TRINET

Nova davčna zakonodaja

Uporabniki naših aplikacij naj po 01.10.2002 posvetijo večjo pozornost spremembam, ki
se nanašajo na: 


Uporabniki ECL6


Program predlaga znižano davčno stopnjo za tiste tarifne
številke, ki so v 40 do 44 členu Pravilnika
o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost nedvomno podane.


Še enkrat opozarjamo, da je potrebno pri uveljavljanju
znižane davčne stopnje upoštevati namen!


Program bo predlagal znižano stopnjo 8,5% DDVa
od :
 • (D51)(25/01) hrane (vključno s
  pijačo, razen alkoholnih pijač) za ljudi in živali; živih živali, semen,
  rastlin in primesi, ki so (običajno) namenjene za pripravo hrane; izdelkov, ki
  se (običajno) uporabljajo kot dodatki k hrani ali kot njen nadomestek;
  priprave jedi;

V prvem odstavku 40. člena  Pravilnika
o izvajanju zakona o davku na dodano vrednost so navedene tarifne oznake za blago, ki je predmet znižane
davčne stopnje iz prve točke 25 člena ZDDV.
Domači kunci so navedeni v
besedilu, uvrščajo pa se v tarifno številko 0106 19 10. Žive živali
zajemajo tarifne oznake od 0101 do vključno 0105… Bodite pozorni.
 • (D51)(25/03) zdravil, ki se
  uporabljajo za zdravljenje in preprečevanje bolezni v humani in veterinarski
  medicini, vključno z izdelki za nadzorovanje rojstev in z izdelki za higiensko
  zaščito;

Pozornost posvetite tudi izključitvam v četrtem, petem
in šestem odstavku 41. člena Pravilnika
ZDDV
 • (D51)(25/04) medicinske opreme,
  pripomočkov in drugih sredstev, ki so namenjena za lajšanje ali zdravljenje
  okvare ali invalidnosti in so namenjena izključno za osebno uporabo, vključno
  z njihovim vzdrževanjem;

Program vam bo predlagal znižano davčno stopnjo le za
tisto blago, ki se neposredno nanaša na izdelke iz 4. točke 25.
člena
ZDDV.


Primer 1:


8713          
– Invalidski vozički, vključno z vozički z motornim ali drugačnim mehanskim
pogonom
8713 10 00     – – Brez
motornega ali drugega mehanskega pogona
8713 90
00
     – – Drugi


Primer 2:


8714          
– Deli in pribor vozil iz tar. št. 8711 do 8713
8714 20
00
     – – Za invalidske vozičke


Ne bo pa samodejno predlagal znižane davčne stopnje
za npr.:


Primer 3:


Aparati za določanje glukoze v krvi (tarifna oznaka:
9027), diagnostični trakovi za aparate za določanje glukoze v krvi (tarifna
oznaka: 9027 90 50), mehanski injektorji (tarifni oznaki: 9018 31 10, 9018 31
90), igle za mehanski injektor (tarifna oznaka: 9018 32 10), prožilna naprava in
lanceta za prožilno napravo (tarifna oznaka: 9018 90 85)….


Tarifne številke so splošne, opis za zelo
specifičen
.
 • D51)(25/06) knjig (vključno z
  brošurami, letaki in podobnim tiskanim materialom, otroškimi slikanicami ter
  otroškimi knjigami za risanje in barvanje, tiskanimi notami ter notnimi
  rokopisi, zemljevidi ter hidrografskimi in podobnimi kartami), časopisov in
  periodičnih publikacij (vključno s knjižnično izposojo teh gradiv, če le-ta ni
  oproščena plačila DDV v skladu s 26. členom tega zakona) razen tistih, ki v
  celoti ali v večini vključujejo reklamne vsebine;

Opozorilo:


Med izdelke se ne uvršča programska oprema in
izdelki, ki vključujejo nad 50% reklamnih vsebin.
 • (D51)(70/02) Ne glede na določbe
  25. člena tega zakona se do 1. januarja 2003 od vina obračunava in plačuje DDV
  po stopnji 8,5%.

Fakturiranje!


Preberite si spremembe Zakona
o DDV
!


Primer 4:  32. člen ZDDV


Staro besedilo :


(1) Plačila DDV je oproščen:
1. sprostitev uvoženega
blaga v prost promet, če je to blago, namenjeno vnosu v trošarinsko
skladišče;
2. uvoz blaga, ki je namenjeno, da:
a) se predloži carinskemu
organu in, kadar je to dovoljeno v skladu s carinskimi predpisi, da v začasno
hrambo;
b) se vnese v prosto carinsko cono;
c) se zanj začne postopek
carinskega skladiščenja (razen v prosto carinskih prodajalnah) ali postopek
uvoza zaradi izvoza po sistemu odloga.
(2) Oprostitev se
nanaša tudi na promet storitev, povezanim s prometom blaga po prejšnjem
odstavku
.
(3) Plačilo DDV po tem členu se oprosti ob
pogoju, da blago ni sproščeno v prost promet in da je znesek DDV pri sprostitvi
v prost promet enak znesku, ki bi moral biti obračunan, če bi bil tak promet
blaga obdavčen pri vnosu blaga v Slovenijo.
(4) Plačila DDV je oproščeno tudi
blago, namenjeno prodaji v prostih carinskih prodajalnah na letališču, odprtem
za mednarodni promet oziroma v pristanišču, odprtem za mednarodni promet pod
pogojem, da ga potniki v dovoljenih količinah kot osebno prtljago odnesejo v
drugo državo z letalom oziroma z ladjo.
(5) Za potnika iz prejšnjega odstavka
se šteje potnik, ki ima vozovnico, na kateri je navedeno namembno letališče
oziroma pristanišče druge države.


Novo besedilo:


32. člen se spremeni tako, da se glasi:
(1) Plačila
DDV je oproščen uvoz blaga, ki je namenjeno, da:
a) se predloži carinskemu
organu in, kadar je to dovoljeno v skladu s carinskimi predpisi, da v začasno
hrambo;
b) se vnese v prosto carinsko cono;
c) se zanj začne postopek
carinskega skladiščenja ali postopek uvoza zaradi izvoza po sistemu
odloga.
(2) Oprostitev plačila DDV v skladu s tem členom se lahko uveljavi
le, če blago ni sproščeno v prost promet oziroma ni namenjeno končni potrošnji
in če je znesek DDV, ki se zaračuna ob zaključku transakcij, navedenih v tem
členu, enak znesku DDV, ki bi ga bilo treba obračunati, če bi bila vsaka od teh
transakcij obdavčena v Sloveniji.
(3) Plačila DDV je oproščeno tudi blago,
namenjeno prodaji v prostih carinskih prodajalnah na letališču, odprtem za
mednarodni zračni promet oziroma v pristanišču, odprtem za mednarodni promet,
pod pogojem, da ga potniki v dovoljenih količinah kot osebno prtljago odnesejo v
drugo državo z zrakoplovom oziroma z ladjo.
(4) Za potnika iz prejšnjega
odstavka se šteje potnik, ki ima vozovnico, na kateri je navedeno namembno
letališče oziroma pristanišče druge države.


 


 

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih