TRINET

Osnutek sprememb Pravilnika o izpolnjevanju EUL

Aktualno – 13.07.2005 – Kliknite
tukaj>>>
.


V nadaljevanju vam predstavljamo razliko med novim in starim
šifrantom.


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški izmenjavi
podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih
postopkih


V Pravilniku o izpolnjevanju enotne upravne listine in
računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se
uporabljajo v carinskih postopkih (Uradni list RS, št. 35/04,
48/04,
97/04,
100/04
in 35/05)
se 13. člen spremeni, tako da se glasi:


»13. člen (obrazec potrdila o plačilu uvoznih dajatev)


Obrazec potrdila o plačilu uvoznih dajatev je v prilogi 7 tega
pravilnika, ki je njegov sestavni del.«


Priloga 7 – Kliknite
tukaj>>>
.
14. člen se črta.


V Prilogi 1 se v točki 2.1 Formalnosti ob izvozu (ali odpremi),
ponovnem izvozu, pasivnem oplemenitenju in/ali tranzitu v navodilu za
izpolnjevanje polja 35 besedilo spremeni, tako da se glasi:


»Vpiše se bruto masa blaga, opisanega v polju 31,
izražena v kilogramih. Bruto masa je skupna masa blaga z vso
embalažo, razen zabojnikov in druge prevozne opreme. Če deklaracija
zajema več vrst blaga, se skupna bruto masa vpiše le v polje
35 prve postavke, ostala polja 35 pa ostanejo prazna


Staro besedilo:


Vpiše se bruto masa blaga, opisanega v ustreznem polju
31 te postavke, izražena v kilogramih. Bruto masa je skupna masa
blaga z vso embalažo, razen zabojnikov in druge prevozne opreme.
V navodilu za izpolnjevanje polja 40 se v šesti alinei
drugega odstavka besedilo spremeni, tako da se glasi: »bruto
masa (do deset celih mest, do tri decimalna mesta); v primeru
dopolnilne deklaracije za izvoz se namesto bruto mase vpisuje neto
masa.«


Čistopis:


Polje 40 – SKUPNA DEKLARACIJA/PREDLISTINA


Vpiše se opravilna številka dokumentov, ki se
nanašajo na upravni postopek pred odpremo/izvozom.


V polje se vpisujejo naslednji podatki, ločeni s poševnico: • šifra carinskega organa


 • vrsta dokumenta iz šifranta predlistin,


 • številka dokumenta (do sedem mest),


 • leto dokumenta (štiri mesta),


 • pozicija (tri mesta),


 • bruto masa (do deset celih mest, do tri decimalna mesta); v
  primeru dopolnilne deklaracije za izvoz se namesto bruto mase
  vpisuje neto masa


 • Primer:Pri Carinski izpostavi Obrežje se razdolžuje 200,25 kg 2. pozicije
skupne deklaracije št. 1234, knjižene na Obrežju leta 2004.


SI001123/10/1234/2004/002/200,25
V navodilu za izpolnjevanje polja 18 se doda nov osmi odstavek, ki
se glasi: »Vendar pa lahko carinski organi v zvezi s tranzitno
operacijo, pri kateri se blago prevaža v zabojnikih, ki bodo naloženi
na cestna vozila, dovolijo glavnemu zavezancu, da tega polja ne
izpolni, kadar registracija in država prevoznega sredstva iz
logističnih razlogov nista znana že ob odhodu oziroma ob vložitvi
tranzitne deklaracije in če lahko carinski organi zagotovijo, da bodo
podatki o prevoznem sredstvu naknadno vpisani v polje 55.«


Čistopis:


Polje 18 – REGISTRACIJA IN DRŽAVA PREVOZNEGA SREDSTVA OB ODHODU


Polje se izpolni pri skupnostnem tranzitnem postopku.


V prvo podpolje se vpišejo podatki o prevoznem sredstvu, na
katero je blago neposredno naloženo ob zaklju čku izvoznih ali
tranzitnih formalnosti.


Odvisno od zadevnega prevoznega sredstva se lahko vpišejo
naslednji podatki: • promet po morju ali celinskih vodnih poteh: ladja/ime ladje;


 • zračni promet: letalo/številka in datum leta ( če
  številke leta ni, se vpiše registrska številka
  letala);


 • cestni promet: vrsta cestnega vozila (tovornjak,
  avto…)/registrska številka vozila;


 • železniški promet: železniški vagon/številka
  vagona.V drugo podpolje se vpiše šifra države prevoznega
sredstva iz šifranta držav (ali šifra države vozila, ki
poganja druga prevozna sredstva, če je prevoznih sredstev več).


Če imata vlečno vozilo in priklopnik različni registrski številki,
se v prvo podpolje vneseta registrska številka vlečnega vozila
in registrska številka priklopnika skupaj, v drugo podpolje pa
se vnese šifra države vle čnega vozila.


Za pošiljke v poštnem prometu ali po transportnih
napeljavah se polje ne izpolni.


Za pošiljke v železniškem prevozu se država
prevoznega sredstva ne vpiše.


Vendar pa lahko carinski organi v zvezi s tranzitno operacijo,
pri kateri se blago prevaža v zabojnikih, ki bodo naloženi na cestna
vozila, dovolijo glavnemu zavezancu, da tega polja ne izpolni, kadar
registracija in država prevoznega sredstva iz logističnih razlogov
nista znana že ob odhodu oziroma ob vložitvi tranzitne deklaracije in
če lahko carinski organi zagotovijo, da bodo podatki o prevoznem
sredstvu naknadno vpisani v polje 55
.


Opomba Trinet: Polje 18 se izpolnjuje le pri deklaracijah
za tranzit. Nova poenostavitev ne velja za izvozne deklaracije, pri
katerih se prevozno sredstvo in država vpiše v polje 21.
V točki 2.3 Formalnosti pri sprostitvi blaga v prosti promet in
vnosu blaga v postopek z ekonomskim učinkom se v navodilu za
izpolnjevanje polja 35 besedilo spremeni, tako da se glasi:


Polje 35 – BRUTO MASA V KG


»Vpiše se bruto masa blaga, opisanega v polju 31,
izražena v kilogramih. Bruto masa je skupna masa blaga z vso
embalažo, razen zabojnikov in druge prevozne opreme. Če
deklaracija zajema več vrst blaga, se skupna bruto masa vpiše
le v polje 35 prve postavke, ostala polja 35 pa ostanejo prazna
.


Vpiše se bruto masa blaga, opisanega v ustreznem
polju 31 te postavke, izražena v kilogramih. Bruto masa je skupna
masa blaga z vso embalažo, razen zabojnikov in druge prevozne opreme.
11. ŠIFRANT VRST TOVORKOV


Nov šifrant tovorkov si lahko ogledate na novici Trinet:


24.06.2005
– Spremembe pri izpolnjevanju EUL po 1.7.2005 – Kliknite
tukaj>>>
.


Opomba Trinet: Od 15. septembra 2004
dalje (gl.
Url. 97/2004
) se šifrant tovorkov uporablja le pri
deklaracijah za tranzit.
V 12. ŠIFRANTU POSEBNIH OZNAK ZA POLJE 31 se pri
šifri TC besedilo spremeni, tako da se glasi:
»trošarina; drobnoprodajna cena za 1000 kosov«.


Staro besedilo:


TC – trošarina; drobnoprodajna cena na enoto


Novo besedilo


TC – trošarina; drobnoprodajna cena za 1000 kosov


Opomba Trinet: To pravilo se „v praksi“
uporablja že od 1. maja 2004. Gl. dopis GCU -> Trinet –
Kliklnite
tukaj>>>
.
V 18. ŠIFRANTU ZA POLJE 44 se v Seznamu šifer
z oznako »3D« (davki in takse) na začetku doda
šifra
:


3D25 – odlog plačila okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z
emisijo CO2 – car. org./štev./LLLL


Doda se nova opomba, ki se glasi: »car. org./štev./LLLL:
šifro carinskega organa /evidenčno številko
dovoljenja /leto
V Seznamu šifer z oznako »3I« (izjave) se pri
šifri 3I30 v polju »Opis šifre« besedilo
spremeni, tako da se glasi: »izjava o namenu uporabe«.


Staro besedilo:


3I30 – izjava o namenu uporabe goriva


Novo besedilo:


3I30 – izjava o namenu uporabe
V 20. ŠIFRANTU VRST DAJATEV se šifre 25, 26
in 27 spremenijo, tako da se glasijo:


25 – okoljska dajatev za obremenjevanje zraka z emisijo CO2
od tekočih goriv


26 – okoljska dajatev za obremenjevanje zraka z emisijo CO2
od plinastih goriv


27 – okoljska dajatev za obremenjevanje zraka z emisijo CO2
od trdih goriv


Staro besedilo:


25 – taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 od
tekočih goriv


26 – taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 od
plinastih goriv


27 – taksa za obremenjevanje zraka z emisijo CO2 od
trdih goriv
24. ŠIFRANT VRST ZAVAROVANJA se spremeni, tako da se
glasi


24. ŠIFRANT VRST ZAVAROVANJA
Situacija


Šifra


Druge
navedbe


opustitev
zavarovanja (člen 94(4) Carinskega zakonika in člen 380(3)
izvedbene uredbe)


0 • št.
  potrdila o opustitvi zavarovanjaskupno
zavarovanje


1 • št.
  potrdila o skupnem zavarovanju


 • urad
  zavarovanjaposamezno
zavarovanje, ki ga nudi garant


2 • številka
  zavarovanja


 • urad
  zavarovanjaposamezno
zavarovanje z gotovinskim pologom


3

posamezno
zavarovanje v obliki kupona


4 • številka
  kupona za posamezno zavarovanjeopustitev
zavarovanja, ko višina zavarovanja ne presega 500 EUR (člen
189(5) Carinskega zakonika)


5

zavarovanje
se ne zahteva (člen 95 Carinskega zakonika)


6

za
nekatere javne organe se zavarovanje ne zahteva


8

posamezno
zavarovanje na podlagi 3. točke priloge 47a k izvedbeni uredbi


9 • številka
  zavarovanja


 • urad
  zavarovanja

25. ŠIFRANT DRŽAV


Šifrant držav, razvrščen po šifrah držav:


(Uredba
Komisije (ES) št. 750/2005
z dne 18. maja 2005 o
nomenklaturi držav in ozemelj za statistiko zunanje trgovine
Skupnosti in statistiko trgovine med državami članicami (UL L št.
126, z dne 19.5.2005, str. 12)


Šifrant držav – razlika med novim in starim šifrantom
si lahko ogledate v novici Trinet:


07.06.2005
Nomenklatura držav in ozemelj za statistiko zunanje trgovine
Skupnosti
Kliknite
tukaj>>>
.
Zgodovina sprememb Pravilnika o izpolnjevanju EUL (Uradni list RS,
št. 35/04,
48/04,
97/04,
100/04
in 35/05)


Naziv


Uradni list RS, št.:


Uporaba od:


Pravilnik o izpolnjevanju enotne upravne listine in
računalniški izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki
se uporabljajo v carinskih postopkih


35
/ 9.4.2004


1. maj 2004


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški
izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v
carinskih postopkih


48
/ 30.4.2004


1. maj 2004


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški
izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v
carinskih postopkih


97
/ 3.9.2004


15. september 2004


Pravilnik o spremembah in dopolnitvi Pravilnika o izpolnjevanju
enotne upravne listine in računalniški izmenjavi podatkov
ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v carinskih postopkih


100
/ 13.9.2004


15. september 2004


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški
izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v
carinskih postopkih


35
/ 5.4.2005


13. april 2005


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izpolnjevanju enotne upravne listine in računalniški
izmenjavi podatkov ter o drugih obrazcih, ki se uporabljajo v
carinskih postopkih


osnutek
na strani CURS


neznano

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih