TRINET

Pregled carinskih novosti iz Uradnih listov EU, od št. L318 do L322 / 2022

Carinske novosti iz Uradnega lista Evropske unije, letnik 65

  • L 318 (zakonodaja) – 12. december 2022

Sklep Sveta (EU) 2022/2417 z dne 26. julija 2022 o sklenitvi, v imenu Evropske unije, Sporazuma med Evropsko unijo in Republiko Moldavijo o cestnem prevozu blaga

1

  • L 318 I (zakonodaja) – 12. december 2022

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/2428 z dne 12. decembra 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 359/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Iranu

1

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/2429 z dne 12. decembra 2022 o izvajanju Uredbe Sveta (EU) 2017/1509 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

13

Izvedbena uredba Sveta (EU) 2022/2430 z dne 12. decembra 2022 o izvajanju Uredbe (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

20

Sklep Sveta (SZVP) 2022/2431 z dne 12. decembra 2022 o spremembi Sklepa (SZVP) 2016/849 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

25

Sklep Sveta (SZVP) 2022/2432 z dne 12. decembra 2022 o spremembi Sklepa 2014/145/SZVP o omejevalnih ukrepih v zvezi z ukrepi, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

32

Izvedbeni sklep Sveta (SZVP) 2022/2433 z dne 12. decembra 2022 o izvajanju Sklepa 2011/235/SZVP o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam in subjektom zaradi razmer v Iranu

36

  • C 458 (informacije in objave) –1. deceember 2022

Popravek Obvestila o začetku pregleda zaščitnega ukrepa, ki se uporablja za uvoz nekaterih izdelkov iz jekla ( UL C 459, 2.12.2022 )

26

  • C 458 (informacije in objave) –2. deceember 2022

2022/C 472/25 – Zadeva C-542/21: Sodba Sodišča (osmi senat) z dne 20. oktobra 2022 (predlog za sprejetje predhodne odločbe Augstākā tiesa (Senāts) – Latvija) – „Mikrotīkls“ SIA/Valsts ieņēmumu dienests. (Predhodno odločanje – Carinska unija – Skupna carinska tarifa – Kombinirana nomenklatura – Tarifna uvrstitev – Tarifna številka 8517 – Tarifni podštevilki 8517 70 11 in 8517 70 19Antene za usmerjevalnike)

21

2022/C 472/38 – Zadeva T-81/21: Sodba Splošnega sodišča z dne 19. oktobra 2022 – Sistem ecologica/Komisija (Uredba (EU, Euratom) št. 883/2013 – Preiskava izogibanja plačila konvencionalnih, izravnalnih in protidampinških dajatev, uvedenih na uvoz biodizla v Unijo – Poročilo urada OLAF nacionalnim carinskim uradom – Poročilo preiskave urada OLAF – Ničnostna tožba – Neizpodbojni akt – Odškodninska tožba – Dovolj resna kršitev pravnega pravila, s katerim se posameznikom podeljujejo pravice)

35

  • L 311 I (zakonodaja) –3. december 2022

2022/C 473/02 – Obvestilo osebam in subjektu, za katere veljajo ukrepi iz Sklepa Sveta 2011/235/SZVP, kakor se izvaja z Izvedbenim sklepom Sveta (SZVP) 2022/2433, in iz Uredbe Sveta (EU) št. 359/2011, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/2428, o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Iranu

11

2022/C 473/03 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta 2011/235/SZVP in Uredbe Sveta (EU) št. 359/2011 o omejevalnih ukrepih proti nekaterim osebam, subjektom in organom zaradi razmer v Iranu

13

2022/C 473/04 – Obvestilo osebam, subjektom in organom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/2432, in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/2430, o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

14

2022/C 473/05 – Obvestilo fizičnim ali pravnim osebam, subjektom ali organom, za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP, kakor je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/2432, in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014, kakor se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/2430, o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

15

2022/C 473/06 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi, določeni v Sklepu Sveta 2014/145/SZVP in Uredbi Sveta (EU) št. 269/2014 o omejevalnih ukrepih v zvezi z dejanji, ki spodkopavajo ali ogrožajo ozemeljsko nedotakljivost, suverenost in neodvisnost Ukrajine

16

  • L 321 (izakonodaja) –15. deceember 2022

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2457 z dne 14. decembra 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2017/1993 o uvedbi dokončne protidampinške dajatve na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken s poreklom iz Ljudske republike Kitajske, kakor je bila razširjena na uvoz nekaterih tkanin z odprto mrežno strukturo iz steklenih vlaken, poslanih iz Indije, Indonezije, Malezije, Tajvana in Tajske, ne glede na to, ali so deklarirane kot izdelek s poreklom iz teh držav ali ne

5

Popravek Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2022/978 z dne 23. junija 2022 o spremembi Izvedbene uredbe (EU) 2019/159 o uvedbi dokončnega zaščitnega ukrepa v zvezi z uvozom nekaterih izdelkov iz jekla ( UL L 167, 24.6.2022 )

72

Popravek Uredbe Sveta (ES) št. 1186/2009 o sistemu oprostitev carin v Skupnosti (Kodificirana različica) ( UL L 324, 10.12.2009 )

75

Popravek Delegirane uredbe Komisije (EU) 2015/2446 z dne 28. julija 2015 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 952/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o podrobnih pravilih v zvezi z nekaterimi določbami carinskega zakonika Unije ( UL L 343, 29.12.2015 )

79

  • L 322 (zakonodaja) – 16. december 2022

Uredba Sveta (EU) 2022/2465 z dne 12. decembra 2022 o spremembi Priloge I k Uredbi (EGS) št. 2658/87 o tarifni in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi

81

Izvedbena uredba Komisije (EU) 2022/2467 z dne 14. decembra 2022 o spremembi Uredbe (ES) št. 1484/95 v zvezi z določitvijo reprezentativnih cen v sektorjih perutninskega mesa in jajc ter za albumine iz jajc

86

Sklep Sveta (EU) 2022/2469 z dne 12. decembra 2022 o stališču, ki se v imenu Evropske unije sprejme v Odboru za carino, ustanovljenem na podlagi Sporazuma o prosti trgovini med Evropsko unijo in Republiko Singapur, glede spremembe Protokola 1 o opredelitvi pojma „izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja

91

  • C 478 (informacije in objave) –16. december 2022

2022/C 478/04 – Obvestilo za osebe, subjekte in organe, za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2016/849, kot je bil spremenjen s Sklepom Sveta (SZVP) 2022/2431, ter iz Uredbe Sveta (EU) 2017/1509, kot se izvaja z Izvedbeno uredbo Sveta (EU) 2022/2429 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

15

2022/C 478/05 – Obvestilo posameznikom, na katere se nanašajo osebni podatki in za katere veljajo omejevalni ukrepi iz Sklepa Sveta (SZVP) 2016/849 in Uredbe Sveta (EU) 2017/1509 o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski republiki Koreji

17

  • C 479 (informacije in objave) – 16. december 2022

2022/C 479/01 – Resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2022 o izvajanju pridružitvenega sporazuma med EU in Republiko Moldavijo (2021/2237(INI))

2

2022/C 479/09 – P9_TA(2022)0208

Začasna trgovinska liberalizacija, ki dopolnjuje trgovinske koncesije, ki se uporabljajo za ukrajinske izdelke v okviru Sporazuma o pridružitvi med EU in Ukrajino ***I

Zakonodajna resolucija Evropskega parlamenta z dne 19. maja 2022 o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o začasni trgovinski liberalizaciji, ki dopolnjuje trgovinske koncesije, ki se uporabljajo za ukrajinske izdelke v okviru Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani (COM(2022)0195 – C9-0159/2022 – 2022/0138(COD))

P9_TC1-COD(2022)0138

Stališče Evropskega parlamenta, sprejeto v prvi obravnavi dne 19. maja 2022 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2022/… Evropskega parlamenta in Sveta o začasnih ukrepih za trgovinsko liberalizacijo, ki dopolnjujejo trgovinske koncesije, ki se uporabljajo za ukrajinske izdelke v okviru Sporazuma o pridružitvi med Evropsko unijo in Evropsko skupnostjo za atomsko energijo in njunimi državami članicami na eni strani ter Ukrajino na drugi strani

86

( 1 ) Besedilo velja za EGP
Vir: Uradni list Evropske unije
Ljubljana, 16. december 2022
TRINET Informatika, d.o.o.

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih