TRINET

Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekoči

V šifrantu vrst dajatev (Pravilnik
o izpolnjevanju EUL…
) ima taksa za obremenjevanje okolja zaradi
uporabe mazalnih olj in tekočin oznako 45.
2224. Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
uporabe mazalnih olj in tekočin


Na podlagi četrtega odstavka 112. člena in četrtega odstavka 113.
člena Zakona o varstvu okolja (Uradni
list RS, št. 41/04
) izdaja Vlada Republike Slovenije


UREDBO o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin


I. SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen


(1) Ta uredba določa obveznost plačevanja okoljske dajatve za
onesnaževanje okolja (v nadaljnjem besedilu: okoljska dajatev), ki je
posledica uporabe mazalnih olj, tekočin in njim sorodnih proizvodov
(v nadaljnjem besedilu: mazalna olja), osnovo za obračun okoljske
dajatve, njeno višino, zavezance za plačilo okoljske dajatve,
plačnike okoljske dajatve, način njenega obračunavanja, odmere in
plačevanja.


(2) Ta uredba določa tudi merila in pogoje za vračilo plačane
okoljske dajatve.


2. člen


Okoljska dajatev se plačuje zaradi onesnaževanja okolja zaradi
uporabe mazalnih olj in je prihodek proračuna Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: RS).


3. člen


(1) Mazalna olja po tej uredbi so olja mineralnega ali
sintetičnega izvora, ki so glede na odmero okoljske dajatve
razvrščena v dva razreda in imajo po kombinirani nomenklaturi
naslednjo tarifno oznako: • prvi razred: 2710 19 81, 2710 19 87 in 3403
  19 91
  ;


 • drugi razred: 2710 19 83, 2710 19 85, 2710
  19 91
  , 2710 19 93, 2710 19 99, 3403 19 99,
  3403 99 10, 3403 99 90 in 3819 00 00.(2) Za mazalna olja po tej uredbi se ne štejejo tista
mazalna olja, ki so rastlinskega ali živalskega izvora, če je
biološka razgradljivost njihovih sestavin in dodatkov najmanj
60%, kar ugotavlja s preizkušanjem akreditiran laboratorij za
ugotavljanje vsebnosti olj rastlinskega oziroma živalskega izvora.


4. člen


(1) Okoljska dajatev se ne plačuje pri uporabi mazalnih olj, če so
namenjena kot surovina za proizvodnjo drugih mazalnih olj ali so kot
proizvod namenjena za mehčanje materialov in po uporabi ostanejo v
teh materialih ali so vgrajena v druge končne izdelke, ki so kot taki
iznešeni iz ozemlja RS ali izvoženi iz območja EU.


(2) Okoljska dajatev se tudi ne plačuje za mazalna olja, ki se
izvozijo iz območja EU ali iznesejo v druge države članice Evropske
unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ne glede na to, ali so proizvedena
v RS, uvožena iz tretjih držav ali pridobljena iz drugih držav članic
EU.


II. OBRAČUNAVANJE IN PLAČEVANJE OKOLJSKE DAJATVE


5. člen


(1) Obveznost za obračun okoljske dajatve nastane, ko je mazalno
olje prvič dano v promet na ozemlju RS, če gre za proizvodnjo,
oziroma ob pridobitvi mazalnega olja iz druge države članice EU
oziroma ob uvozu mazalnega olja iz tretjih držav
.


(2) Zavezanec za plačilo okoljske dajatve je pravna ali fizična
oseba, ki rabi mazalna olja (v nadaljnjem besedilu: zavezanec).


(3) Zavezancu okoljsko dajatev zaračunava oseba, ki daje mazalna
olja v promet (v nadaljnjem besedilu: plačnik okoljske dajatve), in
je: • proizvajalec mazalnih olj (v nadaljnjem besedilu:
  proizvajalec),


 • oseba, ki zaradi opravljanja svoje dejavnosti pridobi mazalna
  olja iz druge države članice EU in jih vnese na ozemlje RS (v
  nadaljnjem besedilu: pridobitelj),


 • uvoznik mazalnih olj (v nadaljnjem besedilu: uvoznik).(4) Plačnik okoljske dajatve zaračunano okoljsko dajatev vplača v
proračun Republike Slovenije.


(5) Če je zavezanec oseba iz prve oziroma druge alinee tretjega
odstavka tega člena, obračuna okoljsko dajatev sam in jo sam vplača v
proračun Republike Slovenije.


6. člen


(1) Osnova za obračunavanje okoljske dajatve je masa mazalnega
olja, izražena v kilogramih. Za preračun prostorninskih enot v masne
se za vsa mazalna olja po tej uredbi uporablja faktor 0.9.


(2) Okoljska dajatev se plačuje v določenem znesku na kilogram
mazalnega olja. Glede na razvrstitev mazalnega olja v razreda iz 3.
člena te uredbe se okoljska dajatev plača v višini, ki znaša: • 50% zneska, določenega za kilogram mazalnega olja iz druge
  alinee prvega odstavka 3. člena te uredbe oziroma


 • 100% zneska, določenega za kilogram mazalnega olja iz prve
  alinee prvega odstavka 3. člena te uredbe.(3) Znesek okoljske dajatve določi Vlada Republike Slovenije s
sklepom, ki se objavi v Uradnem listu RS.


7. člen


(1) Proizvajalec oziroma pridobitelj mora voditi evidenco
proizvedenih ali pridobljenih mazalnih olj ločeno po vrsti, količini
in po namenu porabe, tako da je razvidno, za katera mazalna olja je
nastala obveznost za obračun okoljske dajatve v skladu s 5. členom te
uredbe, katera mazalna olja so bila porabljena za namene iz prvega
odstavka 4. člena te uredbe ter za katera mazalna olja ni potrebno
obračunati in plačati okoljske dajatve zaradi razlogov iz drugega
odstavka 4. člena te uredbe.


(2) Na podlagi evidenc iz prejšnjega odstavka sestavi
proizvajalec oziroma pridobitelj mesečni obračun okoljske dajatve, ki
ga mora predložiti carinskemu organu do 25. dne meseca po poteku
meseca, v katerem je nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.


(3) Iz obračuna iz prejšnjega odstavka morajo biti razvidni
naslednji podatki: • obdobje, za katero se plačuje okoljska dajatev,


 • znesek obračunane okoljske dajatve po vrstah mazalnih olj,


 • količina mazalnih olj po vrstah mazalnih olj, ki so bila
  proizvedena ali pridobljena,


 • količina mazalnih olj po vrstah mazalnih olj, ki jih je
  plačnik izvozil iz območja EU ali iznesel v drugo državo članico EU
  in za njih v skladu z drugim odstavkom 4. člena te uredbe ni treba
  plačati okoljske dajatve oziroma za njih uveljavlja vračilo okoljske
  dajatve,


 • količina mazalnih olj po vrstah mazalnih olj, ki jih plačnik
  uporabi ali proda v skladu s prvim odstavkom 4. člena in za katere
  ni treba plačati okoljske dajatve,


 • končni znesek za plačilo okoljske dajatve v obdobju, za
  katero se plačuje okoljska dajatev.(4) Proizvajalec oziroma pridobitelj mora obračunano okoljsko
dajatev plačati do zadnjega dne meseca po poteku meseca, v katerem je
nastala obveznost za obračun okoljske dajatve.


(5) Proizvajalec oziroma pridobitelj mora predložiti carinskemu
organu mesečni obračun okoljske dajatve na obrazcu iz Priloge 1, ki
je sestavni del te uredbe.


(6) Proizvajalec oziroma pridobitelj, ki mazalna olja uporabi ali
proda osebi, ki mazalna olja uporabi za namen iz prvega odstavka 4.
člena, mora carinskemu organu poleg obračuna iz prejšnjega
odstavka predložiti tudi mesečni pregled prometa na obrazcu iz
Priloge 2, ki je sestavni del te uredbe. Če proizvajalec oziroma
pridobitelj mazalna olja uporabi ali proda za več namenov iz prvega
odstavka 4. člena te uredbe, mora obrazec iz Priloge 2 te uredbe
izpolniti za vsak namen posebej.


(7) Proizvajalec oziroma pridobitelj, ki mazalna olja iznese v
drugo državo članico EU ali jih izvozi izven območja EU v svojem
imenu in za svoj račun, lahko vračilo plačane okoljske dajatve iz 12.
člena te uredbe uveljavlja na obrazcu iz Priloge 1 te uredbe.


(8) Proizvajalec oziroma pridobitelj, ki mazalna olja uporabi ali
proda osebi, ki mazalna olja uporabi za namene iz prvega odstavka 4.
člena, lahko oprostitev plačila oziroma vračilo plačane okoljske
dajatve uveljavlja na obrazcu iz Priloge 1 te uredbe.


8. člen


(1) Uvoz po tej uredbi je sprostitev blaga v prost promet ali
katerikoli drug carinski postopek ali ravnanje, pri katerem nastane
carinski dolg v skladu s carinskimi predpisi
.


(2) Uvoznik je carinski dolžnik, določen v skladu s carinskimi
predpisi
.


(3) Pri uvozu mazalnih olj obračunava okoljsko dajatev
pristojni carinski organ, okoljska dajatev pa se obračunava in
plačuje kot uvozna dajatev po carinskih predpisih
.


(4) V skladu s prejšnjim odstavkom se okoljska dajatev ne
plačuje za mazalna olja, sproščena v prost promet, za katera
je v skladu s carinskimi predpisi uveljavljena oprostitev plačila
carinskih dajatev.


(5) Uvoznik mora voditi evidenco, iz katere je razvidno, katera
mazalna olja porabi ali proda proizvajalcu za namene iz prvega
odstavka 4. člena te uredbe
.


9. člen


Za obračunavanje obresti, doplačilo in vračilo vplačane okoljske
dajatve, postopek prisilne izterjave, uporabo pravnih sredstev in za
vsa druga vprašanja postopka, stvarne in krajevne pristojnosti
carinskega organa se uporabljajo predpisi, ki urejajo davčni
postopek, oziroma predpisi, ki urejajo carinske postopke in carinsko
službo.


III. PRIJAVA DEJAVNOSTI IN EVIDENTIRANJE
PROIZVAJALCEV OZIROMA PRIDOBITELJEV


10. člen


(1) Proizvajalec oziroma pridobitelj je dolžan carinskemu organu
prijaviti, kdaj se dejavnost, zaradi katere je zavezan obračunavati
in plačevati okoljsko dajatev, prične, spremeni ali preneha.


(2) Proizvajalec oziroma pridobitelj, ki prvič postane plačnik
okoljske dajatve, mora pri carinskem organu vložiti prijavo za
evidentiranje najmanj 15 dni pred začetkom opravljanja dejavnosti.


(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena mora
proizvajalec oziroma pridobitelj predložiti carinskemu organu prijavo
na obrazcu iz Priloge 3, ki je sestavni del te uredbe.


(4) Če proizvajalec ali pridobitelj preneha obstajati ali preneha
opravljati dejavnost, zaradi katere je dolžan obračunati in plačevati
okoljsko dajatev, mora v roku 15 dni pred predvidenim prenehanjem
opravljanja dejavnosti carinskemu organu predložiti obvestilo o
prenehanju obstoja oziroma opravljanja dejavnosti na obrazcu iz
Priloge 3 te uredbe. Prekinitev oziroma prenehanje opravljanja
dejavnosti zaradi nepredvidenih razlogov pa mora carinskemu organu
prijaviti nemudoma na obrazcu iz Priloge 3 te uredbe.


(5) Če proizvajalec oziroma pridobitelj preneha obstajati ali
preneha opravljati dejavnost, carinski organ odloči o izbrisu iz
evidence iz 11. člena te uredbe na zahtevo proizvajalca oziroma
pridobitelja, pri čemer hkrati odloči tudi o obveznosti plačila
zapadlih obveznosti okoljske dajatve.


11. člen


(1) Carinski organ vzpostavi in vodi posebno evidenco
proizvajalcev oziroma pridobiteljev mazalnih olj.


(2) Evidenca iz prejšnjega odstavka vsebuje naslednje
podatke: • ime in naslov oziroma firmo in sedež proizvajalca oziroma
  pridobitelja ter davčno številko,


 • vrsto mazalnih olj, na katere se nanaša prijava
  dejavnosti, zaradi katere je zavezan obračunavati in plačevati
  okoljsko dajatev,


 • datum začetka, spremembe in prenehanja opravljanja
  dejavnosti.IV. VRAČILO PLAČANE OKOLJSKE DAJATVE


12. člen


(1) Do vračila okoljske dajatve je upravičen proizvajalec,
pridobitelj, uvoznik ali druga pravna oseba, ki mazalna olja, za
katera je bila okoljska dajatev plačana, ali avtomobile, stroje in
druge naprave, ki vsebujejo mazalna olja, za katera je bila okoljska
dajatev plačana, iznese v drugo državo članico EU ali jih izvozi.


(2) Razen v primerih iz sedmega oziroma osmega odstavka 7. člena
te uredbe oseba iz prejšnjega odstavka (v nadaljnjem besedilu:
vlagatelj) predloži carinskemu organu zahtevek za vračilo okoljske
dajatve v roku 60 dni po poteku meseca, v katerem je nastal vzrok za
vračilo okoljske dajatve. Zahtevek za vračilo okoljske dajatve mora
vsebovati naslednje podatke: • vrsto mazalnega olja,


 • datum uvoza, pridobitve ali proizvodnje mazalnega olja,


 • znesek in datum plačila okoljske dajatve,


 • navedbo dokumenta, ki dokazuje, da je bilo mazalno olje
  iznešeno iz ozemlja RS ali izvoženo iz območja EU,


 • izjavo, da kazensko in materialno odgovarja za resničnost
  navedb in da razpolaga z ustrezno dokumentacijo, ki dokazuje, da je
  bila okoljska dajatev plačana in da so bila mazalna olja iznešena
  iz ozemlja RS ali izvožena iz območja EU.


 • navedbo banke in transakcijskega računa, na katerega naj se
  izvrši izplačilo vračila.(3) Vlagatelj je dolžan hraniti in na zahtevo carinskega organa
predložiti dokumente, ki dokazujejo upravičenost do vračila okoljske
dajatve skladno s predpisi, ki urejajo davčni postopek.


V. NADZOR


13. člen


Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja pristojni carinski organ.


VI. KAZENSKA DOLOČBA


14. člen


(1) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se za
prekršek kaznuje pravna oseba, ki je zavezanec za plačilo
okoljske dajatve, če pri uvozu mazalnih olj carinskemu organu ne
predloži pravilnih podatkov o uvoženem mazalnem olju, če to povzroči
ali bi povzročilo, da se okoljska dajatev ne plača ali da bi se
plačala v manjšem znesku, kot je določeno s to uredbo.


(2) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se
kaznuje pravna oseba, ki stori prekršek, če kot proizvajalec
ali pridobitelj: • proda mazalno olje brez plačila okoljske dajatve,


 • ne prijavi dejavnosti, za katero je zavezana plačevati
  okoljsko dajatev,


 • ne predloži pravočasno obračuna okoljske dajatve,


 • z obračunom ne predloži podatkov, ki so potrebni za obračun
  okoljske dajatve, oziroma predloži neresnične podatke.(3) Z globo od 1.000.000 tolarjev do 10.000.000 tolarjev se
kaznuje tudi samostojni podjetnik posameznik, če stori prekršek
iz prvega ali drugega odstavka tega člena.


(4) Z globo od 30.000 tolarjev do 150.000 tolarjev se za prekršek
iz prvega in drugega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba
pravne osebe oziroma odgovorna oseba samostojnega podjetnika.


VII. PREHODNE IN KONČNI DOLOČBI


15. člen


Vračilo okoljske dajatve, ki je bila zaračunana pred uveljavitvijo
te uredbe, se izvrši v skladu z Uredbo o taksi za
obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni
list RS, št. 97/04
).


16. člen


Do sprejema sklepa iz tretjega odstavka 6. člena te uredbe se za
znesek okoljske dajatve uporablja znesek iz Sklepa o znesku takse za
obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni
list RS, št. 3/02
in 97/04).


17. člen


(1) Ne glede na 7. člen te uredbe vložijo zavezanci obračune
okoljske dajatve za mesec maj 2005 pri davčnem organu v skladu z
Uredbo o taksi za obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj
in tekočin (Uradni list RS, št. 97/04).


(2) Ne glede na 10. člen te uredbe se postopki prijave začetka
opravljanja dejavnosti ali spremembe opravljanja dejavnosti, začeti
pred uveljavitvijo te uredbe, dokončajo v skladu z Uredbo o taksi za
obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni
list RS, št. 97/04).


(3) Ne glede na 13. člen te uredbe opravljata nadzor nad
obračunavanjem okoljske dajatve, za katero je obveznost obračuna
nastala pred uveljavitvijo te uredbe, carinski oziroma davčni organ v
okviru pristojnosti v skladu z Uredbo o taksi za obremenjevanje
okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št.
97/04).


18. člen


Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o taksi za
obremenjevanje okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni
list RS, št. 97/04).


19. člen


Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporabljati pa se začne 1. junija 2005.


Št. 00719-35/2005/6


Ljubljana, dne 19. maja 2005.


EVA 2004-2511-0356


Vlada Republike Slovenije


Janez Janša l. r.


PredsednikPovezave: • Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje
  okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni
  list RS, št. 53/05
  )


 • Uredba o taksi za obremenjevanje okolja
  zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni
  list RS, št. 97/04
  )


 • Sklep o znesku takse za obremenjevanje
  okolja zaradi uporabe mazalnih olj in tekočin (Uradni list RS, št.
  3/02
  in 97/04).
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih