TRINET

Postopek pri odvzemu vzorcev za stroje

Carinska uprava RS


“vsi carinski uradi”


akt št. 426-20/1194-1/2003/0710-001, z dne 16.7.2003


Zadeva: Opozorilo na postopek pri odvzemu vzorcev za stroje


V 52. členu Carinskega zakona je predpisan postopek preverjanja
carinske deklaracije. Po določbi 2. točke prvega odstavka 52. člena
CZ carinski organ zaradi preverjanja točnosti in pravilnosti sprejete
deklaracije lahko pregleda blago, vzame vzorce za analizo ali
podrobnejši pregled. Postopek pri odvzemu vzorcev je predpisan
v 155. do 165. členu Uredbe za izvajanje carinskega zakona. Stroji
oziroma naprave se po določbi četrtega odstavka 159. člena UICZ lahko
ponazorijo tudi s prospekti, načrti, skicami, fotografijami ali
kakšnimi drugimi pisnimi dokumenti, ki vsebujejo potrebne
informacije za določitev narave blaga.


V praksi so bili za določeno blago (stroje, naprave, inštrumente
ipd.) pri preverjanju podatkov na deklaraciji vzeti prospekti ali
drugi pisni dokumenti s tehničnimi podatki o blagu in skupaj z
zapisnikom o odvzemu vzorcev poslani v carinski laboratorij, kar pa
se je v sodni praksi pokazalo za nepopolno ugotavljanje dejanskega
stanja.


Z eno od sodb Upravnega sodišča RS se je ugodilo tožbi
stranke in se je zadeva vrnila v ponovni postopek, zaradi nepopolno
ugotovljenega dejanskega stanja. Od stranke, ki je v postopku
carinjenja v letu 1998 prijavila blago v 84. poglavje KN, so bili
vzeti prospekti in z zapisnikom poslani v carinski laboratorij, ki je
na podlagi podatkov na računu in v prospektih izdal mnenje o
uvrstitvi blaga v 68. poglavje KN. Stranka je v tožbi navedla, da
samo na podlagi podatkov na računu, brez pregleda blaga, carinski
organi blaga ne morejo pravilno razvrstiti. Sodišče je sledilo
navedbam tožnika in zadevo vrnilo v ponovni postopek zaradi nepopolno
ugotovljenega dejanskega stanja.


Podobnih tožb, ki so vrnile zadeve v ponoven postopek zaradi
nepopolno ugotovljenega dejanskega stanja glede narave blaga, je bilo
v zadnjem času več.


Zaradi enotnega izvajanja predpisov carinske urade opozarjamo na
postopek pri odvzemu vzorcev za stroje oziroma naprave: 1. opraviti pregled stroja, preveriti identifikacijo s podatki
  na računu in drugih listinah,


 2. če so se zahtevali prospekti, načrti s potrebnimi
  informacijami za določitev narave blaga, preverili:

  • ali se nanašajo na blago po računu in pregledano
   blago (imajo enake identifikacijske oznake vrste, tipa, kataloško
   številko, ipd.),


  • ali prospekti, katalogi, ipd., vsebujejo vse potrebne
   informacije,

 1. ugotovitve pregleda iz točke 1. in 2. ter podatke o
  zahtevanih dodatnih dokumentih (ki niso vpisani v polje 44 ECL),
  prospektih, katalogih, tehničnih podatkih… zapisati v polje D in E
  (pri izvozu in tranzitu) ali J (pri uvozu), v skladu z določbami
  Pravilnika o izpolnjevanju enotih črkovnih polj entne carinske
  listine (Uradni list RS, št. 114/02), II. 3. izpolnjevanje
  črkovnih polj ECL, ali v poseben zapisnik o pregledu z ugotovitvami.
 1. zapisniku o odvzemu vzorcev za stroje oziroma naprave
  priložiti mnenje o uvrstitvi v KN, ki ga pripravi strokovna skupina
  za uvrščanje blaga v KN v carinskem uradu.Vir: Generalni carinski urad; “vsi carinski uradi”;
akt št. 426-20/1194-1/2003/0710-001, z dne 16.7.2003

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih