TRINET

Navodilo CURS, št. 5/2002

NAVODILO št. 5/2002Na podlagi 11. člena Zakona o carinski
službi (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja generalni direktor Carinske uprave
Republike SlovenijeN A V O D I LO O VLAGANJU ZBIRNE
DOPOLNILNE CARINSKE DEKLARACIJE Z UPORABO SISTEMA ZA ELEKTRONSKO IZMENJAVO
PODATKOV IN O PISNI OBLIKI ZBIRNE DOPOLNILNE CARINSKE 
DEKLARACIJEDeklariranje blaga s knjigovodskimi vpisi
pomeni bistveno poenostavitev pri vlaganju carinskih deklaracij tako za carinske
organe kot za imetnika dovoljenja. Carinski postopki se s tem skrajšajo, saj
prevozniku ni treba čakati na carinskih izpostavah zaradi urejanja carinskih
formalnosti, prejemniku pa je blago na ta način prej na razpolago.


Kljub omenjenim poenostavitvam je potrebno na
koncu obračunskega obdobja oddati carinsko deklaracijo oziroma deklaracije na
obrazcu ECL. Glede na pravila o izpolnjevanju ECL mora vsak imetnik dovoljenja
oddati večje ali manjše število dopolnilnih deklaracij zaradi različnih valut,
paritet, postopkov ipd. Vlaganje večjega števila dopolnilnih deklaracij
na
obrazcih ECL pomeni kljub vzporedni uporabi računalniške izmenjave podatkov
stroške za podjetje in delo za carinske organe zaradi sprejema in obdelave
dopolnilnih deklaracij.


Nadaljnja poenostavitev in racionalizacija pri
carinskih organih in pri imetnikih dovoljenj za knjigovodske vpise je možna z
vlaganjem dopolnilnih deklaracij z uporabo sredstev za elektronsko izmenjavo
podatkov (v nadaljevanju RIP), ob vzporedni oddaji zbirne dopolnilne pisne
deklaracije v obliki računalniškega izpisa seznama, ki vsebuje tiste podatke iz
RIP deklaracij, ki so potrebni za prikaz carinskega dolga v obračunskem obdobju
in za preverjanje izpolnjevanja pogojev za uvoz.


I. POGOJI ZA
POENOSTAVITEV


1. Vložitev zbirnih dopolnilnih pisnih
carinskih deklaracij v posebni obliki seznama se dovoli pod naslednjimi
pogoji:


a) uporabnik tega postopka je imetnik
dovoljenja za deklariranje na podlagi knjigovodskih vpisov oziroma
poenostavljeno deklariranje;


b) imetnik dovoljenja ima dovoljenje za
uporabo sistema za računalniško izmenjavo podatkov v skladu s točko b) prvega
odstavka 46. člena CZ in 101. členom UICZ.


2. Obliko, vsebino in način oddaje zbirne
dopolnilne carinska deklaracija določi GCU v dovoljenju za deklariranje na
podlagi knjigovodskih vpisov oziroma za poenostavljeno deklariranje.


II. IZDAJA DOVOLJENJA


Generalni carinski urad lahko izda dovoljenje
za uporabo pisne zbirne carinske deklaracije v obliki seznama knjigovodskih
vpisov oziroma poenostavljenih deklaracij, če knjigovodstvo vložnika zahtevka
omogoča carinskemu organu izvajanje učinkovite kontrole nad izvajanjem carinskih
postopkov, predvsem naknadne kontrole, ter če je zagotovljena učinkovita
kontrola uvoznih ali izvoznih prepovedi in omejitev. Carinski urad, ki
je krajevno pristojen glede na sedež in glavno knjigovodstvo vložnika zahtevka,
mora zahtevek preučiti ter pred izdajo mnenja preveriti tudi ustreznost vodenja
evidenc in ustreznost informacijske podpore
. GCU izda dovoljenje kot
dopolnitev že izdanega dovoljenja ali kot novo dovoljenje za deklariranje na
podlagi knjigovodskih vpisov oziroma poenostavljeno deklariranje.


III. IZVAJANJE
POENOSTAVITVE


Evidentiranje – knjigovodski
vpisi


1. Imetnik dovoljenja mora vsak prejem
carinskega blaga in domače blago za izvoz, ki ga želi deklarirati in zanj
zahtevati carinsko dovoljeno rabo, takoj vpisati v svoje knjigovodstvo. Vknjižba
se izvede z uporabo računalniškega sistema, ki ga je pred uporabo poenostavitve
odobrila carinska služba.


2. Evidenca, kamor se knjižijo knjigovodski
vpisi v smislu 3. točke prvega odstavka 59. člena CZ, mora vsebovati najmanj
naslednje podatke:
 • številko dovoljenja GCU,


 • zaporedno številko vknjižbe,


 • datum in uro vknjižbe,


 • vrsto dokumenta, ki je podlaga za
  vpis:
  – številke tranzitne ECL, če gre za uporabo točke a) 151. člena
  UICZ,
  – številke komercialnega dokumenta in številke knjigovodskega vpisa
  predhodnega
  imetnika dovoljenja, če gre za uporabo točke b) 151. člena
  UICZ,
  – številke in vrste drugega tranzitnega dokumenta, če gre za uporabo
  točke c) 151. člena UICZ (TIR, CIM, pošta),


 • zahtevani carinski postopek,


 • predhodni carinski postopek, če gre za
  zaključek carinskega postopka, razen tranzita,


 • izvor blaga – državo, iz katere se blago
  uvaža,


 • trgovsko ime blaga,


 • tarifno številko (štirimestno tarifno
  oznako),


 • fakturno ceno,


 • število in vrsto tovorkov,


 • neto težo ali prostornino,


 • znižano stopnjo in osnovo za znižanje (
  npr. poreklo, kontingent ipd.) – kot v ECL, če se ob uvozu ne uporabi
  konvencionalna (običajna) carinska stopnja,


 • številko in datum pisne dopolnilne
  deklaracije.


3. Carinska služba s svojim informacijskim
sistemom spremlja zaključevanje poenostavljenih tranzitnih postopkov,
zato se za eno prevozno sredstvo oziroma za en tranzitni dokument opravi
en knjigovodski vpis
. Predhodni postopek (tranzit, carinski postopek z
ekonomskim učinkom itd.) se zaključi s številko in datumom knjigovodskega vpisa,
ki mu sledijo knjigovodski vpisi kot poenostavljene deklaracije.


4. GCU lahko v dovoljenju dovoli imetniku
dovoljenja, da se v posameznem primeru vsi zahtevani podatki ne vpišejo takoj ob
prevzemu blaga. Pri prvem vpisu v svoje knjigovodstvo mora imetnik dovoljenja
vpisati vsaj podatke iz tranzitne oziromat transportne listine in podatke, ki
zagotavljajo istovetnost blaga. To so tudi podatki, ki jih je potrebno navesti v
obvestilu o prispetju blaga.


5. Zaradi izdelave dopolnilne deklaracije se
nadaljnje razčlenitve knjigovodskega vpisa izvedejo kot podvpisi različnih vrst
blaga po poimenovanjih.


6. Knjigovodski vpis se mora dopolniti z
manjkajočimi podatki takoj, ko so podatki na razpolago, vendar najkasneje drugi
dan po zaključku obračunskega obdobja oziroma do dneva, ko je treba vložiti
dopolnilno carinsko deklaracijo in zbirno dopolnilno pisno carinsko deklaracijo
v obliki seznama.


7. Knjigovodski vpis ima v skladu s petim
odstavkom 59. člena CZ enake pravne učinke kot sprejem carinske deklaracije,
zato se v zvezi s knjigovodskim vpisom neposredno uporabljajo 47., 47. a, 50.,
51., 52., 53., 54., 55., 56. in 57. člen CZ ter 120. do 136. člen UICZ.


8. Po prepustitvi blaga v skladu s 154. členom
UICZ in izdanim dovoljenjem se lahko blago preveri na podlagi 62. člena CZ. Umik
deklaracije je dovoljen le v skladu s 137. členom UICZ.


9. Točke 4, 6, 7, 8 in 10 tega navodila se
smiselno uporabljajo tudi pri poenostavljenem deklariranju, če se zbirna
dopolnilna pisna deklaracija vlaga v obliki seznama poenostavljenega
deklariranja.


Dopolnilna deklaracija


10. Vsak knjigovodski vpis kot poenostavljena
deklaracija se dopolni s podatki, ki jih je treba zagotoviti za določen carinski
postopek v skladu s 94. in 95. členom UICZ, in pošlje v elektronski obliki
nadzornemu carinskemu organu (v CIS) kot carinska deklaracija v strukturi
ECL.


11. Za celotno obdobje enega koledarskega
meseca oziroma tedna se mora v paketu odposlati zbirna dopolnilna carinska
deklaracija v elektronski obliki, in to najkasneje do dneva, določenega v
dovoljenju, s katerim je bilo dovoljeno izvajanje poenostavitve. Pri
računalniški izmenjavi podatkov se za zbirno dopolnilno deklaracijo primerno
uporabljajo določbe 83. in 101. do 105. člena UICZ. Dopolnilna zbirna carinska
deklaracija mora biti poslana v strukturi podatkov, ki jo določi GCU.


12. Imetnik dovoljenja mora v skladu s tretjo
alineo tretjega odstavka 90. člena ter drugim in tretjim odstavkom 101. člena
UICZ dodatno, do datuma, določenega v dovoljenju, carinskemu organu oddati pisno
zbirno dopolnilno carinsko deklaracijo v obliki seznama. Seznam predstavlja zbir
podatkov knjigovodskih vpisov – deklariranja – poslanih z elektronsko izmenjavo
podatkov, ki v skladu z drugim odstavkom 90. člena UICZ in dovoljenjem GCU ne
vsebuje vseh podatkov, ki jih ima dopolnilna carinska deklaracija, poslana s
sistemom računalniške izmenjave podatkov. Manjkajoči podatki se nadomestijo s
podatki, ki so bili poslani carinskemu organu v elektronski obliki. Seznam
deklaracij se vloži v dveh izvodih in je sestavljen iz:
 • LISTA 1  (priloga 1 k temu navodilu) s
  splošnimi podatki,


 • LISTA 2 (priloga 2 k temu navodilu), ki
  vsebuje vsaj v nadaljevanju navedene podatke o posameznem knjigovodskem vpisu
  oziroma deklariranju.

Carinska izpostava lahko dovoli, da se
ti podatki vložijo na disketi ali drugemu mediju, iz katerega lahko carinska
izpostava napravi izpis seznama, ki ga overi in vrne imetniku
dovoljenja
.


V primeru izvoza seznam vsebuje
naslednje podatke:


– evidenčno številko dopolnilne deklaracije,
ki jo dodeli (generira) CIS
– številko knjigovodskega vpisa iz evidence
imetnika dovoljenja
– datum knjigovodskega vpisa
– zaporedno številko
postavke (polje 32 ECL)
– tarifno oznako (polje 33 ECL)
– carinski
postopek (4-mestna šifra) (polje 37 ECL)
– neto maso (polje 38 ECL)

kontingent (polje 39 ECL)
– statistično vrednost polje (46 ECL)
– podatke
iz obračuna dajatev: (polje 47 ECL)
– vrsta dajatev
– osnova

stopnja
– znesek dajatev


V primeru uvoza seznam vsebuje
naslednje podatke:


– evidenčno številko dopolnilne deklaracije,
ki jo dodeli (generira) CIS
– številko knjigovodskega vpisa imetnika
dovoljenja
– datum knjigovodskega vpisa
– zaporedno številko postavke
(polje 32 ECL)
– tarifno oznako (polje 33 ECL)
– carinski postopek
(4-mestna šifra) (polje 37 ECL)
– neto maso polje (38 ECL)
– ugodnosti
(polje 36 ECL)
– kontingent polje 39 ECL
– statistično vrednost blaga
(polje 46 ECL)
– podatke o obračunu dajatev (polje 47 ECL)
– vrsta
dajatev
– osnova
– stopnja
– znesek dajatev


13. Zbirno dopolnilno pisno deklaracijo v
obliki seznama je potrebno vložiti ločeno za posamezne carinske postopke
(dvomestna šifra postopka, npr. 40, 51 …), ne glede na predhodni postopek.


14. Zbirno dopolnilno pisno deklaracijo v
obliki seznama za uvozne carinske postopke je potrebno vložiti najkasneje peti
delovni dan v mesecu za blago, prepuščeno v predhodnem mesecu, razen če ni v
dovoljenju določen drugačen rok.


15. Zbirno dopolnilno pisno deklaracijo v
obliki seznama za izvozne carinske postopke je potrebno vložiti najkasneje 10.
dan koledarskega meseca za blago, izvoženo v predhodnem mesecu, razen če ni v
dovoljenju določen drugačen rok. Deklaraciji ni potrebno prilagati seznama o
potrditvi izstopa blaga, ker se ta podatek kontrolira v CISu.


16. Zbirni dopolnilni pisni deklaraciji v
obliki seznama je treba priložiti pravilno izpolnjeno deklaracijo o carinski
vrednosti v skladu s 64. členom UICZ. Generalni carinski urad lahko v
skladu s 66. členom UICZ dovoli poenostavitev pri prikazu podatkov o carinski
vrednosti
.


17. Imetniku dovoljenja se lahko v skladu s
84. členom UICZ dovoli, da sam hrani spremljajoče dokumente carinske
deklaracije, ki pa morajo biti carinskim organom po potrebi na razpolago.


Sprejem dopolnilne
deklaracije


18. Zbirna dopolnila deklaracija je sprejeta,
ko je za vsak knjigovodski vpis ali poenostavljeno deklariranje poslana
deklaracija v strukturi ECL in ji CIS dodeli številko ter ko nadzorni carinski
organ sprejme zbirno pisno carinsko deklaracijo v obliki seznama knjigovodskih
vpisov oziroma poenostavljenega deklariranja ter vanjo vpiše datum in številko
seznama (številka dovoljenja, zaporedna številka koledarskega meseca, dvomestna
šifra postopka).


19. Knjigovodske vpise, katerih podatki so
bili posredovani carinskemu organu kot nepopolni ali napačni, je treba pred
sprejemom zbirne dopolnilne carinske deklaracije na zahtevo deklaranta popraviti
ali pa mora imetnik dovoljenja te izločiti pred oddajo zbirne dopolnilne
deklaracije ter zanje vložiti običajne carinske deklaracije z rokom plačila
dajatev, kot je naveden v dovoljenju.


20. Zbirno dopolnilno carinsko deklaracijo
lahko po sprejemu spreminja le nadzorni carinski organ na zahtevo imetnika
dovoljenja, vendar samo v okviru odpravljanja očitnih napak ali v drugih
primerih, določenih v predpisih.


Samoobračun dajatev


21. GCU lahko v skladu s četrtim odstavkom
636. člena UICZ ob izdaji dovoljenja za deklariranje blaga na podlagi
knjigovodskih vpisov določi, da imetnik dovoljenja sam obračuna dajatve, ki jih
je treba obračunati v določenem obdobju. Znesek obračunanih dajatev se
evidentira v knjigovodstvu imetnika dovoljenja in je obvezen podatek v
dopolnilni deklaraciji.


22. Knjigovodski vpis s samoobračunom dajatev
ima tudi z davčnega vidika enak učinek kot carinska deklaracija. Imetnik
dovoljenja v listu 1 dopolnilne pisne deklaracije v obliki seznama prijavi
skupen znesek vseh obračunanih uvoznih dajatev in v polje 9 vnese pisno izjavo,
da je obračunani DDV že upošteval za davčno obdobje, v katerem je evidentiral
poenostavljene deklaracije.


23. Generalni carinski urad v dovoljenju
določi rok, v katerem mora carinski dolžnik obračunani carinski dolg
plačati.


IV. ZAVAROVANJE CARINSKEGA
DOLGA


Carinski dolg mora biti zavarovan z
instrumentom za splošno zavarovanje, ki se glasi na imetnika dovoljenja. Imetnik
dovoljenja mora skrbeti, da je carinski dolg ves čas uporabe poenostavljenega
postopka ustrezno zavarovan.


V. KONTROLA IZVAJANJA
POSTOPKA


Ne glede na druge kontrole izvaja kontrolo nad
izvajanjem postopka nadzorni carinski organ smiselno enako kot pri vložitvah
drugih oblik carinskih deklaracij. Predvsem se preverjajo predložitev blaga in
knjigovodski vpisi (vsaj enkrat tedensko). Zbirna pisna deklaracija v obliki
seznama se mora redno preverjati, primerjati s stanjem v CIS-u ter naključno
izbranimi listinami. Za potrebe kontrole se občasno izdela posamezen izpis
carinske deklaracije ter zahtevajo listine, ki se nanašajo na to
deklaracijo.


VI. ZAČETEK VELJAVNOSTI


To navodilo začne veljati in se uporabljati 1.
9. 2002. Tega dne preneha veljati in se uporabljati navodilo št. 4/2000.


Prilogi: vzorca pisne dopolnilne deklaracije
(pdf format) :
 • LIST 1 (priloga 1) s
  splošnimi podatki,


 • LIST 2 (priloga 2), ki
  vsebuje vsaj v nadaljevanju navedene podatke o posameznem knjigovodskem vpisu
  oziroma deklariranju.

Vir: spletna stran Carinske uprave RS: http://www.sigov.si/mf/slov/curs/navodila/navodila.htm


  

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih