TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L122 do L123 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 122 (zakonodaja) – 25. april 2022

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/671 z dne 4. februarja 2022 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta in Sveta glede posebnih pravil o uradnem nadzoru, ki ga pristojni organi izvajajo za živali, proizvode živalskega izvora in zarodni material, nadaljnjih ukrepih, ki jih pristojni organ sprejme v primeru neskladnosti s pravili za identifikacijo in registracijo goveda, ovc in koz ali neskladnosti med tranzitom nekaterega goveda skozi Unijo, ter o razveljavitvi Uredbe Komisije (ES) št. 494/98 ( 1 )

 

17

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/674 z dne 22. aprila 2022 o popravku Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/95 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterega železnega ali jeklenega pribora (fitingov) za cevi s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, kakor je bila razširjena na uvoz nekaterega železnega ali jeklenega pribora (fitingov) za cevi, poslanega s Tajvana, iz Indonezije, s Šrilanke in Filipinov, ne glede na to, ali je deklariran kot izdelek s poreklom iz teh držav ali ne, po pregledu zaradi izteka ukrepa v skladu s členom 11(2) Uredbe (EU) 2016/1036 Evropskega parlamenta in Sveta

 

31

Sklep Sveta (EU) 2022/675 z dne 11. aprila 2022 o stališču, ki se v imenu Evropske unije zastopa na 57. zasedanju strokovnega odbora za prevoz nevarnega blaga Medvladne organizacije za mednarodni železniški promet v zvezi z določenimi spremembami Dodatka C h Konvenciji o mednarodnem železniškem prometu

 

33

  • L 123 (zakonodaja) – 26. april 2022

Delegirana uredba Komisije (EU) 2022/676 z dne 3. decembra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 575/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z regulativnimi tehničnimi standardi, ki določajo pogoje, pod katerimi se izvede konsolidacija v primerih iz člena 18(3) do (6) in člena 18(8) navedene uredbe ( 1 )

1

  • C 168 (informaicje in objave) – 22. april 2022

2022/C 168/05 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2016/849 in Uredbe Sveta (EU) 2017/1509 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

 

5

2022/C 168/06 – Obvestilo osebam, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2013/184/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/669, in iz Uredbe (EU) št. 401/2013, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/662 o omejevalnih ukrepih zaradi razmer v Mjanmaru/Burmi

 

7

2022/C 168/07 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

 

8

2022/C 168/08 – Obvestilo osebam, subjektom in organom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/660, in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/658 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

 

9

2022/C 168/09 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2013/184/SZVP o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru/Burmi in Uredbe Sveta (EU) št. 401/2013 o omejevalnih ukrepih v zvezi z Mjanmarom/Burmo

 

10

2022/C 168/10 – Obvestilo za osebe, subjekte in organe, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2016/849, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/661, ter iz Uredbe Sveta (EU) 2017/1509, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/659 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji.

 

11

  • C 171 (informaicje in objave) – 25. april 2022

2022/C 171/03 – Zadeva C-213/19: Sodba Sodišča (veliki senat) z dne 8. marca 2022 – Evropska komisija/Združeno kraljestvo Velika Britanija in Severna Irska (Neizpolnitev obveznosti države – Člen 4(3) PEU – Člen 310(6) in člen 325 PDEU – Lastna sredstva – Carinske dajatve – Davek na dodano vrednost (DDV) – Zaščita finančnih interesov Evropske unije – Boj proti goljufijam – Načelo učinkovitosti – Obveznost držav članic, da Evropski komisiji dajo na razpolago lastna sredstva – Finančna odgovornost držav članic v primeru izgub lastnih sredstev – Uvoz tekstilnih in obutvenih izdelkov s poreklom iz Kitajske – Obsežna in sistematična goljufija – Organizirani kriminal – Neplačujoči uvozniki – Carinska vrednost – Prenizko vrednotenje – Davčna osnova za DDV – Neobstoj sistematičnih carinskih kontrol na podlagi analize tveganja, izvedenih pred prepustitvijo zadevnega blaga – Neobstoj sistematične predložitve zavarovanj – Metoda, ki se uporablja za oceno zneska izgub tradicionalnih lastnih sredstev v zvezi z uvozom, ki pomeni znatno tveganje za prenizko vrednotenje – Statistična metoda, ki temelji na povprečnih cenah, opredeljenih na ravni Unije – Dopustnost)

 

 

 

3

( 1 ) Besedilo velja za EGP

 

Vir: Uradni list Evropske unije

 

Ljubljana, 26. april 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih