TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L027 do L032 / 2019

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 62

  • L 27 (zakonodaja) – 31. januar 2019

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Švicarsko konfederacijo o kumulaciji porekla med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo, Kraljevino Norveško in Republiko Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov

1

Obvestilo o začetku veljavnosti Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Kraljevino Norveško o kumulaciji porekla med Evropsko unijo, Švicarsko konfederacijo, Kraljevino Norveško in Republiko Turčijo v okviru splošnega sistema preferencialov

1

Sklep Sveta (EU) 2019/143 z dne 28. januarja 2019 o sklenitvi, v imenu Unije, Sporazuma v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v zvezi s sporom DS492 Evropska unija – Ukrepi, ki vplivajo na tarifne koncesije za nekatere proizvode iz perutninskega mesa

2

Sporazum v obliki izmenjave pisem med Evropsko unijo in Ljudsko republiko Kitajsko v zvezi s sporom DS492 Evropska unija – Ukrepi, ki vplivajo na tarifne koncesije za nekatere proizvode iz perutninskega mesa

4

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/147 z dne 30. januarja 2019 o odobritvi aktivne snovi Beauveria bassiana, sev PPRI 5339, v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet in spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

14

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/149 z dne 30. januarja 2019 o spremembi izvedbenih uredb (EU) 2015/1108 in (EU) št. 540/2011 glede pogojev za uporabo kisa kot osnovne snovi ( 1 )

20

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/150 z dne 30. januarja 2019 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) št. 686/2012 glede države članice poročevalke za oceno naslednjih aktivnih snovi v fitofarmacevtskih sredstvih: deltametrin, diflufenikan, epoksikonazol, fluoksastrobin, protiokonazol in tebukonazol ( 1 )

23

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/151 z dne 30. januarja 2019 o obnovitvi odobritve aktivne snovi Clonostachys rosea, sev J1446, kot aktivne snovi z majhnim tveganjem v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

26

  • L 29 (zakonodaja) – 31. januar 2019

Uredba Sveta (EU) 2019/124 z dne 30. januarja 2019 o določitvi ribolovnih možnosti za leto 2019 za nekatere staleže rib in skupine staležev rib, ki se uporabljajo za vode Unije in za ribiška plovila Unije v nekaterih vodah zunaj Unije

1

  • L 30 (zakonodaja) – 31. januar 2019

Uredba (EU) 2019/125 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. januarja 2019 o trgovini z določenim blagom, ki bi se lahko uporabilo za izvršitev smrtne kazni, mučenje ali drugo kruto, nečloveško ali poniževalno ravnanje ali kaznovanje

1

Uredba (EU) 2019/129 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. januarja 2019 o spremembi Uredbe (EU) št. 168/2013 glede uporabe stopnje Euro 5 pri homologaciji dvo- ali trikolesnih vozil in štirikolesnikov

106

  • L 31 (zakonodaja) – 1. februar 2019

Delegirana uredba Komisije (EU) 2019/157 z dne 6. novembra 2018 o spremembi Priloge II Delegirane uredbe Komisije (EU) št. 1062/2014 o delovnem programu za sistematično preverjanje vseh obstoječih aktivnih snovi, ki jih vsebujejo biocidni proizvodi, iz Uredbe (EU) št. 528/2012 Evropskega parlamenta in Sveta ( 1 )

1

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/158 z dne 31. januarja 2019 o obnovitvi odobritve aktivne snovi metoksifenozid kot kandidatke za zamenjavo v skladu z Uredbo (ES) št. 1107/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o dajanju fitofarmacevtskih sredstev v promet ter o spremembi Priloge k Izvedbeni uredbi Komisije (EU) št. 540/2011 ( 1 )

21

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/159 z dne 31. januarja 2019 o uvedbi dokončnih zaščitnih ukrepov proti uvozu nekaterih izdelkov iz jekla

gl. obvestila FURS:

27

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/160 z dne 24. januarja 2019 o začasnem odstopanju od pogojev za certificirano seme iz direktiv Sveta 66/401/EGS in 66/402/EGS (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 305) ( 1 )

75

Izvedbeni sklep Komisije (EU) 2019/161 z dne 31. januarja 2019 o spremembi Priloge k Izvedbenemu sklepu 2014/709/EU o nadzornih ukrepih za zdravje živali v zvezi z afriško prašičjo kugo v nekaterih državah članicah (notificirano pod dokumentarno številko C(2019) 821) ( 1 )

77

Popravek Direktive Sveta (EU) 2018/822 z dne 25. maja 2018 o spremembi Direktive 2011/16/EU glede obvezne avtomatične izmenjave informacij na področju obdavčenja v zvezi s čezmejnimi aranžmaji, o katerih se poroča ( UL L 139, 5.6.2018 )

108

Popravek Direktive 2000/53/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. septembra 2000 o izrabljenih vozilih ( UL L 269, 21.10.2000 ) (Slovenska posebna izdaja, poglavje 15, zvezek 5, str. 224)

109

  • C 42 (informacije in objave) – 1. februar 2019

2019/C 42/01 – Mnenje št. 8/2018 (v skladu s členom 325(4) PDEU) o predlogu Komisije z dne 23. maja 2018 za spremembo Uredbe (EU, Euratom) št. 883/2013 o uradu OLAF v zvezi s sodelovanjem z Evropskim javnim tožilstvom in učinkovitostjo preiskav urada OLAF

1

  • L 32 (zakonodaja) – 4. februar 2019

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2019/162 z dne 1. februarja 2019 o spremembi Uredbe Sveta (ES) št. 1210/2003 o nekaterih posebnih omejitvah gospodarskih in finančnih odnosov z Irakom

1

Sklep št. 1/2019 Odbora za carinsko sodelovanje ESA-EU z dne 14. januarja 2019 o odstopanju od pravil o poreklu, določenih s Protokolom 1 k Začasnemu sporazumu o določitvi okvira za sporazum o gospodarskem partnerstvu med državami Vzhodne in Južne Afrike na eni strani ter Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami na drugi strani zaradi upoštevanja posebnih razmer na Mauritiusu v zvezi s soljenim atunom [2019/167]

32

Popravek Direktive 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekaterih direktiv ( UL L 312, 22.11.2008 )

35

  • C 43 (informacije in objave) – 4. februar 2019

2019/C 43/02 – Posodobitev seznama mejnih prehodov iz člena 2(8) Uredbe (EU) 2016/399 Evropskega parlamenta in Sveta o Zakoniku Unije o pravilih, ki urejajo gibanje oseb prek meja (Zakonik o schengenskih mejah)

2

  • C 44 (informacije in objave) – 4. februar 2019

2019/C 44/02 – Zadeva C-305/17: Sodba Sodišča (četrti senat) z dne 6. decembra 2018 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Okresný súd Bratislava – Slovaška) – FENS spol. s r.o./Slovenská republika – Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (Predhodno odločanje – Prosti pretok blagaCarine – Dajatve z enakim učinkom – Dajatev za prenos električne energije, proizvedene na nacionalnem ozemlju in namenjene za izvoz – Združljivost take ureditve z načelom prostega pretoka blaga)

2

Vir: Uradni list Evropske unije

Ljubljana, 5. februar 2019

© TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih