TRINET

Od 19.7.2003 dalje spremembe pri uvozu kmetijskih izdelkov iz držav Skupnosti


 • Črta se kontingent 1004. V prilogi 3 je ostala le tarifna
  številka 1901 20 00 – Mešanice in testo za
  izdelovanje pekovskih izdelkov iz tar. št. 1905 (kvota 1.000
  ton – carinska stopnja “pr”). Črtan je tudi pogoj,
  da ta izdelek ni bil deležen izvoznih nadomestil Skupnosti (prvi
  odstavek 4.a člena). Za ta izdelek se uporablja kontingent 1002.


 • Drugič je spremenjena priloga 4. Nova priloga 4 je dopolnjena
  z novimi tarifnimi številkami. Izvozne deklaracije z ustreno
  klavzulo ni potrebno prilagati.


 • Spremenjena je priloga 10. V prilogi 10 so navedene le liste
  tarifne oznake, za katere so v Skupnosti predpisana izvozna
  nadomestila. Pri uvozu blaga iz priloge 10 mora uvoznik poleg
  ostalih dokumentov, carinskemu organu predložiti veljavno dokazilo, da v skupnosti niso bila
  izplačana izvozna nadomestila. V skladu z uredbo je to samo izvozna deklaracija , izdana in
  overjena s strani carinskega urada izvoza v Skupnosti, ali overjeno fotokopijo le te.
  Deklaracija mora imeti v polju 44 ustrezno opombo. Oznaka za kontingent se ne
  spremeni, ostaja 1005.


 • Dodana je nova priloga – priloga 11, v kateri so zajete
  tiste tarifne številke, za katere tudi pred uveljavitvijo
  sporazuma niso bila predpisana izvozna nadomestila, oziroma so bila
  ta z ničelno stopnjo. Za izdelke iz te priloge se uporablja
  kontingent 1003.
Izvleček iz Uredbe


Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o izvajanju evropskega
sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo na eni strani in
evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami, ki delujejo v
okviru Evropske unije na drugi strani, v delu, ki se nanaša
na trgovino in začasni uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med
komisijo in Republiko Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v
kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000) in začasni uporabi zapisnika
trgovinskih pogajanj med Evropsko komisijo in Slovenijo o predelanih
kmetijskih proizvodih, zajetih v protokolu 3 evropskega sporazuma z
dne 5. 2. 2003
1. člen

V 4. členu uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni
uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med Komisijo in Republiko
Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5.
2000) in začasni uporabi zapisnika trgovinskih pogajanj med Evropsko
Komisijo in Slovenijo o predelanih kmetijskih proizvodih, zajetih v
Protokolu 3 Evropskega sporazuma z dne 5. 2. 2003 (Uradni list RS,
št. 116/02, 35/03 in 65/03) se doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:

»Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so
navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri
uvozu v Republiko Slovenijo v okviru carinskih kvot, določenih v tej
prilogi, uporablja carinska stopnja »prosto«.«.
2. člen

Črta se prvi odstavek 4.a člena.

Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz
Skupnosti, ki so navedeni v prilogi 3 k tej uredbi, ki je njen
sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo v okviru carinskih
kvot, določenih v tej prilogi, uporablja carinska stopnja “prosto“,
če ti izdelki niso bili deležni izvoznih nadomestil Skupnosti in če
so izpolnjene zahteve iz 7. člena te uredbe
.

Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so
navedeni v prilogi 10 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri
uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja “prosto“,
če ti izdelki niso bili deležni izvoznih nadomestil Skupnosti in če
so izpolnjene zahteve iz 7. člena te uredbe.“Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
3. člen

V 5. členu se doda nov šesti odstavek, ki se glasi:

»Za predelane kmetijske izdelke po poreklu iz Skupnosti, ki so
navedeni v prilogi 11 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri
uvozu v Republiko Slovenijo uporablja carinska stopnja »prosto«.«.
4. člen

V drugem odstavku 7. člena se besedilo »prilog 3 in«
nadomesti z besedilom »priloge«.Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri uvozu
blaga po 3., 4, 4.a in 5. členu te uredbe je treba carinskemu organu
poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki
je izdano ali dano v državi izvoza v skladu s preferencialnimi
pravili o poreklu blaga, določenimi v prilogi 9 k tej uredbi, ki je
njen sestavni del.

Pri uvozu blaga iz prilog 3 in priloge 10
mora uvoznik poleg dokumentov iz prvega odstavka tega člena
carinskemu organu predložiti še izvod izvozne deklaracije,
izdane in overjene s strani carinskega urada izvoza v Skupnosti, ali
overjeno fotokopijo le-te, ki v polju 44 vsebuje opombo v ustreznem
jeziku:


Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o
poreklu blaga za izvoz blaga iz Slovenije v Skupnosti, če gre za
izvoz blaga, ki v skladu z Evropskim sporazumom o pridružitvi med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije,
na drugi strani, uživa preferencialno obravnavo in, če so izpolnjeni
pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz
prejšnjega prvega odstavka.
5. člen

V 8. členu se v drugi alinei besedilo »1 in 2«
nadomesti z besedilom »1, 2 in 3«.

V tretji alinei se besedilo »4, 5, 6, 7 in 8« nadomesti
z besedilom »4, 5, 6, 7, 8 in 11«.

Črta se četrta alinea.
6. člen

Priloga 4 se nadomesti z novo prilogo 4, ki je sestavni del te
uredbe.
8. člen

Priloga 10 se nadomesti z novo prilogo 10, ki je sestavni del te
uredbe
9. člen

Za prilogo 10 se doda nova priloga 11, ki je sestavni del te
uredbe.

10. člen

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Št. 334-07/2000-18

Ljubljana, dne 17. julija 2003.

EVA 2003-2111-0084

EVROPSKA UNIJA – PRILOGA
3
PREDELANI KMETIJSKI IZDELKI
(kontingent 1002 – izvozna
deklaracija NI potrebna)


Tarifna oznaka


Poimenovanje


Količina (v tonah)


Carinska stopnja


Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali
drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti,

makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
pripravljen ali nepripravljen


– Nepoljnene testenine, nekuhane in ne drugače
pripravljene:
1901 20 00


– – z jajci


2.200


pr

EVROPSKA UNIJA – PRILOGA
4
PREDELANI KMETIJSKI IZDELKI
(kontingent 1003 – izvozna
deklaracija NI potrebna)
Tarifna oznaka


Poimenovanje


Carinska stopnja/posebna uvozna dajatev


0403


Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo
fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z
dodatkom sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali z dodanim
sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom

0403 10


– Jogurt:
– – aromatiziran ali z dodatkom sadja, lešnikov
ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih
oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob:

0403 10 51


– – – – do vključno 1,5 mas.%


118,00 SIT/kg


0403 10 53


– – – – več kot 1,5 mas.% pa do
vključno 27 mas.%


118,00 SIT/kg


0403 10 59


– – – – več kot 27 mas.%


118,00 SIT/kg

– – – drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:

0403 10 91


– – – – do vključno 3 mas.%


118,00 SIT/kg


0403 10 93


– – – – več kot 3 mas.% pa do vključno
6 mas.%


118,00 SIT/kg


0403 10 99


– – – – več kot 6 mas.%


118,00 SIT/kg


0403 90


– Drugo:
– – aromatizirano ali z dodatki sadja, lešnikov
ali kakava:
– – – v prahu, zrnih ali drugih trdnih
oblikah, z vsebnostjo mlečnih maščob:

0403 90 71


– – – – do vključno 1,5 mas.%


167,00 SIT/kg


0403 90 73


– – – – več kot 1,5 mas.% pa do
vključno 27 mas.%


167,00 SIT/kg


0403 90 79


– – – – več kot 27 mas.%


167,00 SIT/kg

– – – drugo, z vsebnostjo mlečnih maščob:

0403 90 91


– – – – do vključno 3 mas.%


167,00 SIT/kg


0403 90 93


– – – – več kot 3 mas.% pa do vključno
6 mas.%


167,00 SIT/kg


0403 90 99


– – – – več kot 6 mas.%


167,00 SIT/kg


0710


Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali
kuhanjem v vodi), zamrznjene

0710 40 00


– Sladka koruza


8.3


0711


Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v
slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno
konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo
porabo

0711 90


– Druge vrtnine, mešanice vrtnin:
– – vrtnine:

0711 90 30


– – – sladka koruza


8.3


1517


Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti in
olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih
masti ali olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen
jedilnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št.
1516

1517 10


– Margarina, razen tekoče margarine:

1517 10 10


– – ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15
mas.% mlečnih maščob


15.0


1517 90


– Drugo:

1517 90 10


– – ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15
mas.% mlečnih maščob


15.0


1704


Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava

1704 10


– Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne


20.3


1704 90


– Drugo

1704 90 30


– – bela čokolada


16.5

– – drugo:

1704 90 51


– – – paste, vključno z marcipanom, v
izvirnem pakiranju z neto vsebino najmanj 1 kg


16.5


1704 90 55


– – – pastile za grlo in bomboni proti
kašlju


16.5


1704 90 61


– – – s sladkorjem prevlečeni proizvodi


16.5

– – – drugo:

1704 90 65


– – – – gumijevi proizvodi in
proizvodi iz želeja, vključno s sadnimi pastami v obliki slaščic


16.5


1704 90 71


– – – – kuhane sladkarije, polnjene
ali nepolnjene


16.5


1704 90 75


– – – – karamele (toffee) in podobne
sladkarije


16.5

– – – – drugo:

1704 90 81


– – – – – stisnjene tablete


16.5


1704 90 99


– – – – – drugo


16.5


1806


Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

1806 10


– Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil


20.3


1806 20


– Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v tekočem
stanju, pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v
razsutem stanju, v posodah ali pakiranjih nad 2 kg


20.3

– Druga čokolada, v blokih, palicah ali tablicah:

1806 31 00


– – polnjeni


20.3


1806 32


– – nepolnjeni


12.8


1806 90


– Drugo


20.3


1901


Sladni ekstrakt; živila iz moke, drobljencev, zdroba, škroba
in sladnega ekstrakta brez dodatka kakava ali z dodatkom kakava v
prahu v količini manj kot 40 mas.%, preračunano na popolnoma
odmaščeno osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem
mestu; živila iz izdelkov iz tar. št. 0401 do 0404 brez
dodatka kakavovega prahu ali z dodatkom kakavovega prahu v
količini manj kot 5 mas.%, preračunano na popolnoma odmaščeno
osnovo, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

1901 10 00


– Proizvodi za otroško hrano, v pakiranjih za
prodajo na drobno


15.0


1901 20 00


– Mešanice in testo za izdelovanje pekovskih
izdelkov iz tar. št. 1905


15.0


1901 90


– Drugo:
– – ekstrakt slada:

1901 90 11


– – – z vsebnostjo suhega ekstrakta 90 mas.%
ali več


15.0


1901 90 19


– – – drugo


15.0

– – drugo:

1901 90 91


– – – ki ne vsebuje mlečnih maščob,
saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba, ali ki vsebuje
manj kot 1,5 mas.% mlečnih maščob, manj kot 5 mas.%
saharoze (vštevši invertni sladkor) ali izoglukoze,
manj kot 5 mas.% glukoze ali škroba. Iz te tar. podšt.
pa so izključeni prehrambeni preparati, če so v prahu in, če
vsebujejo blago iz tar. št. 0401 do 0404


15.0


1901 90 99


– – – drugo


18.8


1902


Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali
drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti,
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
pripravljen ali nepripravljen
– Nepoljnene testenine, nekuhane in ne drugače
pripravljene:

1902 11 00


– – z jajci


22.5


1902 19


– – druge:

1902 19 10


– – – ki ne vsebuje navadne pšenične
moke ali zdroba


33.8


1902 19 90


– – – drugo


33.8


1902 20


– Polnjene testenine, kuhane ali nekuhane ali drugače
pripravljene:
– – druge:

1902 20 91


– – – kuhane


15.0


1902 20 99


– – – drugo


15.0


1902 30


– Druge testenine


15.0


1902 40


– Kuskus


9.0


1903 00 00


Tapioka in njeni nadomestki, pripravljeni iz škroba kot
kosmiči, zrnca, perle in v podobnih oblikah


pr


1904


Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit
ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze),
v zrnu ali obliki kosmičev ali druge oblike (razen moke,
drobljencev in zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki
niso navedena in ne zajeta na drugem mestu


15.0


1905


Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski
izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule
za farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in
podobni izdelki

1905 10 00


– Hrustljavi kruh (krisp)


18.8


1905 20


– Kruh in podobni izdelki, začinjeni z ingverjem


20.3

– Sladki keksi (piškoti), vaflji in oblati:

1905 31


– – sladki keksi


20.3


1905 32


– – vaflji in oblati:
– – – popolnoma ali delno prevlečeni s
čokolado ali drugimi proizvodi, ki vsebujejo kakav:

1905 32 11


– – – – v izvirnem pakiranju z neto
vsebino do vključno 85g


20.3


1905 32 19


– – – – drugi


20.3

– – – drugi:

1905 32 91


– – – – soljeni, polnjeni ali
nepolnjeni


15.0


1905 32 99


– – – – drugi


15.0


1905 40


– Prepečenec, opečen kruh in podobni opečeni izdelki


15.0


1905 90


– Drugo:

1905 90 10


– – matzos


15.0


1905 90 20


– – hostije, kapsule za farmacevtske proizvode,
oblati, rižev papir in podobni proizvodi


7.5

– – drugo:

1905 90 30


– – – kruh (navaden), ki ne vsebuje dodanega
medu, jajc, sira ali sadja in ki v suhem stanju ne vsebuje več
kot 5 mas.% sladkorjev niti več kot 5 mas.% maščob


22.5


1905 90 40


– – – vaflji in oblati z vsebnostjo vode več
kot 10 mas.%


22.5


1905 90 45


– – – nesladki keksi (piškoti,
krekerji)


22.5


1905 90 55


– – – izdelki, pridobljeni z ekspandiranjem
ali ekstrudiranjem, začinjeni ali soljeni


22.5

– – – drugo:

1905 90 60


– – – – z dodanimi sladili


22.5


1905 90 90


– – – – drugo


22.5


2001


Vrtnine, sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin,
pripravljeni ali konzervirani v kisu ali ocetni kislini

2001 90


– Drugo:

2001 90 30


– – sladka koruza (Zea mays var. Saccharata)


15.0


2001 90 40


– – yam, sladek krompir in podobni užitni deli
rastlin, ki vsebujejo najmanj 5 mas.% škroba


15.0


2004


Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v
kisu ali ocetni kislini, zamrznjene, razen proizvodov iz tar. št.
2006

2004 10


– Krompir:
– – drugo:

2004 10 91


– – – v obliki moke, zdroba ali kosmičev


16.5


2004 90


– Druge vrtnine in mešanice vrtnin:

2004 90 10


– – sladka koruza (Zea mays var. Saccharata)


15.0


2005


Druge vrtnine, pripravljene ali konzervirane drugače, kot v
kisu ali ocetni kislini, nezamrznjene, razen proizvodov iz tar.
št. 2006

2005 20


– Krompir:

2005 20 10


– – v obliki moke, zdroba ali kosmičev


16.5


2005 80 00


– Sladka koruza (Zea mays var. Saccharata)


6.0


2008


Sadje, oreški in drugi užitni deli rastlin, drugače
pripravljeni ali konzervirani, z dodatkom sladkorja ali drugih
sladil ali alkohola ali brez njih, ki niso navedeni in ne zajeti
na drugem mestu
– Drugo, vključno mešanice, razen tistih iz tar.
Podšt. 2008 19:

2008 99


– – drugo:
– – – brez dodanega alkohola:
– – – – brez dodanega sladkorja:

2008 99 85


– – – – – koruza, razen sladke
koruze (Zea mays var. Saccharata)


4.5


2008 99 91


– – – – – jam, sladek krompir in
podobni užitni deli rastlin, ki vsebujejo 5 mas.% ali več škroba


4.5


2101


Ekstrakti, esence in koncentrati kave, pravega čaja ali maté
čaja in pripravki na njihovi osnovi ali na osnovi kave, pravega
čaja ali mate čaja; pražena cikorija in drugi praženi kavni
nadomestki in njihovi ekstrakti, esence in koncentrati
– Ekstrakti, esence in koncentrati kave ter pripravki na
osnovi teh ekstraktov, esenc ali koncentratov ali na osnovi kave:

2101 12


– – pripravki na osnovi ekstraktov, esenc ali
kavinega koncentrata ali na osnovi kave

2101 12 98


– – – drugi


7.5


2101 20


– Ekstrakti, esence in koncentrati pravega čaja, maté
čaja in pripravki na osnovi teh ekstraktov, esenc ali
koncentratov ali na osnovi pravega čaja ali maté čaja

2101 20 98


– – – drugi


7.5


2101 30


– Pražena cikorija in drugi praženi kavni nadomestki ter
njihovi ekstrakti, esence in koncentrati
– – pražena cikorija in drugi praženi kavni
nadomestki:

2101 30 19


– – – drugo


3.7

– – ekstrakti, esencein koncenti pražene cikorije
in drugi praženi kavni nadomestki:

2101 30 99


– – – drugo


3.7


2102


Kvas (aktiven ali neaktiven); drugi enocelični mikroorganizmi,
mrtvi (razen cepiv iz tar. št. 3002); pripravljeni pecilni
praški

2102 10


– Aktivni kvas:
– – pekovski kvas:

2102 10 31


– – – posušen


7.5


2102 10 39


– – – drugo


pr


2103


Pripravki za omake in pripravljene omake, kombinirane začimbe
in kombinirane mešanice začimbnih sredstev; gorčična moka
in zdrob in pripravljena gorčica

2103 10 00


– Sojina omaka


7.3


2103 20 00


– Paradižnikov ketchup in druge paradižnikove omake


10.1


2103 30


– Gorčična moka in zdrob in pripravljena gorčica


9.3


2103 90


– Drugo


10.0


2104


Juhe in ragu juhe in pripravki za te juhe; homogenizirana
sestavljena živila

2104 10


– Juhe in ragu juhe ter pripravki za te juhe


10.5


2104 20 00


– Homogenizirana sestavljena živila


7.8


2105 00


Sladoled in druge ledene sladice s kakavom ali brez kakava


20.3


2106


Živila, ki niso navedena in ne zajeta na drugem mestu

2106 90


– Drugo:

2106 90 10


– – sirovi fondueji


4.5

– – aromatizirani ali obarvani sladkorni sirupi:

2106 90 30


– – – izoglukozni sirupi


9.0

– – – drugo:

2106 90 51


– – – – laktozni sirupi


9.0


2106 90 55


– – – – glukozni sirupi in
maltodekstrinski sirup


9.0


2106 90 59


– – – – drugo


9.0

– – drugo:

2106 90 92


– – – ki ne vsebujejo mlečnih maščob,
saharoze, izoglukoze, glukoze ali škroba ali ki vsebujejo
manj kot 1,5 mas.% mlečnih maščob, 5 mas.% saharoze ali
izoglukoze, 5 mas.% glukoze ali škroba


9.0


2106 90 98


– – – drugo


9.0


iz 2106 90 98 10


– – – – dietetična hrana za ljudi s
hudimi presnovnimi motnjami (2)


pr


2202


Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim
sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane ter druge
brezalkoholne pijače, razen sadnih in zelenjavnih sokov, ki se
uvrščajo v tar. št. 2009

2202 10 00


– Vode, vključno mineralne vode in sodavice, z dodanim
sladkorjem ali drugimi sladili ali aromatizirane


8.3


2202 90


– Drugo


15.0


2205


Vermut in druga vina iz svežega grozdja, aromatizirana z
rastlinami ali sredstvi za aromatiziranje


20.0


2208


Nedenaturiran etanol, z vsebnostjo manj kot 80 vol.%; žganja,
likerji in druge alkoholne pijače s katero koli vsebnostjo
alkohola

2208 20


– Žganje iz vina iz grozdja ali grozdnih tropin


25.0


2208 30


– Whisky
– – škotski whisky:
– – – čisti (malt) whisky, v posodah, ki
držijo:

2208 30 32


– – – – 2 litra ali manj


18.9


2208 30 38


– – – – več kot 2 litra


18.9

– – – mešani (blended) whisky, v
kontejnerjih, ki držijo:

2208 30 52


– – – – 2 litra ali manj


18.9


2208 30 58


– – – – več kot 2 litra


18.9

– – – drug, v kontejnerjih, ki držijo:

2208 30 72


– – – – 2 litra ali manj


18.9


2208 30 78


– – – – več kot 2 litra


18.9

– – drug, v kontejnerjih, ki držijo:

2208 30 82


– – – 2 litra ali manj


18.9


2208 30 88


– – – več kot 2 litra


18.9


2208 50


– Gin in brinjevec


25.0


2208 90


– Drugo
– – druga žganja in druge alkoholne pijače v
posodah, ki držijo:
– – – 2 litra ali manj:

2208 90 41


– – – – ouzo


25.0

– – – – druge:
– – – – – druga žganja (razen
likerjev):
– – – – – – destilirana iz
sadja:

2208 90 45


– – – – – – –
kalvados


25.0


2208 90 48


– – – – – – – druga


25.0

– – – – – – druga:

2208 90 52


– – – – – – – korn


25.0


2208 90 54


– – – – – – –
tequila


25.0


2208 90 56


– – – – – – – druga


25.0


2208 90 69


– – – – – druge alkoholne pijače


25.0

– – – več kot 2 litra:
– – – – žganja (razen likerjev):

2208 90 71


– – – – – destilirana iz sadja


25.0


2208 90 75


– – – – – tequila


25.0


2208 90 77


– – – – – druge


25.0


2208 90 78


– – – – druge alkoholne pijače


25.0_________________________________

(1) Kjer je navedena le štirimestna oziroma šestmestna
tarifna oznaka, se carinska stopnja, kot je določena v prilogi,
uporablja za vse tarifne podštevilke v okviru navedene
tarifne oznake.

(2) To so prehrambeni izdelki, ki se uživajo skozi usta, vključno po
cevki po grlu, za ljudi s sledečimi hudimi presnovnimi motnjami:
celiakija, fenilketonurija, diabetes, homocistinurija, motnje
resorbcije hrane iz črevesja zaradi “kronove bolezni”, po
resekciji črevesja, pri hudih okvarah jeter, pri ledvični
inusficienci, pri hudih alergijah na hrano in pri hudi
podhranjenosti. V to skupino ne sodijo prehrambeni izdelki, ki so
namenjeni: hujšanju, ojačanju mišičnega tkiva za
športnike in izdelki, ki so namenjeni izboljšanju
splošnega dobrega počutja telesa.EVROPSKA UNIJA – PRILOGA
10
PREDELANI KMETIJSKI IZDELKI
(kontingent 1005 –
priložiti tudi izvozno carinsko deklaracijo)


Tarifna oznaka


Poimenovanje


Carinska stopnja/posebna uvozna dajatev


0710


Vrtnine (termično neobdelane ali termično obdelane s paro ali
kuhanjem v vodi), zamrznjene

0710 40 00


– Sladka koruza


pr


0711


Vrtnine, začasno konzervirane (npr.: z žveplovim dioksidom, v
slanici, žveplani vodi ali drugih raztopinah za začasno
konzerviranje), vendar kot takšne neprimerne za takojšnjo
porabo

0711 90


– Druge vrtnine, mešanice vrtnin:
– – vrtnine:

0711 90 30


– – – sladka koruza


pr


1517


Margarina; užitne mešanice ali preparati iz masti in
olj živalskega ali rastlinskega izvora ali frakcij različnih
masti ali olj iz tega poglavja, primerni za prehrano, razen
jedilnih masti ali olj in njihovih frakcij iz tar. št.
1516

1517 10


– Margarina, razen tekoče margarine:

1517 10 10


– – ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15
mas.% mlečnih maščob


pr


1517 90


– Drugo:

1517 90 10


– – ki vsebuje več kot 10 mas.% do vključno 15
mas.% mlečnih maščob


pr


1704


Sladkorni proizvodi (vključno z belo čokolado), brez kakava

1704 10


– Žvečilni gumi, prevlečen s sladkorjem ali ne


pr


1704 90


– Drugo

1704 90 30


– – bela čokolada


pr

– – drugo:

1704 90 51


– – – paste, vključno z marcipanom, v
izvirnem pakiranju z neto vsebino najmanj 1 kg


pr


1704 90 55


– – – pastile za grlo in bomboni proti
kašlju


pr


1704 90 61


– – – s sladkorjem prevlečeni proizvodi


pr

– – – drugo:

1704 90 65


– – – – gumijevi proizvodi in
proizvodi iz želeja, vključno s sadnimi pastami v obliki slaščic


pr


1704 90 71


– – – – kuhane sladkarije, polnjene
ali nepolnjene


pr


1704 90 75


– – – – karamele (toffee) in podobne
sladkarije


pr

– – – – drugo:

1704 90 81


– – – – – stisnjene tablete


pr


1704 90 99


– – – – – drugo

iz 1704 90 99 10


– – – – – – razen
proizvododv, ki vsebujejo 70 mas.% ali več saharoze (vključno z
invertnim sladkorjem izraženim s saharozo)


pr


1806


Čokolada in druga živila, ki vsebujejo kakav

1806 10


– Kakav v prahu z dodatkom sladkorja ali drugih sladil

1806 10 15


– – ki ne vsebuje saharoze ali ki vsebuje manj kot
5 mas.% saharoze (vštevši invertni sladkor, izražen
kot saharoza) ali izoglukoze, izražene kot saharoza


pr


1806 10 20


– – ki vsebuje 5 mas.% ali več, vendar manj kot 65
mas.% saharoze (vštevši invertni sladkor, izražen
kot saharoza) ali izoglukoze, izražene kot saharoza


pr


1806 10 30


– – ki vsebuje 65 mas.% ali več, vendar manj kot
80 mas.% saharoze po masi (vključno z invertnim sladkorjem,
izraženim kot saharoza) ali izoglukoze, izražene kot saharoze


pr


1806 20


– Drugi izdelki v blokih, mase nad 2 kg, ali v tekočem
stanju, pastozni masi, prahu, zrnih ali v drugih oblikah v
razsutem stanju, v posodah ali pakiranjih nad 2 kg:

1806 20 10


– –ki vsebujejo 31 mas.% ali več kakavovega masla
ali 31 mas.% ali več kakavovega masla v kombinaciji z mlečno
maščobo


pr


1806 20 30


– – ki vsebujejo 25 mas.% ali več, vendar manj kot
31 mas.% kakavovega masla v kombinaciji z mlečno maščobo


pr

– – drugi:

1806 20 50


– – – ki vsebujejo 18 mas.% ali več
kakavovega masla


pr


1806 20 70


– – – čokoladno mleko v prahu


pr


1806 20 80


– – – prelivi z okusom čokolade

iz 1806 20 80 10


– – – – prelivi z okusom čokolade
(razen proizvodov, ki vsebujejo 70 mas.% ali več saharozre
(vključno z invertnim sladkorjem izraženim s saharozo))


pr


1806 20 95


– – – drugo

iz 1806 20 95 10


– – – – drugo (razen proizvodov, ki
vsebujejo 70 mas.% ali več saharoze (vključno z invertnim
sladkorjem izraženim s saharozo))


pr

– Druga čokolada, v blokih, palicah ali tablicah:

1806 31 00


– – polnjeni


pr


1806 32


– – nepolnjeni


pr


1806 90


– Drugo:
– – čokolada in čokoladni izdelki:
– – – čokoladni bonboni, polnjeni ali ne:

1806 90 11


– – – – ki vsebujejo alkohol


pr


1806 90 19


– – – – drugo


pr

– – – drugi:

1806 90 31


– – – – polnjeni


pr


1806 90 39


– – – – nepolnjeni


pr


1806 90 50


– – sladkorni proizvodi in nadomestki, narejeni iz
proizvodov iz sladkornih nadomestkov, ki vsebujejo kakav


pr


1806 90 60


– – namazi, ki vsebujejo kakav


pr


1806 90 70


– – preparati ki vsebujejo kakav, za pripravo
pijač


pr


1806 90 90


– – drugo

iz 1806 90 90 90


– – – drugo (razen proizvodov, ki vsebujejo
70 mas.% ali več saharoze (vključno z invertnim sladkorjem
izraženim s saharozo))


pr


1902


Testenine, kuhane ali nekuhane ali polnjene (z mesom ali
drugimi snovmi) ali drugače pripravljene, kot so: špageti,
makaroni, rezanci, lazanje, cmoki, ravioli, kaneloni; kuskus,
pripravljen ali nepripravljen
– Nepoljnene testenine, nekuhane in ne drugače
pripravljene:

1902 11 00


– – z jajci


pr


1904


Pripravljena živila, dobljena z nabrekanjem ali praženjem žit
ali žitnih izdelkov (npr. koruzni kosmiči); žita (razen koruze),
v zrnu ali obliki kosmičev ali druge oblike (razen moke,
drobljencev in zdroba), predkuhana, ali drugače pripravljena, ki
niso navedena in ne zajeta na drugem mestu


pr


1905


Kruh, peciva, sladice, piškoti in drugi pekovski
izdelki z dodatkom kakava ali brez njega; hostije, prazne kapsule
za farmacevtske proizvode, oblati za pečatenje, rižev papir in
podobni izdelki

1905 10 00


&nda

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih