TRINET

Novo na strani Carinske uprave RS – Navodilo 7/2005

NAVODILO
št. 7/2005


Na podlagi 11. člena Zakona o carinski službi (Uradni list RS, št.
56/99, 57/04) ter v skladu z Uredbo o okoljski dajatvi za
onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni
list RS, št. 53/05
) izdaja generalni direktor Carinske
uprave Republike Slovenije


NAVODILO O IZVAJANJU UREDBE O OKOLJSKI DAJATVI ZA ONESNAŽEVANJE
OKOLJA ZARADI UPORABE MAZALNIH OLJ IN TEKOČIN


1. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
uporabe mazalnih olj in tekočin (v nadaljevanju: uredba) določa
obveznost plačevanja okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, ki je
posledica uporabe mazalnih olj, tekočin in njim sorodnih proizvodov.
V skladu s 13. členom uredbe je CURS pristojna za nadzor nad njenim
izvajanjem.


Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja zaradi
uporabe mazalnih olj, ki so mineralnega ali sintetičnega izvora in so
glede na 3. člen uredbe razvrščena v dva razreda ter imajo po
kombinirani nomenklaturi naslednje tarifne oznake:


• prvi razred: 2710 19 81, 2710 19 87 in 3403 19 91;


• drugi razred: 2710 19 83, 2710 19 85, 2710 19 91, 2710 19
93, 2710 19 99, 3403 19 99, 3403 99 10, 3403 99 90 in 3819 00 00.


Med mazalna olja se ne štejejo tista mazalna olja
rastlinskega ali živalskega izvora, pri katerih je biološka
razgradljivost njihovih sestavin in dodatkov najmanj 60 %.


2. Dajatev se ne plačuje pri uporabi mazalnih olj, če so kot
surovina namenjena za proizvodnjo drugih mazalnih olj, če so kot
proizvod namenjena za mehčanje materialov in po uporabi ostanejo v
teh materialih, če so vgrajena v druge končne izdelke, ki so kot taki
izneseni z ozemlja RS ali izvoženi z območja Skupnosti, in za mazalna
olja, ki se izvozijo z območja Skupnosti ali iznesejo v druge države
članice Evropske unije.


Obračunavanje in plačevanje okoljske dajatve


3. Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko je mazalno
olje prvič dano v promet na ozemlju RS, če gre za proizvodnjo,
oziroma ob pridobitvi mazalnega olja iz druge države članice EU
oziroma ob uvozu mazalnega olja iz tretjih držav.


4. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna ali fizična
oseba, ki uporablja mazalna olja, plačnik okoljske dajatve pa je
oseba, ki daje mazalna olja v promet in je lahko: • proizvajalec mazalnih olj,


 • oseba, ki zaradi opravljanja svoje dejavnosti pridobi mazalna
  olja v drugi državi članici Evropske unije in jih vnese na ozemlje
  RS,


 • uvoznik mazalnih olj.Plačnik okoljske dajatve zaračuna dajatev zavezancu in jo vplača v
proračun RS.


5. Osnova za obračunavanje okoljske dajatve je masa mazalnega
olja, izražena v kilogramih. Za preračun prostorninskih enot v masne
se na podlagi 6. člena uredbe za vsa mazalna olja po tej uredbi
uporablja faktor 0,9.


6. Okoljska dajatev se plačuje v določenem znesku na kilogram
mazalnega olja, ki znaša 38 tolarjev za kilogram in je določen
v Sklepu o znesku takse za obremenjevanje okolja zaradi uporabe
mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št. 3/02). Višina
okoljske dajatve znaša: • 50 % zneska, določenega za kilogram mazalnega olja iz drugega
  razreda in


 • 100 % zneska, določenega za kilogram mazalnega olja iz prvega
  razreda.7. Proizvajalec oziroma pridobitelj mazalnih olja mora voditi
evidenco proizvedenih ali pridobljenih mazalnih olj, in sicer ločeno
po vrsti, količini in namenu porabe, tako da je razvidno: • za katera mazalna olja je nastala obveznost obračuna,


 • katera mazalna olja so bila porabljena za namene iz prvega
  odstavka 4. člena uredbe,


 • katera mazalna olja so bila izvožena ali iznesena iz RS in
  zanje ni treba obračunati in plačati dajatve.Na podlagi omenjene evidence mora sestaviti mesečni obračun
okoljske dajatve na obrazcu MO-OBR
iz priloge 1 uredbe
in ga predložiti pristojnemu carinskemu
uradu, oddelku za trošarine do 25. dne naslednjega meseca po
poteku meseca, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske
dajatve. Oddelki za trošarine obračune knjižijo pod
klasifikacijski znak 425 – 40, jih pregledajo, vnesejo v TIS,
potrdijo in arhivirajo.


8. Vložnik obračuna mora plačati okoljsko dajatev do zadnjega dne
v mesecu po poteku meseca, v katerem je nastala obveznost obračuna
okoljske dajatve.


9. Na obrazcu
MO-OBR
lahko vložnik uveljavlja tudi vračilo plačane okoljske
dajatve, če mazalna olja iznese v drugo državo članico EU ali jih
izvozi zunaj območja EU oziroma če mazalna olja uporabi ali proda
osebi za namene iz prvega odstavka 4. člena uredbe (surovina za
proizvodnjo drugih mazalnih olj, za mehčanje materialov, vgrajena v
druge končne izdelke, ki so izneseni iz RS ali izvoženi iz EU).


10. Če vložnik obračuna mazalna olja uporabi ali proda osebi za
namene iz prvega odstavka 4. člena uredbe, mora poleg obračuna
predložiti carinskemu organu tudi mesečni pregled prometa na obrazcu
“PREGLED PROMETA MAZALNIH OLJ ZA NAMENE OPROŠČENE
UPORABE” iz priloge 2 uredbe.


11. Računi, na katere se bo nakazovala okoljska dajatev za
onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin ter
zamudnih obresti od te dajatve, bodo objavljeni v spremembi
Pravilnika o podračunih ter načinu plačevanja obveznih dajatev in
drugih javnofinančnih prihodkov.


Prijava dejavnosti


12. Proizvajalec oziroma pridobitelj, ki prvič postane plačnik
okoljske dajatve, mora pri pristojnem carinskem uradu, oddelku za
trošarine, najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti
vložiti prijavo za evidentiranje na obrazcu iz priloge 3, ki je
sestavni del uredbe. Prijava se vknjiži pod klasifikacijski znak
425-60.


13. Prav tako mora proizvajalec ali pridobitelj v primeru, da
preneha obstajati ali preneha opravljati dejavnost, zaradi katere je
dolžan obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, v roku 15 dni pred
predvidenim prenehanjem opravljanja dejavnosti pristojnemu oddelku za
trošarine predložiti obvestilo o prenehanju obstoja oziroma
opravljanja dejavnosti na obrazcu iz priloge 3 uredbe (vknjiži se
prav tako pod klasifikacijski znak 425-60).


Vračilo takse


14. Do vračila okoljske dajatve je upravičen proizvajalec,
pridobitelj, uvoznik ali druga pravna oseba, ki mazalna olja, za
katera je bila dajatev že plačana, ali avtomobile, stroje in druge
naprave, ki vsebujejo mazalna olja, za katera je bila okoljska
dajatev plačana, iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi.


15. Zahtevek za vračilo okoljske dajatve predloži vlagatelj
carinskemu organu 60 dni po poteku meseca, v katerem je nastal vzrok
za vračilo okoljske dajatve. Zahtevek mora vsebovati naslednje
podatke: • vrsto mazalnega olja,


 • datum uvoza, pridobitve ali proizvodnje mazalnega olja,


 • znesek in datum plačila okoljske dajatve,


 • navedbo dokumenta, ki dokazuje, da je bilo mazalno olje
  izneseno z ozemlja RS ali izvoženo iz območja EU,


 • izjavo, da kazensko in materialno odgovarja za resničnost
  navedb in da razpolaga z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je
  bila okoljska dajatev plačana in da so bila mazalna olja iznesena z
  ozemlja RS ali izvožena iz območja EU,


 • navedbo banke in transakcijskega računa, na katerega naj se
  izvrši izplačilo vračila.Uvoz


16. V skladu z 8. členom uredbe je uvoz sprostitev blaga v prost
promet ali kateri koli drug carinski postopek ali ravnanje, pri
katerem nastane carinski dolg v skladu s carinskimi predpisi.


17. Zavezanec za plačilo okoljske dajatve za onesnaževanje okolja
zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin pri uvozu je uvoznik mazalnih
olj. Uvoznik je carinski dolžnik, določen v skladu s carinskimi
predpisi. Pri uvozu mazalnih olj obračunava okoljsko dajatev
pristojni carinski organ, okoljska dajatev pa se obračunava in
plačuje kot uvozna dajatev po carinskih predpisih.


18. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe
mazalnih olj in tekočin se ob uvozu v skladu s prvim odstavkom 4.
člena uredbe ne plačuje pri uporabi mazalnih olj, če so ta kot
surovina namenjena za proizvodnjo drugih mazalnih olj ali so kot
proizvod namenjena za mehčanje materialov in po uporabi ostanejo v
teh materialih ali so vgrajena v druge končne izdelke, ki so kot taki
izneseni z ozemlja RS ali izvoženi z območja EU. Pri uvozu mora biti
iz priložene dokumentacije proizvajalca olj razviden namen uporabe
mazalnih olj.


19. Pri sprostitvi v prost promet z davčno oproščeno dobavo
v drugo državo članico (carinski postopek s šifro 42) se
okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj
in tekočin ne obračuna in ne plača (drugi odstavek 4. člena uredbe).


20. V skladu s četrtim odstavkom 8. člena uredbe se okoljska
dajatev ne plačuje za mazalna olja, sproščena v prost promet,
za katera je v skladu s carinskimi predpisi uveljavljena oprostitev
plačila carinskih dajatev.


Izpolnjevanje enotne upravne listine


21. Izpolnjevanje
enotne upravne listine (EUL)
pri uvozu mazalnih olj: • V polje 31/3 se vpiše šifra NO in
  masa mazalnega olja v kilogramih
  .


 • V primeru uveljavljanja oprostitve plačila takse na mazalna
  olja, se v polje 44 (Posebni zaznamki / predložene listine /
  potrdila in dovoljenja) vpiše šifra 3D45.


 • Če se pri uvozu obračuna taksa na mazalna olja, se polje 47
  (Obračun dajatev) izpolni na naslednji način:
   • v prvo podpolje (Vrsta dajatve) se vpiše
    šifra 45;


   • v drugo podpolje (Osnova) se ne glede na razvrstitev
    mazalnega olja in tekočine v prvi ali drugi razred vpiše
    masa uvožene količine mazalnega olja in tekočine, izražena v
    kilogramih
    ;


   • v tretje podpolje (Stopnja) se vpiše znesek
    dajatve na kilogram v skladu z drugim odstavkom 6. člena uredbe
    (38 ali 19 SIT);


   • v četrto podpolje (Znesek) se vpiše celotni
    znesek takse na mazalna olja
    .

22. Uvoznik mora voditi evidenco, iz katere je razvidno, katera
mazalna olja porabi ali proda proizvajalcu za namene iz
prvega odstavka 4. člena te uredbe
.


S tem navodilom se razveljavlja dopis GCU št.
426-81/64-02/0320-060, z dne 2. 4. 2002. ki se nanaša na uvoz
mazalnih olj in tekočin glede na Uredbo o spremembah in dopolnitvah
Uredbe o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj
in tekočin.
Povezave:


Carinska uprava RS: • Navodilo
  7
  – Navodilo o izvajanju uredbe o okoljski dajatvi za
  onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočinTrinet informatika: • 01.06.2005
  – Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih
  olj in tekočin
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih