TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L009 do L016I / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

 

 • L 9 (zakonodaja) – 11. januar 2019

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in Japonsko

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/35 z dne 8. januarja 2019 o spremembi Uredbe Komisije (ES) št. 669/2009 o izvajanju Uredbe (ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta glede poostrenega uradnega nadzora pri uvozu nekatere krme in nekaterih živil neživalskega izvora ( 1 )

77

Uredba Komisije (EU) 2019/36 z dne 10. januarja 2019 o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta in Sveta glede snovi N-(2-metilcikloheksil)-2,3,4,5,6-pentafluorobenzamid ( 1 )

85

Uredba Komisije (EU) 2019/37 z dne 10. januarja 2019 o spremembi in popravku Uredbe (EU) št. 10/2011 o polimernih materialih in izdelkih, namenjenih za stik z živili ( 1 )

88

Uredba Komisije (EU) 2019/38 z dne 10. januarja 2019 o spremembi prilog II in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za iprodion v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

94

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/39 z dne 10. januarja 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1235/2008 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 834/2007 v zvezi z ureditvami za uvoz ekoloških proizvodov iz tretjih držav ( 1 )

106

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/40 z dne 10. januarja 2019 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za trideseti delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080

113

Sklep Sveta (EU) 2019/41 z dne 3. decembra 2018 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa v Pridružitvenem odboru, ustanovljenem z Evro-mediteranskim sporazumom o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi glede spremembe Protokola 3 k navedenemu sporazumu o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

114

Sklep št. 1/2018 Pridružitvenega odbora EU-Jordanija z dne 4. decembra 2018 o spremembi Protokola 3 k Evro-mediteranskemu sporazumu o pridružitvi med Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami članicami na eni strani in Hašemitsko kraljevino Jordanijo na drugi o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ ter seznamu obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti na materialih brez porekla, da lahko nekatere kategorije izdelkov, proizvedenih na posebnih razvojnih in industrijskih območjih ter v povezavi z ustvarjanjem delovnih mest za sirske begunce in Jordance, pridobijo status blaga s poreklom [2019/42]

147

 • L 10 (zakonodaja) – 14. januar 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/49 z dne 4. januarja 2019 o izdaji dovoljenja za natrijev selenit, prevlečen granuliran natrijev selenit in cinkov L-selenometionin kot krmne dodatke za vse živalske vrste ( 1 )

2

Uredba Komisije (EU) 2019/50 z dne 11. januarja 2019 o spremembi prilog II, III, IV in V k Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za klorantraniliprol, klomazon, ciklaniliprol, fenazakvin, fenpikoksamid, fluoksastrobin, lambda-cihalotrin, mepikvat, olje čebule, tiakloprid in valifenalat v ali na nekaterih proizvodih ( 1 )

8

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/51 z dne 11. januarja 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

60

Sklep Sveta (EU) 2019/52 z dne 20. decembra 2018 o pooblastilu za začetek pogajanj za sporazum o spremembi obstoječe tarifne kvote za perutnino in perutninske proizvode ter spremembi obstoječega tarifnega režima za druge kose perutnine, določenega v Prilogi I-A k poglavju 1 Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani

62

Sklep Sveta (EU) 2019/53 z dne 20. decembra 2018 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zavzame na Konferenci pogodbenic Rotterdamske konvencije v zvezi s postopki za zagotavljanje izpolnjevanja obveznosti

64

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/54 z dne 9. januarja 2019 o veljavnosti nekaterih zavezujočih tarifnih informacij (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 142)

71

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/55 z dne 10. januarja 2019 o popravku bolgarske in francoske jezikovne različice Odločbe Komisije 2004/558/ES o izvajanju Direktive Sveta 64/432/EGS v zvezi z dodatnimi jamstvi za trgovino z govedom med državami članicami Skupnosti v povezavi z infekcioznim bovinim rinotraheitisom in v zvezi s potrditvijo programov za izkoreninjenje, predloženih s strani nekaterih držav članic (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 8) ( 1 )

74

 • L 11 (zakonodaja) – 14. januar 2019

Direktiva (EU) 2019/1 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. decembra 2018 o krepitvi vloge organov držav članic, pristojnih za konkurenco, da bodo učinkoviteje uveljavljali pravila konkurence, in o zagotavljanju pravilnega delovanja notranjega trga ( 1 )

3

Popravek Uredbe (EU) 2019/26 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 8. januarja 2019 o dopolnitvi homologacijske zakonodaje Unije v zvezi z izstopom Združenega kraljestva iz Unije ( UL L 8 I, 10.1.2019 )

34

 • C 15 (informacije in objave) – 14. januar 2019

2019/C 15/03 – Obvestilo o protisubvencijskih ukrepih, ki veljajo za uvoz nekaterih šarenk s poreklom iz Turčije: sprememba imena družbe, za katero velja stopnja izravnalne dajatve za sodelujoče nevzorčene družbe

3

 • C 16 (informacije in objave) – 14. januar 2019

2019/C 16/27 – Zadeva C-495/17: Sodba Sodišča (sedmi senat) z dne 8. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Tribunalul Prahova – Romunija) – Cartrans Spedition Srl/Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Ploieşti – Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Prahova, Direcţia Regională a Finanţelor Publice Bucureşti – Administraţia Fiscală pentru Contribuabili Mijlocii (Predhodno odločanje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Oprostitve – Člen 146(1)(e) in člen 153 – Transakcije cestnega prevoza, ki so neposredno povezane z izvozom blaga – Storitve, ki jih opravijo posredniki, ki sodelujejo pri takih transakcijah – Dokazna pravila, ki se nanašajo na izvoz blagaCarinska deklaracijaZvezek TIR)

22

2019/C 16/30 – Zadeva C-592/17: Sodba Sodišča (deveti senat) z dne 15. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Vestre Landsret – Danska) – Skatteministeriet/Baby Dan A/S (Predhodno odločanje – Skupna carinska tarifa – Kombinirana nomenklatura – Tarifna uvrstitev – Tarifne številke in podštevilke 4421, 7326, 7318 15 90, 7318 19 00 in 9403 90 10 – Izdelek, posebej zasnovan za pritrditev varnostne ograje za otrokeDamping – Veljavnost Uredbe (ES) št. 91/2009 – Uvoz nekaterih pritrdilnih elementov iz železa ali jekla s poreklom iz Kitajske – Protidampinški sporazum Svetovne trgovinske organizacije (STO) – Uredba (ES) št. 384/96 – Člen 3(2) in člen 4(1) – Opredelitev industrije Unije)

24

 • L 12 (zakonodaja) – 15. januar 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/59 z dne 14. januarja 2019 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz aluminijastih radiatorjev s poreklom iz Ljudske republike Kitajske po pregledu zaradi izteka ukrepov v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

13

 • L 13 (zakonodaja) – 16. januar 2019

Obvestilo o začasni uporabi Začasnega Sporazuma o partnerstvu med Evropsko skupnostjo na eni strani in pacifiškimi državami na drugi strani

1

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/64 z dne 14. januarja 2019 o spremembi Sklepa 2011/163/EU o odobritvi načrtov, ki so jih predložile tretje države v skladu s členom 29 Direktive Sveta 96/23/ES (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 25) ( 1 )

2

 • L 14 (zakonodaja) – 16. januar 2019

Pravilnik št. 48 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotne določbe o homologaciji vozil glede na vgradnjo svetlobnih in svetlobno-signalnih naprav [2019/57]

42

 • L 15 (zakonodaja) – 17. januar 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/66 z dne 16. januarja 2019 o pravilih glede enotnih praktičnih ureditev za izvajanje uradnega nadzora rastlin, rastlinskih proizvodov in drugih predmetov, da se preveri skladnost s pravili Unije o ukrepih varstva pred škodljivimi organizmi rastlin, ki se uporabljajo za navedeno blago

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/67 z dne 16. januarja 2019 o uvedbi zaščitnih ukrepov v zvezi z uvozom indijskega riža s poreklom iz Kambodže in Mjanmara

5

 • C 21 (informacije in objave) – 17. januar 2019

2019/C 21/08 – Računsko sodišče – Posebno poročilo št. 2/2019 – Kemijski dejavniki tveganja v naši hrani: s politiko EU o varnosti hrane smo zaščiteni, vendar obstajajo izzivi

7

 • L 16 (zakonodaja) – 18. januar 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/72 z dne 17. januarja 2019 o uvedbi dokončne izravnalne dajatve na uvoz električnih koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

5

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/73 z dne 17. januarja 2019 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz električnih koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske

108

Sklep št. 1/2018 Pridružitvenega odbora EU-Alžirija z dne 27. decembra 2018 o spremembi pogojev uporabe preferencialnih tarif za kmetijske proizvode in predelane kmetijske proizvode iz člena 14 Evro-mediteranskega sporazuma o pridružitvi med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na eni strani ter Ljudsko demokratično republiko Alžirijo na drugi strani [2019/74]

141

 • L 016I (zakonodaja) – 18. januar 2019

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/73 z dne 17. januarja 2019 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve in dokončnem pobiranju začasne dajatve, uvedene na uvoz električnih koles s poreklom iz Ljudske republike Kitajske ( UL L 16, 18.1.2019 )

1

Ljubljana, 18. januar 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih