TRINET

Razpis za dodelitev sredstev skladom dela za izvajanje dejavnosti skladov

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
strani Zavoda R. Slovenije za zaposlovanje
:

Ob-6398/04


Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica
12, Ljubljana, na podlagi določil Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur. l. RS, št.
130/03), 175. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Ur. l. RS, št. 47/03 in 67/03), 74.a člena
Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l.
RS, št. 64/01, 31/03 in 135/03), Nacionalnega akcijskega
programa zaposlovanja za leto 2004, ki je bil sprejet na 50. redni
seji Vlade Republike Slovenije, dne 4. 12. 2003, sklep št.
100-02/2001-6 in Programa aktivne politike zaposlovanja za leto 2004,
ki ga je dne 5. 1. 2004 potrdil minister za delo, družino in socialne
zadeve, objavlja


javni razpis za dodelitev sredstev skladom dela za
izvajanje dejavnosti skladov v letu 2004


1. Uporabnik in poštni naslov: Zavod Republike Slovenije za
zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
Zavod).


2. Predmet javnega razpisa z navedbo namena javnega razpisa,
osnovnih pogojev in meril, po katerih se izberejo prejemniki sredstev


Predmet javnega razpisa je: dodelitev sredstev skladom dela za
izvajanje dejavnosti skladov v letu 2004.


Namen javnega razpisa: namen javnega razpisa je spodbujanje
razvoja dejavnosti in učinkovitosti skladov dela pri izvajanju
ukrepov aktivne politike zaposlovanja
z udeleženci skladov dela
ter povezovanje socialnih partnerjev na regionalnem območju pri
načrtovanju in izvajanju politike zaposlovanja in preprečevanja
brezposelnosti.


Ciljne skupine udeležencev, ki se vključujejo v sklade dela: 1. Delavci, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi poslovnih
  razlogov. Delavci se vključujejo v sklade na podlagi programa
  razreševanja presežnih delavcev.


 2. Delavci, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi začetka
  postopka prisilne poravnave. Delavci se vključujejo v sklade na
  podlagi programa finančne reorganizacije.


 3. Delavci, katerih delo je postalo nepotrebno zaradi začetka
  postopka za prenehanje delodajalca. Delavci se vključujejo v sklade
  na podlagi obvestila delodajalca iz 97. člena Zakona o delovnih
  razmerjih (Ur. l. RS, št. 42/02).


 4. Delavci, ki so v postopku izgubljanja dosedanje zaposlitve.
  Delavci se vključujejo v sklade na podlagi elaborata kadrovskih
  potreb in poslovnega načrta gospodarske družbe.Delavci se vključijo v sklad dela na podlagi pisne izjave o vstopu
v sklad.


Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati vlagatelji


Na razpis se lahko prijavi pravna oseba, ki: • je bila na podlagi javnega razpisa (Ur.l. RS, št.
  106/02) izbrana za nadaljevanje izvajanja dejavnosti skladov dela v
  Republiki Sloveniji za obdobje 2003 do 2004;


 • sklenila z Zavodom Pogodbo o izboru sklada dela za leto 2003
  in 2004 ter dodelitev sredstev za izvajanje programov aktivne
  politike zaposlovanja v skladih dela v letu 2003;


 • ima sklep Programskega sveta sklada o vključevanju novih
  udeležencev iz tekstilne, oblačilne in usnjarsko obutvene
  industrije.Merila za dodelitev sredstev Sredstva se bodo ločeno dodeljevala
za: 1. vključitev delavcev v sklade dela iz tekstilne, oblačilne in
  usnjarsko-obutvene industrije;


 2. vključitev delavcev v sklade dela iz dejavnosti skega
  posredništva;


 3. vključitev delavcev v sklade dela iz drugih dejavnosti;po naslednjih merilih:MeriloMaksimalno število točk1. Utemeljenost predvidenega števila vključitev
delavcev v letu 2004 glede na analizo lokalnega trga delovne sile
in probleme v regiji oziroma panogi302. Delež vključitev delavcev iz četrte ciljne skupine
udeležencev v primerjavi s skupnim številom predvidenih
vključitev303. Število socialnih in lokalnih parterjev, s katerimi
bo sodeloval vlagatelj204. Višina sredstev, s katerimi bodo socialni in lokalni
partnerji sofinancirali izvajanje programa aktivne politike
zaposlovanja v skladu dela v letu 200420Skupaj100
Sredstva se bodo dodelila za udeležence, vključene v sklade dela
pred tem razpisom in za novo vključene udeležence po tem razpisu, in
sicer sorazmerno glede na število točk, ki jih pridobi
vlagatelj po merilih za dodelitev sredstev.


Sredstva se bodo izplačevala na podlagi mesečnih poročil, v skladu
z Navodili za izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja v
skladih dela (Ur. l. RS, št. 68/01).


V primeru, da se bodo Navodila za izvajanje ukrepov aktivne
politike zaposlovanja v skladih dela spremenila ali dopolnila, se
bodo ustrezno prilagodili mesečni zahtevki skladov dela.


Višina sredstev, ki jih sklad dela v skladu z navodili za
izvajanje ukrepov aktivne politike zaposlovanja v skladih dela, lahko
pridobi na posameznega udeleženca sklada dela, je v povprečju do
500.000 SIT. Povprečna poraba na novo vključenega udeleženca sklada v
letu 2004 ne sme presegati 330.000 SIT.


3. Okvirna višina sredstev, ki so na razpolago za predmet
javnega razpisa


Višina sredstev, ki je namenjena za izvajanje dejavnosti
skladov dela za leto 2004, znaša 500,000.000 SIT.


Od skupnih 500,000.000 SIT, je za vključitev delavcev iz
tekstilne, oblačilne in usnjarsko-obutvene industrije, namenjeno
233,330.000 SIT. V sklade se lahko vključijo delavci, zaposleni pri
pravnih osebah in samostojnih podjetniki, kateri imajo šifro
dejavnosti po SKD 17., 18. ali 19.


Od skupnih 500,000.000 SIT, je za vključitev delavcev iz
dejavnosti carinskega posredništva
namenjeno do 33,330.000
SIT. V sklade se lahko vključijo delavci, zaposleni pri pravnih
osebah ali samostojnih podjetnikih, ki imajo dovoljenje za
opravljanje zastopanja v carinskih zadevah
, ki ga je izdala
Carinska uprava Republike Slovenije na podlagi 4.b člena Carinskega
zakona.


Delavec mora opravljati dela in naloge, povezane z opravljanjem
zastopanja v carinskih zadevah.


Sredstva za leto 2004 se bodo izplačevala iz proračunske postavke
3594 –izobraževanje in usposabljanje zaposlenih.


4. Določitev obdobja, v katerem morajo biti porabljena dodeljena
sredstva oziroma roki, če je predvideno zaporedno dodeljevanje
sredstev: sredstva morajo biti porabljena v obdobju od 1. 1. 2004 do
31. 12. 2004.


5. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev
sredstev: popolne vloge, v skladu z razpisnimi navodili, se oddajo v
zaprti ovojnici osebno ali po pošti. Vloge, ki bodo
posredovane po pošti, morajo biti poslane priporočeno ali s
povratnico na naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje,
Glinška 12, 1000 Ljubljana. Vloge morajo imeti na ovojnici
prilepljeno izpolnjeno tabelo iz točke 1 razpisne dokumentacije.
Upoštevale se bodo vloge, ki bodo dostavljene v vložišče
Centralne službe Zavoda do dne 19. 3. 2004 do 13. ure ali oddane na
pošto s poštnim žigom do vključno 19. 3. 2004 do 24.
ure.


Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno oziroma bodo ovojnice
nepravilno izpolnjene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
pošiljatelju.


6. Odpiranje vlog: odpiranje prispelih vlog ni javno. Komisija bo
vloge odpirala enkrat, in sicer 22. 3. 2004. Če komisija ugotovi, da
je prijava na razpis nepopolna, pozove predlagatelja vloge, da jo
dopolni.


Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj v določenem roku ne dopolni, se
zavrže.


7. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu javnega
razpisa: vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega razpisa
najkasneje v roku 14 dni od datuma, ki je predviden za odpiranje
vlog.


8. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo
razpisno dokumentacijo:


razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Zavoda:
http//www.ess.gov.si.


Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v vložišču
Centralne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
12, Ljubljana, v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. do
15. ure in v petek od 8. do 13. ure).


Kontaktna oseba je Janez Tomšič, tel. 01/47-90-967.


Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje


Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih