87 of 23 July 1987 on the
  tariff and statistical nomenclature and on the Common Customs Tariff
  (OJ L 256, 7.9.1987, p. 1) – CONSLEG:
  1987R2658 — 01/01/2000


 • TARIC
  – Carinska uprava RS


 • TARIC
  – Evropska KomisijaPripravil: Jože Podlogar


TRINET Informatika, d.o.o.Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih