TRINET

Ratifikacija sporazuma o prosti trgovini med Slovenijo in Estonijo

Ratificirata se Sklep št. 1/2001 Skupnega odbora med
Republiko Slovenijo na eni strani in Republiko Estonijo na
drugi strani o spremembi Protokola 2 k Sporazumu, o opredelitvi pojma
“izdelki s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja,
podpisan v Ljubljani 3. decembra 2001, in Sprememba Sklepa št.
1/2001 Skupnega odbora med Republiko Slovenijo na eni strani in
Republiko Estonijo na drugi strani o spremembi Protokola 2 k
Sporazumu, o opredelitvi pojma “izdelki s poreklom“ in
načinih upravnega sodelovanja, sklenjena z izmenjavo not z dne 18.
decembra 2002 in 31. decembra 2002.


SKLEP ŠT. 1/2001 SKUPNEGA ODBORA med Republiko Slovenijo
na eni strani in Republiko Estonijo na drugi strani o spremembi
Protokola 2 k Sporazumu, o opredelitvi pojma “izdelki s
poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja


SKUPNI ODBOR JE


ob upoštevanju Sporazuma med Republiko Slovenijo na eni
strani in Republiko Estonijo na drugi strani, v nadaljevanju
“sporazum“, podpisanega v Tallinnu 26. novembra 1996, in
še posebej 37. člena njegovega protokola 2; glede na to: 1. da je bil protokol 2 k sporazumu o opredelitvi pojma “izdelki
  s poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja, v nadaljevanju
  “protokol“, od začetka veljavnosti večkrat spremenjen.
  Združitev teh sprememb besedila protokola je zato potrebna zaradi
  jasnosti in pravne varnosti pri uporabi pravil o poreklu blaga;


 2. da so tehnične spremembe pravil za postopke predelave
  potrebne tudi zaradi upoštevanja sprememb Harmoniziranega
  sistema poimenovanja in šifrskih oznak blaga (“harmonizirani
  sistem“), ki začnejo veljati 1. januarja 2002;


 3. da je treba določene zahteve v postopkih predelave za
  material brez porekla za pridobitev statusa blaga s poreklom
  spremeniti, zato da bi se upoštevali pomanjkanje proizvodnje
  nekega materiala v pogodbenicah in posebni pogoji, pod katerimi je
  treba pridobiti nekatere izdelke (monolitsko integrirana vezja), kar
  pomeni omejene postopke predelave zunaj pogodbenic;


 4. da so nekatere tehnične spremembe potrebne, zato da se
  popravijo nepravilnosti v različnih jezikovnih različicah besedila
  in med njimi;


 5. da je zato primerno, da se za pravilno delovanje sporazuma in
  zaradi olajšanja dela uporabnikov in carinskih uprav vse take
  določbe vključijo v novo besedilo protokola;SKLENIL, KOT SLEDI: 1. členProtokol 2 k Sporazumu o opredelitvi pojma “izdelki s
poreklom“ in načinih upravnega sodelovanja se nadomesti s
priloženim besedilom, skupaj z ustrezno Skupno izjavo. 1. členTa sklep začne veljati prvega dne meseca, ki sledi datuma prejema
zadnje diplomatske note, s katero pogodbenici potrjujeta izpolnitev
njunih ustreznih notranjepravnih zahtev potrebnih za uveljavitev
sklepa. Ta sklep se začasno uporablja od 1. januarja 2002.


Sestavljeno v Ljubljani dne 3. decembra 2001 v dveh verodostojnih
izvodih v angleškem jeziku.


PROTOKOL 2


O OPREDELITVI POJMA “IZDELKI S POREKLOM“ IN NAČINIH
UPRAVNEGA SODELOVANJA


VSEBINA


I. ODDELEK SPLOŠNE DOLOČBE


1. člen Opredelitev pojmov


II. ODDELEK OPREDELITEV POJMA “IZDELKI S POREKLOM“


2. člen Splošne zahteve


3. člen Kumulacija v Sloveniji


4. člen Kumulacija v Estoniji


5. člen V celoti pridobljeni izdelki


6. člen Zadosti obdelani ali predelani izdelki


7. člen Nezadostni postopki obdelave ali predelave


8. člen Enota kvalifikacije


9. člen Dodatki, nadomestni deli in orodje


10. člen Garniture


11. člen Nevtralne sestavine


III. ODDELEK ZAHTEVE GLEDE OZEMLJA


12. člen Načelo teritorialnosti


13. člen Neposredni prevoz


14. člen Razstave


IV. ODDELEK POVRAČILO ALI IZVZETJE OD CARINSKIH DAJATEV


15. člen Prepoved povračila ali izvzetja od carinskih dajatev


V. ODDELEK DOKAZILO O POREKLU


16. člen Splošne zahteve


17. člen Postopek za izdajo potrdila o prometu blaga EUR.1


18. člen Naknadno izdana potrdila o prometu blaga EUR.1


19. člen Izdaja dvojnika potrdila o prometu blaga EUR.1


20. člen Izdaja potrdil o prometu blaga EUR.1 na podlagi predhodno
izdanega ali danega dokazila o poreklu


20.a člen Ločeno knjigovodsko izkazovanje


21. člen Pogoji za izjavo na računu


22. člen Pooblaščeni izvoznik


23. člen Veljavnost dokazila o poreklu


24. člen Predložitev dokazila o poreklu


25. člen Uvoz po delih


26. člen Izjeme pri dokazilu o poreklu


27. člen Dokazilne listine


28. člen Shranjevanje dokazil o poreklu in dokazilnih listin


29. člen Razlike in oblikovne napake


30. člen Zneski, izraženi v evrih


VI. ODDELEK DOGOVORI O UPRAVNEM SODELOVANJU


31. člen Medsebojna pomoč


32. člen Preverjanje dokazil o poreklu


33. člen Reševanje sporov


34. člen Kazni


35. člen Proste cone


VII. ODDELEK KONČNE DOLOČBE


36. člen Pododbor za carinske zadeve in vprašanja porekla


37. člen Spremembe protokola


Seznam prilog


Priloga I: Uvodne opombe k seznamu v prilogi II


Priloga II: Seznam obdelav ali predelav, ki jih je treba opraviti
na materialih brez porekla, da bi lahko izdelani izdelki dobili
status blaga s poreklom


Priloga III: Vzorci potrdil o prometu blaga EUR.1 in zahtev


za potrdilo o prometu blaga EUR.1


Priloga IV: Besedilo izjave na računu


Skupne izjave


Skupna izjava o pregledu sprememb pravil o poreklu, ki so
posledica sprememb v harmoniziranem sistemu


Več v Uradnem listu RS, št. 99 / 14.10.2003 –
Mednarodne pogodbe št. 21 / 14.10.2003


na strani: http://objave.uradni-list.si/

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih