TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L023 do L024 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 23 (zakonodaja) – 25. januar 2019

Obvestilo o začasni uporabi Sporazuma o strateškem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter Japonsko na drugi strani

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/107 z dne 23. januarja 2019 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

2

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/108 z dne 24. januarja 2019 o odobritvi spremembe specifikacij nove živilske sestavine lipidni izvleček iz krila vrste Euphausia superba v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

4

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/109 z dne 24. januarja 2019 o odobritvi razširitve uporabe olja iz Schizochytrium sp. kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

7

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/110 z dne 24. januarja 2019 o odobritvi razširitve uporabe olja iz semen Allanblackia kot novega živila v skladu z Uredbo (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta in o spremembi Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/2470 ( 1 )

11

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/111 z dne 24. januarja 2019 o izdaji dovoljenja za hmeljni ekstrakt (Humulus lupulus L., flos) kot krmni dodatek za odstavljene pujske, prašiče za pitanje in manj pomembne vrste prašičev, odstavljene in za pitanje ( 1 )

14

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/112 z dne 24. januarja 2019 o določitvi najnižje prodajne cene za posneto mleko v prahu za enaintrideseti delni razpis v okviru razpisnega postopka, odprtega z Izvedbeno uredbo (EU) 2016/2080

18

Izvedbena direktiva Komisije (EU) 2019/114 z dne 24. januarja 2019 o spremembi direktiv 2003/90/ES in 2003/91/ES o določitvi izvedbenih ukrepov za člen 7 Direktive Sveta 2002/53/ES oziroma člen 7 Direktive Sveta 2002/55/ES glede lastnosti, ki morajo biti zajete kot minimum pri preskušanju, in minimalnih pogojev za preskušanje nekaterih sort kmetijskih rastlin in zelenjadnic ( 1 )

35

Popravek Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sveta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 ( UL L 347, 20.12.2013 )

92

  • C 31 (informacije in objave) – 25. januar 2019

2019/C 31/07 – Posodobitev seznama dovoljenj za prebivanje iz člena 2(16) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

5

  • C 32 (informacije in objave) – 25. januar 2019

2019/C 32/01 – Povzetek sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet z zdravili od 1. decembra 2018 do 31. decembra 2018(Objavljeno v skladu s členom 13 ali členom 38 Uredbe (ES) št. 726/2004 Evropskega parlamenta in Sveta)

1

2019/C 32/02 – Povzetek sklepov Evropske unije o dovoljenjih za promet z zdravili od 1. decembra 2018 do 31. decembra 2018(Sklepi, sprejeti na podlagi člena 34 Direktive 2001/83/ES ali člena 38 Direktive 2001/82/ES)

8

  • L 24 (zakonodaja) – 28. januar 2019

Sklep Sveta (EU) 2019/116 z dne 15. oktobra 2018 o sklenitvi Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o kumulaciji porekla med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo, Kraljevino Norveško in Republiko Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov

1

Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o kumulaciji porekla med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo, Kraljevino Norveško in Republiko Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov

3

Sklep Sveta (EU) 2019/117 z dne 21. januarja 2019 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Skupnem svetu, ustanovljenem na podlagi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami SADC, ki izvajajo SGP, na drugi strani, glede sprejetja Poslovnika za izogibanje sporom in njihovo reševanje ter Kodeksa ravnanja za arbitre in mediatorje

12

Sklep Sveta (EU) 2019/118 z dne 21. januarja 2019 o stališču, ki se zastopa v imenu Evropske unije v Odboru za trgovino in razvoj, ustanovljenem na podlagi Sporazuma o gospodarskem partnerstvu med Evropsko unijo in njenimi državami članicami na eni strani ter državami SADC, ki izvajajo SGP, na drugi strani, glede priprave seznama arbitrov

23

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/119 z dne 24. januarja 2019 o spremembi Direktive Sveta 2002/56/ES glede datuma, določenega v členu 21(3), do katerega se državam članicam dovoli podaljšanje veljavnosti odločitev v zvezi z enakovrednostjo semenskega krompirja iz tretjih držav (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 247)

26

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/120 z dne 24. januarja 2019 o spremembi Direktive Sveta 2008/90/ES glede podaljšanja odstopanja v zvezi z uvoznimi pogoji za razmnoževalni material sadnih rastlin in sadne rastline, namenjene za pridelavo sadja, iz tretjih držav (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 254)

27

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/121 z dne 24. januarja 2019 o ukrepu, ki ga je sprejela Nemčija v skladu z Direktivo 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta za prepoved dajanja na trg CNC-rezkalnih strojev (modelov UMC750SS in UMC750), ki jih proizvaja Haas Automation Europe N.V. (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 307) ( 1 )

29

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/122 z dne 25. januarja 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 722) ( 1 )

31

  • C 34 (informacije in objave) – 28. januar 2019

2019/C 34/04 – Povzetek sklepov Evropske komisije o avtorizacijah za dajanje v promet in uporabo in/ali za uporabo snovi iz Priloge XIV k Uredbi (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (Objavljeno v skladu s členom 64(9) Uredbe (ES) št. 1907/2006) ( 1 )

3

  • C 35 (informacije in objave) – 28. januar 2019

2019/C 35/05 – Zadeva C-264/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 29. novembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Finanzgericht Münster – Nemčija) – Harry Mensing/Finanzamt Hamm (Predhodno odločanje – Obdavčenje – Davek na dodano vrednost (DDV) – Direktiva 2006/112/ES – Člen 314 – Člen 316 – Člen 322 – Posebna ureditev za umetniške predmete – Maržna ureditev – Obdavčljivi preprodajalci – Dobava umetniških predmetov, ki jo opravijo avtorji ali njihovi pravni nasledniki – Transakcije znotraj Skupnosti – Zavrnitev s strani davčnih organov, da davčni zavezanec uporabi maržno ureditev – Pogoji uporabe – Pravica do odbitka vstopnega davkaUmetniški izdelki, zbirke in starine)

4

 

Ljubljana, 28. januar 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih