TRINET

Navodilo za izvajanje zakona o izvozu blaga z dvojno rabo

NAVODILO št. 15/2003


Na podlagi 11. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št.
56/99
) izdaja generalni direktor Carinske uprave RS


NAVODILO ZA IZVAJANJE ZAKONA O IZVOZU BLAGA Z DVOJNO RABO 1. ZakonodajaNadzor nad izvozom blaga, ki se lahko uporablja v civilne in
vojaške namene, ureja Zakon o izvozu blaga z dvojno rabo (v
nadaljevanju ZIBDR; Uradni list RS, št.
31/00
), ki je bil sprejet marca 2000.


S sprejetjem, uveljavitvijo in izvajanjem tega zakona izpolnjuje
Slovenija svojo obveznost do tistega dela mednarodne skupnosti, ki se
bori proti proizvodnji, širjenju in kopičenju jedrskega,
kemičnega in biološkega orožja, mednarodnemu terorizmu in
kršenju človekovih pravic ter si prizadeva za suverenost držav
in narodov ter mir v svetu.


Na podlagi 133. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske unije, ki
ureja skupno trgovinsko politiko, je Svet Evropske unije sprejel
uredbe št. 1334/2000, 2432/2001, 149/2003 o nadzoru izvoza
blaga z dvojno rabo, ki bodo s polnopravnim članstvom Slovenije v EU
1. maja 2004 postale sestavni del slovenske zakonodaje.


ZIBDR je usklajen1
z uredbami EU, tako da ob vstopu Slovenije v EU ne bo praktičnih
sprememb pri izvajanju nadzora izvoza blaga z dvojno rabo, pravno pa
bo ta zakon prenehal veljati, saj bodo Republiko Slovenijo neposredno
zavezovale zgoraj navedene evropske uredbe.


V skladu s 44. členom Carinskega zakona (Uradni list RS, št.1/95,
28/95,
32/99,
40/99,
59/02)
lahko carinski deklarant ob izpolnjevanju predpisanih pogojev zahteva
odobritev katere koli predvidene vrste carinsko dovoljene rabe ali
uporabe blaga. Vendar to ne preprečuje uvedbe prepovedi in omejitev v
zvezi z vnosom blaga na carinsko območje in iznosom s tega območja po
posebnih predpisih, predvsem zaradi interesov javne morale, varnosti,
varovanja zdravja in življenja ljudi, živali in rastlin, varstva
okolja, varstva nacionalnih vrednot umetniškega, zgodovinskega
ali arheološkega pomena ali zaradi varstva pravic
intelektualne lastnine.


Ena izmed temeljnih nalog carinske službe, opredeljena v 6. točki
3. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št.
56/99
), je kontrola vnosa, iznosa in tranzita blaga, za
katerega so predpisani posebni ukrepi zaradi interesov iz prejšnjega
odstavka.


V primeru, da blago ne more biti prepuščeno deklarantu, ker
zanj veljajo prepovedi in omejitve, ki bi preprečevale izvedbo
zahtevanega postopka, carinski organ sprejme katere koli ukrepe,
vključno z odvzemom blaga in njegovo prodajo (57. člen Carinskega
zakona). 1. Vrste dovoljenjNaloga carinskih organov Republike Slovenije na tem področju je
nadzor izvoza blaga z dvojno rabo in ugotavljanje skladnosti blaga z
izdanimi dovoljenji. Izvozno dovoljenje izda Ministrstvo za
gospodarstvo kot: • posamično dovoljenje (1. točka 8. člena ZIBDR) in

 • splošno dovoljenje, ki ga izda posameznemu izvozniku
  za izvoz istovrstnega blaga v eno ali več držav, ob upoštevanju
  vrste blaga z dvojno rabo, vrste in dolgoročnosti izvoznih poslov
  ter držav, v katere se to blago izvaža (2. točka 8. člena ZIBDR).Dovoljenje se izda z veljavnostjo do največ enega leta, na zahtevo
izvoznika pa se lahko podaljša. 1. Tarifna oznakaGlede na to, da blago z dvojno rabo zaradi svoje specifičnosti
večinoma nima v kombinirani nomenklaturi svoje samostojne tarifne
oznake, je v polju 33 ECL (Tarifna oznaka) pogosto prijavljeno pod
»drugo«, kar pomeni, da gre samo za določeno blago v
okviru tarifne oznake. Carinski organi morajo biti zato še
posebej pozorni na polje 31 ECL (Tovorki in opis blaga)2
, polje 44 ECL (Posebni zaznamki/predložene listine/ potrdila in
dovoljenja) in polje 17 ECL (Namembna država). Dovoljenje za izvoz
blaga z dvojno rabo se v podpolju 44/1 ECL označi s šifro P90. 1. Skladnost izvoznega dovoljenja in carinske deklaracijeCarinski organi morajo preveriti skladnost izvoznega dovoljenja in
carinske deklaracije. Posebno pozornost je potrebno nameniti temu,
ali se podatki v izvoznem dovoljenju (namen končne uporabe blaga,
namen ponovnega izvoza, končni uporabnik blaga, namembna država in
opis blaga) skladajo s podatki v carinski deklaraciji. 1. Seznam blagaSeznam blaga z dvojno rabo je določila Vlada Republike Slovenije s
Sklepom o določitvi blaga z dvojno rabo in prilogo (Seznam
blaga z dvojno rabo
), ki je sestavni del tega sklepa (Uradni
list RS, št.
45/00
).


V seznamu blaga z dvojno rabo je naštetih 10 skupin blaga,
za katero se zahteva posebno dovoljenje Ministrstva za gospodarstvo,
kot je določeno v Sklepu o določitvi blaga z dvojno rabo.
Blago z dvojno rabo je v seznamu označeno s petmestno kodo. Za lažje
ugotavljanje istovetnosti blaga je na tem mestu naveden pomen
petmestne kode.


Prvo mesto oznake 3A230 pomeni tehnične kategorije: • skupina 0: jedrski materiali, objekti in oprema;

 • skupina 1: materiali, kemikalije, »mikroorganizmi« in
  »toksini«;

 • skupina 2: obdelava materialov;

 • skupina 3: elektronika;

 • skupina 4: računalniki;

 • skupina 5: telekomunikacije in »varnost podatkov«;

 • skupina 6: senzorji in laserji;

 • skupina 7: navigacija in letalska elektronika;

 • skupina 8: pomorstvo;

 • skupina 9: pogonski sistemi, vesoljska plovila in sorodna oprema.Drugo mesto oznake 3A230 pomeni skupine produktov: • A: oprema, montaža, komponente;

 • B: oprema za proizvodnjo in testiranje;

 • C: snovi;

 • D: programska oprema (software);

 • E: tehnologija.Zadnja tri mesta v oznaki 3A230 pomenijo multilateralne
in unilateralne kontrole
ter označujejo izvor blaga glede na
mednarodne kontrolne režime: • 100–199: režim za kontrolo raketne tehnologije (Missile
  Technology Control Regime
  );

 • 200–299: skupina jedrskih dobaviteljev (Nuclear Suppliers
  Group
  );

 • 300–399: avstralska skupina (Australian Group);

 • 400–499: rezerviran;

 • 900–999: enostranska kontrola.
 1. Naloge in ravnanje carinskih organovČe carinski organi pri izvozu blaga3
z dvojno rabo ugotovijo, da ima blago veljavno izvozno dovoljenje
in se sklada s carinsko deklaracijo, blago prepustijo v postopek. Za
lažje ugotavljanje skladnosti izvoznega dovoljenja s carinsko
deklaracijo so na PIAC Infonetu (http://intra.curs.sigov.si/)
navedene tarifne oznake blaga z dvojno rabo v kombinirani
nomenklaturi, poimenovanja blaga in pripadajoče petmestne oznake v
seznamu blaga z dvojno rabo. Blago z dvojno rabo je razvrščeno
po poglavjih, kakor si sledijo v kombinirani nomenklaturi carinske
tarife.


V primeru, ko carinski organi ugotovijo, da gre za blago z dvojno
rabo s pomanjkljivim oziroma z neveljavnim izvoznim
dovoljenjem
ali da se izvozno dovoljenje ne sklada s carinsko
deklaracijo
, morajo ravnati na podlagi 44. člena Carinskega
zakona in 16. člena ZIBDR, in sicer: • nemudoma obvestijo GCU, Sektor za preiskovalne zadeve, in
  Ministrstvo za gospodarstvo, Sektor za mednarodnopravne zadeve;
 • hkrati določijo deklarantu rok (5 delovnih dni) za odpravo
  pomanjkljivosti iz izvoznega dovoljenja na podlagi prvega odstavka
  169. člena Uredbe za izvajanje Carinskega zakona (v
  nadaljevanju UICZ; Uradni list RS, št.
  107/02
  );
 • če deklarant tega v danem roku ne stori, carinski organi ravnajo
  v skladu s 57. členom Carinskega zakona in šestim
  odstavkom 169. člena UICZ
  ;
 • carinski organi glede na dejanski stan predlagajo uvedbo
  postopka o prekršku na podlagi 1. točke prvega odstavka 169.
  člena Carinskega zakona;
 • po končanem postopku carinjenja carinski organi ponovno
  obvestijo GCU, Sektor za preiskovalne zadeve, in Ministrstvo za
  gospodarstvo.


  Kadar carinski organi pri postopku izvoza posumijo, da gre
  za blago z dvojno rabo, ki nima nobenega izvoznega dovoljenja in ni
  deklarirano kot blago z dvojno rabo, ravnajo v skladu z 52. in s
  55. členom Carinskega zakona
  :


 • opravijo pregled dokumentov, ki spremljajo deklaracijo, ali
  zahtevajo od deklaranta, da predloži še druge listine in
  dokumente, da bi se preverila točnost navedb v deklaraciji (prav
  tako opravijo pregled blaga, če je mogoče);

 • blago prepustijo v izbrani carinski postopek;

 • sprejmejo vse potrebne ukrepe za naknadno ugotavljanje istovetnosti
  blaga in posredujejo vse pridobljene informacije oddelku za
  kontrolne zadeve (OKZ) carinskega urada;

 • oddelek za kontrolne zadeve obvesti o rezultatih preverjanja in
  sprejetih ukrepih GCU, Sektor za preiskovalne zadeve, in izpostavo,
  ki je posredovala informacijo.


  V primeru ugotovitve, da gre za blago z dvojno rabo, je
  predpisana denarna kazen za prekršek po19. in 20. členu
  ZIBDR
  .


  O realizaciji izvoza blaga z dvojno rabo po izdanih dovoljenjih
  Oddelek za analitiko v Sektorju za informatiko GCU enkrat mesečno
  (do 15. v mesecu) obvesti Sektor za mednarodnopravne zadeve na
  Ministrstvu za gospodarstvo in Sektor za preiskovalne zadeve GCU.Vir: Generalni carinski urad; Navodilo
za izvajanje zakona o izvozi blaga z dvojno rabo
– Navodilo
CURS, št. 15/2003


Povezave:
1 Sklep
o določitvi blaga z dvojno rabo (Uradni list RS, št. 45/00),
ki je bil sprejet na podlagi ZIBDR, bo s spremembami, ki so jih
določile navedene uredbe EU, usklajen v kratkem.
2 Opis
blaga mora zagotoviti nedvoumno uvrstitev blaga v kombinirano
nomenklaturo in omogočiti pravilno uporabo vseh drugih predpisov,
vezanih na vrsto blaga za zahtevani carinski postopek.
3 »Izvoz«
pomeni carinski postopek izvoza, kot je opredeljen s carinskimi
predpisi in v skladu s katerim blago začasno ali dokončno zapusti
carinsko območje, kot tudi ponovni izvoz (reeksport) blaga (drugi
odstavek 2. člena ZIBDR).


Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih