TRINET

Novo iz Url. RS, št. 50/2005 – Carinski uradi / izpostave – delovna področNa podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o carinski službi
(Uradni list RS, št. 103/04 – uradno prečiščeno
besedilo) izdaja Vlada Republike Slovenije


U R E D B O o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi
izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v
Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju


1. člen


V Uredbi o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih enot
carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju
(Uradni list RS, št. 45/04) se v 4. členu v


a) točki na koncu devete alinee podpičje nadomesti z vejico in
doda nova, deseta alinea, ki se glasi:


»– Metlika;«.


V c) točki se tretja alinea spremeni tako, da se glasi:


»– Bistrica ob Sotli;«.


Točka i) se črta.


Dosedanji j) in k) točka postaneta i) in j) točka.


2. člen


V 6. členu se v a) točki na koncu enajste alinee podpičje
nadomesti z vejico ter doda nova, dvanajsta alinea, ki se glasi:


»– Gruškovje;«.


3. člen


Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 23. maja 2005 dalje.


Št. 00712-22/2005/7


Ljubljana, dne 19. maja 2005.


EVA 2005-1611-0118
Neuradno prečiščeno besedilo:


2206. Uredba o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih
enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem
področju Na podlagi drugega odstavka 6. člena Zakona o carinski
službi (Uradni list RS, št. 56/99, 52/02 – ZDU-1 in
110/02 –ZGO-1) izdaja Vlada Republike Slovenije


U R E D B O o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih
enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem
področju


Kot notranje organizacijske enote carinskih uradov v Republiki
Sloveniji se ustanovijo naslednje izpostave:1. na območju Carinskega urada Celje:


– Izpostava Celje,


– Izpostava Bistrica ob Sotli,


– Izpostava Rogatec;


2. na območju Carinskega urada Dravograd:


– Izpostava Dravograd;


3. na območju Carinskega urada Jesenice:


– Izpostava Plavški Travnik;


4. na območju Carinskega urada Koper:


– Izpostava Dragonja,


– Izpostava Luka Koper,


– Izpostava Piran,


– Izpostava Sečovlje,


– Izpostava Sočerga;


5. na območju Carinskega urada Ljubljana:


– Izpostava Jarše,


– Izpostava Kranj,


– Izpostava Letališče Brnik,


– Izpostava Ljubljana,


– Izpostava Metlika,


– Izpostava Novo mesto,


– Izpostava Petrina,


– Izpostava Pošta Ljubljana,


– Izpostava Terminal Ljubljana;


6. na območju Carinskega urada Maribor:


– Izpostava Gruškovje,


– Izpostava Letališče Maribor,


– Izpostava Maribor,


– Izpostava Ptuj,


– Izpostava Zavrč;


7. na območju Carinskega urada Murska Sobota:


– Izpostava Gibina,


– Izpostava Murska Sobota,


– Izpostava Ormož,


– Izpostava Petišovci,


– Izpostava Središče ob Dravi,


– Izpostava ŽP Lendava,


– Izpostava ŽP Središče ob Dravi;


8. na območju Carinskega urada Nova Gorica:


– Izpostava Vrtojba;


9. na območju Carinskega urada Sežana:


– Izpostava Jelšane,


– Izpostava Starod,


– Izpostava Terminal Sežana,


– Izpostava ŽP Hrpelje Kozina,


– Izpostava ŽP Ilirska Bistrica;


10. na območju Carinskega urada Brežice:


– Izpostava Obrežje,


– Izpostava ŽP Dobova.2. člen


(1) Notranje organizacijske enote iz prejšnjega člena se
delijo na mejne in blagovne izpostave.


(2) Mejna izpostava je notranja organizacijska enota carinskega
urada, ki opravlja carinski nadzor in carinsko kontrolo ter druge
predpisane kontrole nad vnosom in iznosom blaga, plačilnih sredstev
ter stvari, ki jih osebe nosijo s seboj ali na sebi, preko njej
pripadajočega mejnega prehoda, ne glede na to, na kakšen način
je bilo blago vneseno. Mejna izpostava izvaja carinjenje blaga,
določenega s to uredbo.


(3) Blagovna izpostava je notranja organizacijska enota carinskega
urada, ki opravlja carinski nadzor in carinsko kontrolo nad blagom,
ki se ji predloži, in nad blagom, za katero je v dovoljenju, ki ga je
izdala carinska služba, določeno, da opravlja nadzor in kontrolo.
Blagovna izpostava izvaja carinjenje v skladu s to uredbo.


3. člen


Na mejnih izpostavah se predloži blago za vnos na oziroma iznos iz
carinskega območja in lahko opravljajo naslednja opravila: 1. predložitev in evidentiranje ocarinjenega blaga, ki se
  iznaša iz carinskega območja;


 2. predložitev in deklariranje blaga za tranzitni postopek;


 3. predložitev in carinjenje blaga v potniškem prometu
  in blaga, ki se v skladu s predpisi lahko deklarira ustno, ali, če
  gre za izvajanje poenostavitev, na podlagi dovoljenja Generalnega
  carinskega urada;


 4. carinjenje blaga za izvoz in ponovni izvoz, do vrednosti
  3000 EUR, če zanj ne veljajo prepovedi in omejitve;


 5. carinjenje blaga v skladu s predpisi o maloobmejnem
  prometu;


 6. izstop kmetijskega blaga, ki je v primeru izvoza deležno
  izvoznih spodbud.4. člen


Na posameznih mejnih izpostavah se lahko opravljajo naslednja
opravila iz 3. člena te uredbe:


a) opravila iz a), b), c), d), e) in f) točke na
izpostavah:


– Letališče Brnik, – Petišovci, –
Dragonja, – Gruškovje, – Zavrč, – Jelšane,
– Starod, – Obrežje, – ŽP Dobova; – Metlika;


b) opravila iz a), b), c), d) in f) točke na
izpostavi:


– Luka Koper;


c) opravila iz a), b), c), d) in e) točke na
izpostavah:


– Pošta Ljubljana, – Petrina, – Metlika,
Bistrica ob Sotli
Rogatec, mejni prehod Dobovec, – Središče ob Dravi, –
Sočerga, – ŽP Ilirska Bistrica, – ŽP Hrpelje –
Kozina, – ŽP Dobova, mejni prehod Rigonce;


d) opravila iz a), b), c) in d) točke na izpostavi:


– Letališče Maribor;


e) opravila iz a), b), c) in e) točke na izpostavah:


– Piran, – Piran, mednarodni morski mejni prehod
Izola, – Piran, mednarodni morski mejni prehod Koper, –
ŽP Ilirska Bistrica, mejni prehod Babno Polje;


f) opravila iz a), b) in c) točke na izpostavi:


– Sečovlje, letališče Portorož;


g) opravila iz a), c), d) in e) točke na izpostavi:


– Rogatec, mejni prehod ŽP Rogatec;


h) opravila iz a), c) in e) točke na izpostavah:


– ŽP Središče ob Dravi, – Sečovlje;


i) opravila iz b), c) in e) točke na izpostavi:


– Bistrica ob Sotli;


j) i) opravila
iz c) in e) točke na izpostavah:


– Metlika, mejni prehod Vinica, – Metlika, mejni
prehod ŽP Metlika, – Bistrica ob Sotli, mejni prehod Orešje,
– Bistrica ob Sotli, mejni prehod Imeno, – Rogatec, –
Ormož, – Gibina, – Gibina, mejni prehod Razkrižje, –
ŽP Lendava, – Sočerga, mejni prehod Podgorje, – Zavrč,
mejni prehod Meje, – Gruškovje, mejni prehod Zgornji
Leskovec, – Obrežje, mejni prehod Slovenska vas, – ŽP
Ilirska Bistrica, mejni prehod Podplanina;


k) j)
opravila iz e) točke na izpostavah:


– Petrina, mejni prehod za obmejni promet Osilnica, –
Petrina, mejni prehod za obmejni promet Sodevci, – Metlika,
mejni prehod za obmejni promet Krasinec, – Metlika, mejni
prehod za obmejni promet Božakovo, – Metlika, mejni prehod za
obmejni promet Krmačina, – Metlika, mejni prehod za obmejni
promet Radovica, – Metlika, mejni prehod za obmejni promet
Brezovica, – Metlika, mejni prehod za obmejni promet Žuniči, –
Bistrica ob Sotli, mejni prehod za obmejni promet Rakovec, –
Bistrica ob Sotli, mejni prehod za obmejni promet Stara vas –
Bizeljsko, – Bistrica ob Sotli, mejni prehod za obmejni promet
Nova vas ob Sotli, – Bistrica ob Sotli, mejni prehod za obmejni
promet Sedlarjevo, – Bistrica ob Sotli, mejni prehod za obmejni
promet Podčetrtek, – Rogatec, mejni prehod za obmejni promet
Rajnkovec, – Rogatec, mejni prehod za obmejni promet Rogatec I,
– Središče ob Dravi, mejni prehod za obmejni promet
Središče ob Dravi I, – ŽP Lendava, mejni prehod za
obmejni promet Hotiza, – Sočerga, mejni prehod za obmejni
promet Brezovica pri Gradinu, – Sočerga, mejni prehod za
obmejni promet Rakitovec, – Zavrč, mejni prehod za obmejni
promet Drenovec, – ŽP Ilirska Bistrica, mejni prehod za
obmejni promet Novi kot, – Jelšane, mejni prehod za
obmejni promet Novokračine, – Starod, mejni prehod za obmejni
promet Starod I, – Obrežje, mejni prehod za obmejni promet
Planina v Podboču.


5. člen


(1) Na blagovnih izpostavah se lahko opravljajo naslednja
opravila: 1. predložitev in evidentiranje blaga, vključno z vložitvijo
  skupne deklaracije in izvajanje carinskega nadzora;


 2. izvozno in uvozno carinjenje in carinjenje za tranzit vseh
  vrst blaga, za katerega se vloži pisna carinska deklaracija ali
  deklaracija, vložena z uporabo sredstev za avtomatsko izmenjavo
  podatkov, razen, če ni s tem ali z drugimi predpisi določena
  omejitev glede kraja carinjenja blaga;


 3. izvajanje poenostavljenih postopkov carinjenja in sprejem
  dopolnilnih carinskih deklaracij na podlagi dovoljenj za
  poenostavitve, ki jih izdaja Generalni carinski urad;


 4. izvozno carinjenje kmetijskega blaga, ki je v primeru
  izvoza deležno izvoznih spodbud.(2) Generalni direktor ali generalna direktorica Carinske uprave
Republike Slovenije lahko za določeno visoko obdavčeno ali rizično
blago ter za blago, ki zahteva posebno kontrolo zaradi zagotovitve
javnega reda in miru, varovanja zdravja in življenja ljudi ter
varstva okolja, prostora in naravnih dobrin, odredi, da se tako blago
carini samo pri določenih izpostavah.


6. člen


Na posameznih blagovnih izpostavah se lahko opravljajo naslednja
opravila iz 5. člena te uredbe:


a) opravila iz a), b), c) in d) točke na izpostavah:


– Terminal Ljubljana, – Novo Mesto, – Celje, –
Dravograd, – Murska Sobota, – Plavški travnik, –
Luka Koper, – Maribor, – Vrtojba, – Terminal
Sežana, – Obrežje; – Gruškovje;


b) opravila iz a), b) in c) točke na izpostavah:


– Ljubljana, – Kranj, – Letališče Brnik,
– Pošta Ljubljana, – Metlika, – ŽP Središče
ob Dravi, – ŽP Lendava, – Dragonja, – Letališče
Maribor, – Ptuj, – ŽP Ilirska Bistrica, – Jelšane,
– ŽP Dobova;


c) opravila iz b) in c) točke na izpostavi:


– Jarše.


7. člen


(1) Nadzor nad vnosom, iznosom in razpošiljanjem blaga po
cevovodih, plinovodih, daljnovodih in vodovodih
opravljajo
naslednje organizacijske enote:


Nadzor nad cevovodi opravlja:


– Izpostava ŽP Lendava:


a) z Republiko Hrvaško: JANAF Petišovci –
Virje.


Nadzor nad plinovodi opravljajo:


– Izpostava Jarše:


a) z Republiko Avstrijo: Murfeld – Ceršak,


b) z Republiko Italijo: Gorica – Vrtojba;


– Izpostava Terminal Sežana:


a) z Republiko Italijo: Trst-Sežana;


– Izpostava Rogatec:


a) z Republiko Hrvaško: Rogatec – Hum na Sutli.


Nadzor nad daljnovodi opravlja Izpostava Jarše, in sicer:


a) z Republiko Avstrijo: Maribor – Kainachtal 473, Maribor –
Kainachtal 474 in Podlog – Obersielach;


b) z Republiko Italijo: Divača – Redipuglia, Divača –
Padricciano, Sežana-Trst;


c) z Republiko Hrvaško: Krško-Zagreb 1, Krško-Zagreb
2, Divača – Melina, Cirkovce – Mraclin, Divača –
Pehlin, Formin – Nedeljanec, Brestanice – Samobor,
Ilirska Bistrica – Buje.


Nadzor nad vodovodi opravljajo:


a) z Republiko Italijo:


– Izpostava Vrtojba: Golo Brdo-Breg, Nova Gorica – Gorica,


– Izpostava Terminal Sežana: Lipica – Bazovica, Sežana
– Trst;


b) z Republiko Hrvaško:


– Izpostava ŽP Ilirska Bistrica: Starod – Opatija,


– Izpostava Luka Koper: Sečovlje – Gradole in Hrvoji –
Slušnica.


(2) Carinjenje blaga, ki je uvoženo ali izvoženo po transportnih
sredstvih, navedenih v prvem odstavku tega člena, se izvaja pri
izpostavi, pristojni glede na sedež uvoznika oziroma izvoznika tega
blaga.


(3) Carinski nadzor nad uvozom in izvozom blaga po lokalnih
cevovodih, plinovodih ali vodovodih ter nizkonapetostnih vodih
opravlja carinski urad, pristojen glede na kraj, kjer se to prenosno
sredstvo nahaja.


8. člen


Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o določitvi
izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v
Republiki Sloveniji in njihovem delovnem področju (Uradni list RS,
št. 124/00, 8/01, 41/01, 25/02, 134/03, 18/04 in 29/04).


9. člen


Ta uredba začne veljati 1. maja 2004.
Povezave: • Uredba o določitvi izpostav, kot notranjih organizacijskih
  enot carinske službe v Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem
  področju (Url.
  45 / 2004
  )


 • Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o določitvi
  izpostav, kot notranjih organizacijskih enot carinske službe v
  Republiki Sloveniji, in njihovem delovnem področju (Url.
  50 /2005
  )


 • Carinska uprava: Carinske izpostave –
  Splošne informacije – povezava>>>


Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih