TRINET

Navodilo o izvajanju nadzora na področju varnosti proizvodov

NAVODILO št. 16/2003Na podlagi 11. člena Zakona
o carinski službi
(Uradni list RS, št. 56/99)
izdaja generalni direktor Carinske uprave Republike Slovenije


NAVODILO O IZVAJANJU NADZORA NA PODROČJU VARNOSTI PROIZVODOV 1. Skladno z načelom nediskriminatornosti (44. člen Carinskega
  zakona) lahko carinski deklarant ob izpolnjevanju predpisanih
  pogojev zahteva odobritev katere koli predvidene vrste carinsko
  dovoljene rabe ali uporabe blaga. Vendar to ne preprečuje uvedbe
  prepovedi in omejitev v zvezi z vnosom blaga na carinsko območje in
  iznosom blaga s tega območja po posebnih predpisih, predvsem zaradi
  interesov javne morale, varnosti, varovanja zdravja in življenja
  ljudi, živali in rastlin, varstva okolja, varstva kulturne dediščine
  ali varovanja intelektualne lastnine.
 1. Ena izmed temeljnih nalog carinske službe, opredeljena v 6.
  točki 3. člena Zakona
  o carinski službi
  , je kontrola vnosa, iznosa in tranzita blaga,
  za katero so predpisani posebni ukrepi zaradi interesov varnosti,
  varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin … 16.
  člen Zakona o zunanjetrgovinskem poslovanju
  določa, da mora
  blago, ki se uvaža, ustrezati standardom, tehničnim normativom in
  normam kakovosti, če so za to blago predpisani standardi, tehnični
  normativi ali norme kakovosti za dajanje blaga v promet oz. za
  uporabo na slovenskem trgu.Zakonodaja EU 1. Svet Evropske skupnosti je ob upoštevanju zlasti 113.
  člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske gospodarske skupnosti sprejel
  uredbo Sveta 339/93/EGS (v nadaljevanju uredba) o preverjanju
  ustreznosti proizvodov iz tretjih držav glede na veljavne predpise o
  varnosti proizvodov.
 1. Če carinski organi pri kontrolah blaga, deklariranega za
  sprostitev v prost promet, ugotovijo, da imajo določeni proizvodi
  značilnosti, na podlagi katerih lahko sklepamo, da obstaja resna in
  neposredna nevarnost za zdravje in varnost oz. da manjka
  dokumentacija ali oznaka, predvidena v predpisih EU, preprečijo
  sprostitev blaga v prost promet in o tem takoj obvestijo pristojno
  inšpekcijo za nadzor na trgu (2. člen uredbe).
 1. Carinski organi v primeru, ko pristojna inšpekcija za
  nadzor na trgu oceni, da določen proizvod ne predstavlja resne
  nevarnosti za zdravje in varnost, sprostijo blago v prost promet.
  Enako velja tudi, kadar jih pristojna inšpekcija ne obvesti v
  treh delovnih dneh (5. člen uredbe).


 2. V skladu z določili 1. točke 6. člena uredbe mora pristojna
  inšpekcija za tržni nadzor v primeru ugotovitve, da predmet
  predstavlja resno in neposredno nevarnost, sprejeti ukrepe, s
  katerimi se prepreči dajanje tega proizvoda na trg, in zahtevati od
  carinskih organov, da na spremljajočih dokumentih navedejo opozorilo
  v enem od uradnih jezikov EU: »Nevaren proizvod –
  dovoljenje za prost pretok ni podano – uredba 339/93/EGS«.


 3. Podobno je potrebno napisati v primeru, če proizvod ni v
  skladu z veljavnimi predpisi (2. točka 6. člena uredbe): »Neskladen
  proizvod – dovoljenje za prost pretok ni podano – uredba
  339/93/EGS«


 4. Uredba 339/93/EGS, ki ureja zadrževanje blaga, izdajo
  dovoljenj, žig (nevaren ali neskladen proizvod) in podobno, bo v
  Sloveniji začela veljati 01. 05. 2004, ko bo Slovenija v celoti
  prevzela pravo EU in postala polnopravna članica. Do takrat pa bodo
  veljale določbe protokola PECA.Protokol PECA 1. Slovenija je 26. 11. 2002 podpisala z EU Protokol o
  ugotavljanju skladnosti in prevzemanju industrijskih proizvodov
  (PECA – Protocol on European Conformity Assessment and Acceptance
  of Industrial Products
  ). Ratificiran je bil marca 2003 (Uradni
  list RS, št.
  6/2003
  ), veljati pa je začel 01. 05. 2003. Protokol PECA (v
  nadaljevanju protokol) omogoča enakovredno vključevanje slovenskega
  gospodarstva v notranji trg EU in obratno. Njegov namen je odprava
  tehničnih ovir pri trgovanju med državami članicami EU in državo
  kandidatko, s tem da se prizna označba CE, izjava o skladnosti idr.


 2. Protokol obsega krovni del sporazuma, ki vsebuje skupna določila
  za pravilno delovanje in izvajanje pristojnih organov, ter sektorske
  priloge po posameznih področjih. Področja (direktive) iz prve
  priloge, ki je sestavni del tega protokola, so:  • Direktiva o električni opremi (73/23/EGS),

  • Direktiva o elektromagnetni skladnosti (89/336/EGS),

  • Direktiva o varnosti strojev (98/37/ES) in

  • Direktiva o plinskih napravah (90/396/EGS).
Označevanje z oznako CE 1. Oznaka CE (fr. Communautes Europeennes) je okrajšava
  za Evropsko skupnost in pomeni, da je proizvajalec označil proizvod
  in s tem potrdil skladnost z veljavnimi predpisi EU. Dimenzije in
  način pritrditve oznake CE so določeni v posameznih direktivah.


 2. V skladu z zahtevami posameznih direktiv mora blago
  spremljati poleg označb CE tudi pisna izjava proizvajalca o
  izpolnjevanju vseh tehničnih zahtev, ki se nanašajo na ta
  proizvod. V vsaki direktivi posebej je določeno, ali je izjavo
  potrebno priložiti in kaj mora vsebovati (deklaracija ES o
  skladnosti – EC Declaration of Conformity). Deklaracijo
  praviloma napiše in podpiše proizvajalec ali njegov
  pooblaščeni zastopnik (lahko tudi uvoznik) v EU.


 3. Poleg izjave o skladnosti mora biti pri proizvajalcu,
  zastopniku ali uvozniku shranjena popolna tehnična dokumentacija o
  proizvodu, kot so opis opreme, proizvodne risbe, tehnična
  specifikacija, spisek standardov, rezultati preračunov, poročila o
  preizkusih, kontrola kakovosti in podrobnosti o spremembah,
  narejenih v proizvodnji.Navodila za ravnanje carinskih organov 1. Carinski organi morajo intenzivneje sodelovati pri nadzoru trga
  v okviru trenutne oz. veljavne slovenske zakonodaje. V ta namen
  morajo carinski organi v primeru, če pri pregledu z namenom
  sprostitve blaga v prost promet ugotovijo, da imajo proizvodi
  značilnosti, na podlagi katerih lahko sklepamo:  • da gre za resno in neposredno nevarnost za zdravje in
   varnost, če bi se ta proizvod uporabljal v običajnih in predvidenih
   okoliščinah, ali

  • da dokumentacija in/ali oznaka, ki bi morala biti priložena
   proizvodu v skladu z veljavnimi predpisi, manjka
   ,
   takoj
   obvestiti Tržni inšpektorat RS
   (TIRS). Odgovorno
   osebo za posamezno področje je treba obvestiti po telefonu ali
   faksu (priloga 1 – Ukrepanje carinskih delavcev v primeru
   vnosa določenih proizvodov) in blago zadržati največ tri ure.
   Nadaljnji postopki so odvisni od TIRS-a. Če v treh urah ni odziva
   ali če je mnenje TIRS-a, da proizvod ni nevaren, se sprosti v prost
   promet.

 1. Zaenkrat drugih možnosti ukrepanja ni. Sporazum o sodelovanju
  na področju preverjanja ustreznosti proizvodov z zahtevami predpisov
  o varnosti proizvodov, ki je bil sklenjen med TIRS-om in CURS dne
  27. 02. 2003, predvideva le medsebojno obveščanje pri
  utemeljenem sumu resne in neposredne nevarnosti.


 2. Sedanja carinska zakonodaja v RS nima instrumentov za daljše
  zadrževanje nevarnih proizvodov, je pa v pripravi nov zakon o
  splošni varnosti proizvodov, ki bo natančneje opredeljeval
  carinski nadzor nad nevarnimi proizvodi. Zadržanje je možno le v
  okviru Carinskega zakona in v primeru ugotovitev iz 14. točke tega
  navodila, vendar le do ukrepanja tržnega inšpektorja.Vir: Generalni carinski urad; Navodilo o izvajanju nadzora na
področju varnosti proizvodov – Navodilo CURS, št.
16/2003.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih