TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L001 do L008 / 2019

Carinske novosti iz Uradnih listov Evropske unije, letnik 62

 

 • L 2 (zakonodaja) – 4. januar 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/8 z dne 3. januarja 2019 o izdaji dovoljenja za hidroksi analog metionina in njegove kalcijeve soli kot krmni dodatek za vse živalske vrste ( 1 )

6

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/9 z dne 3. januarja 2019 o izdaji dovoljenja za brezvodni betain kot krmni dodatek za živali za proizvodnjo živil, razen kuncev ( 1 )

10

 • C 2 (informacije in objave) – 4. januar 2019

2019/C 2/02 – Pojasnjevalne opombe kombinirane nomenklature Evropske unije

(Na strani 296 se doda nova pojasnjevalna opomba: „7307 19 90 Drug / Ta tarifna podštevilka zajema pribor (fitinge) iz sferoidnega grafitnega litega železa.)

2

 • L 3 (zakonodaja) – 7. januar 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/13 z dne 4. januarja 2019 o popravku nizozemske jezikovne različice Priloge I k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

1

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/14 z dne 3. januarja 2019 o spremembi Odločbe 2009/821/ES glede seznamov mejnih kontrolnih točk in veterinarskih enot v Traces (notificirano pod dokumentarno številko C(2018) 8847) ( 1 )

3

 • L 4 (zakonodaja) – 7. januar 2019

Uredba (EU) 2019/4 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o proizvodnji, dajanju v promet in uporabi medicirane krme, spremembi Uredbe (ES) št. 183/2005 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi Direktive Sveta 90/167/EGS ( 1 )

1

Uredba (EU) 2019/5 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o spremembi Uredbe (ES) št. 726/2004 o postopkih Skupnosti za pridobitev dovoljenja za promet in nadzor zdravil za humano in veterinarsko uporabo ter o ustanovitvi Evropske agencije za zdravila, Uredbe (ES) št. 1901/2006 o zdravilih za pediatrično uporabo in Direktive 2001/83/ES o zakoniku Skupnosti o zdravilih za uporabo v humani medicini ( 1 )

 

Uredba (EU) 2019/6 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o zdravilih za uporabo v veterinarski medicini in razveljavitvi Direktive 2001/82/ES ( 1 )

43

 • L 5 (zakonodaja) – 8. januar 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/23 z dne 7. januarja 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

1

 • L 6 (zakonodaja) – 9. januar 2019

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2019/24 z dne 8. januarja 2019 o izvajanju člena 2(3) Uredbe (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu ter razveljavitvi Izvedbene uredbe (EU) 2018/1071

2

Sklep Sveta (SZVP) 2019/25 z dne 8. januarja 2019 o spremembi in posodobitvi seznama oseb, skupin in subjektov, za katere se uporabljajo členi 2, 3 in 4 Skupnega stališča 2001/931/SZVP o uporabi posebnih ukrepov za boj proti terorizmu, in razveljavitvi Sklepa (SZVP) 2018/1084

6

 • C 6 (informacije in objave) – 9. januar 2019

Obvestilo osebam, skupinam in organizacijam s seznama iz člena 2(3) Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (glej Prilogo k Izvedbeni uredbi Sveta (EU) 2019/24 z dne 8. januarja 2019)

3

Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere se uporabljajo omejevalni ukrepi iz Skupnega stališča 2001/931/SZVP in Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu

4

Obvestilo o preklicu demarš v zvezi s tretjo državo, ki je bila 21. aprila 2015 obveščena o možnosti, da bo opredeljena kot nesodelujoča tretja država v skladu z Uredbo Sveta (ES) št. 1005/2008 o vzpostavitvi sistema Skupnosti za preprečevanje nezakonitega, neprijavljenega in nereguliranega ribolova, za odvračanje od njega ter za njegovo odpravljanje

6

 • L 8 (zakonodaja) – 10. januar 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/28 z dne 10. decembra 2018 o stališču, ki se zavzame v imenu Evropske unije v okviru Pridružitvenega sveta, ustanovljenega z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi, v zvezi z dvoletnim podaljšanjem prednostnih nalog partnerstva EU-Jordanija

27

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2019/29 z dne 9. januarja 2019 o izvajanju Sklepa (SZVP) 2017/1775 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Maliju

30

Sklep št. 1/2018 Pridružitvenega sveta EU-Jordanija z dne 12. decembra 2018 o dogovoru o dveletnem podaljšanju prednostnih nalog partnerstva EU-Jordanija [2019/30]

34

 • L 008I (zakonodaja) – 10. januar 2019

Uredba (EU) 2019/26 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. januarja 2019 o dopolnitvi homologacijske zakonodaje Unije v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ( 1 )

1

 • C 9 (informacije in objave) – 10. januar 2019

2019/C 9/03 – Obvestilo posameznikom, za katere veljajo omejitve potovanj iz Sklepa Sveta (SZVP) 2017/1775 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Maliju

2

2019/C 9/04 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2017/1775 o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Maliju

3

 • C 10 (informacije in objave) – 10. januar 2019

2019/C 10/01 – Mnenje št. 9/2018 (v skladu s členom 287(4) PDEU) o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o vzpostavitvi programa EU za boj proti goljufijam

1

Ljubljana, 10. januar 2019
© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih