TRINET

Pravilnik o ravnaju s snovmi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega plašča

Na podlagi drugega odstavka 16.
člena
pravilnika carinski organi opravljajo nadzor nad izvajanjem
vseh določb tega pravilnika v zvezi z uvozom in izvozom ozonu
škodljivih snovi in izdelkov, ki te snovi vsebujejo.


Uvoz po tem pravilniku pomeni sprostitev v prost promet ali
katerikoli drug carinski postopek ali dejanje, pri katerem nastane
carinski dolg.


Začasni uvoz na oplemenitenje po tem pravilniku pomeni carinski
postopek uvoza blaga za proizvodnjo za izvoz, pri katerem se carinsko
blago, namenjeno za ponoven izvoz v obliki pridobljenih proizvodov na
carinskem področju uporabi, ne da bi bilo to blago zavezano plačilu
uvoznih dajatev in ne da bi se zanj izvajali ukrepi trgovinske
politike v skladu s carinskimi predpisi.


Izvoz po tem pravilniku pomeni vsak iznos iz carinskega območja
Republike Slovenije in zajema tudi ponovni izvoz ter začasni izvoz.


Ozonu škodljive snoviOzonu škodljive snovi so: 1. nadzorovane ozonu škodljive snovi, ki so proizvedene v čisti
  obliki ali zmeseh, ali zajete in nato reciklirane ali predelane (v
  nadaljevanju nadzorovane snovi); podrobneje so določene v prilogi
  1
  pravilnika,

 2. nove ozonu škodljive snovi, ki so proizvedene v čisti obliki
  ali zmeseh, ali zajete in nato reciklirane ali predelane (v
  nadaljevanju nove snovi); podrobneje so določene v prilogi
  2
  pravilnika.Uvoz nadzorovanih snovi vključno z njihovimi izomeriV skladu s prvim odstavkom 4.
člena
pravilnika je uvoz nadzorovanih snovi vključno z njihovimi
izomeri prepovedan.


Ne glede na prepoved iz 4.
člena
pravilnika lahko Ministrstvo, pristojno za varstvo okolja
(v nadaljevanju ministrstvo) v skladu s prvim odstakom 5.
člena
pravilnika dovoli uvoz nadzorovanih snovi zaradi: • uporabe bistvenega pomena,

 • nujne uporabe halonov,

 • uporabe za surovino pri izdelavi drugih kemikalij ali

 • uničevanja teh snovi.Ne glede na določbe 4.
člena
pravilnika lahko ministrstvo dovoli uvoz metilbromida do
31. decembra 2004. Ne glede na določbe 17.
člena
pravilnika lahko ministrstvo ob soglasju ministra,
pristojnega za zdravje, dovoli uvoz metilbromida tudi po 31. decembru
2004 za tiste končne uporabnike, ki so upravičeni do nujne uporabe,
določene na podlagi meril iz Montrealskega protokola.


Ne glede na določbe 4.
člena
pravilnika lahko ministrstvo dovoli uvoz HCFC do 31.
decembra 2009.


Ne glede na določbe prvega odstavka 5.
člena
pravilnika lahko ministrstvo do 31. decembra 2004 dovoli
uvoz nadzorovanih snovi tudi za uporabo kot hladivo pri vzdrževanju
hladilnih naprav, proizvedenih pred 3. januarjem 1998, če gre za
obnovljene nadzorovane snovi.


Ministrstvo izda dovoljenje za uvoz nadzorovanih snovi le za
količine, za katere je znan uvoznik in končni uporabnik. Ministrstvo
izda dovoljenje za vsak uvoz nadzorovanih snovi posebej.


Carinski organi ne smejo odobriti uvoza nadzorovanih snovi, če
carinski deklaraciji ni priloženo dovoljenje za uvoz. Carinski organ
potrdi dovoljenje. En izvod potrjenega dovoljenja obdrži carinski
organ. V polje 44 ECL mora biti vpisana šifra
P29
(dovoljenje Ministrstva za okolje, prostor in energijo),
številko dovoljenja in leto izdaje.


Uvoz izdelkov, ki vsebujejo nadzorovane snovi


Uvoz izdelkov, ki vsebujejo nadzorovane snovi je v skladu z drugim
odstakom 7.
člena
pravilnika prepovedan, razen za namene, določene v 5.
členu
pravilnika.


Uvoz izdelkov in opreme, ki vsebujejo delno halogenirani
klorofluoroogljikovodik (HCFC)


Uvoz izdelkov in opreme, za katere je na podlagi določb prvega
odstaka 8. člena pravilnika prepovedana uporaba HCFC, je prepovedan,
če ti izdelki ali oprema vsebujejo HCFC.


Pošiljko uvoženih izdelkov iz priloge
9
pravilnika, mora do prodajalca ali do uporabnika, če gre za
neposredno dobavo, spremljati izjava o skladnosti izdelkov z
zahtevami tega pravilnika. S to izjavo uvoznik na lastno odgovornost
potrjuje, da uvoženi izdelki ne vsebujejo HCFC in halonov, skladno z
določili pravilnika. Obrazec te izjave je v prilogi
10
pravilnika.


Carinski organi ne smejo odobriti uvoza izdelkov iz priloge
9
pravilnika, če carinski deklaraciji ni priložena izjava, razen
v primeru, kadar se ti izdelki uvažajo s strani fizičnih oseb za
osebno rabo. Carinski organ potrdi izjavo. En izvod potrjene izjave
obdrži carinski organ. V polje 44 ECL mora biti vpisana šifra
I99
in besedilo “Izjava o skladnosti izdelkov”.


Uvoz nove snovi in izdelkov, ki vsebujejo novo snov


Za uvoz nove snovi in izdelkov, ki vsebujejo novo snov veljajo v
skladu s 13.
členom
pravilnika enake prepovedi in omejitve kot za nadzorovane
snovi.


Uvoz iz držav, ki niso pogodbenice Montrealskega protokola


Iz držav, ki niso pogodbenice Montrealskega protokola, je v skladu
s prvim odstavkom 12.
člena
pravilnika prepovedano uvažati in začasno uvažati na
oplemenitenje nadzorovane snovi in izdelke, ki vsebujejo te snovi.


Države, ki niso pogodbenice Montrealskega protokola (Vir:
www.unep.org/ozone): • Andora,

 • Afganistan,

 • Butan,

 • Cookovo otočje,

 • Ekvatorialna Gvineja,

 • Eritreja,

 • Irak,

 • Niue,

 • Sveti sedež (Vatikanska mestna država),

 • San Marino,

 • Vzhodni Timor.Pošiljko uvoženih izdelkov iz priloge 9 pravilnika iz
držav, ki niso pogodbenice Montrealskega protokola, mora do
prodajalca ali do uporabnika, če gra za neposredno dobavo, spremljati
izjava o skladnosti izdelkov z zahtevami tega pravilnika. Obrazec te
izjave je v prilogi
11
pravilnika.


Carinski organi ne smejo odobriti uvoza izdelkov iz priloge
9
pravilnika iz držav, če carinski deklaraciji ni priložena
izjava, razen v primeru, kadar se ti izdelki uvažajo s strani
fizičnih oseb za osebno rabo. Carinski organ potrdi izjavo. En izvod
potrjene izjave obdrži carinski organ. V polje 44 mora biti vpisana
šifra
I99
in besedilo “Izjava o skladnosti izdelkov”.


Izvoz nadzorovanih snovi in izdelkov, ki vsebujejo nadzorovane
snovi


Izvoz nadzorovanih snovi in izdelkov, ki vsebujejo nadzorovane
snovi, je prepovedan, razen če gre za: • osebne predmete, ki vsebujejo nadzorovane snovi,

 • proizvodnjo zaradi osnovne domače uporabe v državah pogodbenicah
  Montrealskega protokola,

 • proizvodnjo zaradi nujne uporabe v državah pogodbenicah
  Montrealskega protokola.Ministrstvo izda izvozniku dovoljenje za izvoz nadzorovanih snovi
in izdelkov, ki vsebujejo nadzorovane snovi in izdelkov, ki vsebujejo
nadzorovane snovi, če gre za namene iz prejšnih treh alinei,
za katere izvoz ni prepovedan.


Carinski organi ne smejo odobriti uvoza nadzorovanih snovi, če
carinski deklaraciji ni priloženo dovoljenje za izvoz. Carinski organ
potrdi dovoljenje. En izvod potrjenega dovoljenja obdrži carinski
organ. V polje 44 ECL mora biti vpisana šifra
P29
(dovoljenje Ministrstva za okolje, prostor in energijo),
številka dovoljenja in leto izdaje.


Izvoz nove snovi in izdelkov, ki vsebujejo novo snovi


Za izvoz nove snovi in izdelkov, ki vsebujejo novo snov veljajo v
skladu s 13.
členom
pravilnika enake prepovedi in omejitve kot za nadzorovane
snovi.


Vir:


Generalni carinski urad; “vsi carinski uradi”; akt št.
426-80/144-1/2003/0310-030


Povezave:
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih