TRINET

Razpis za dodelitev sredstev za nadomestitev dela stroškov za ohranitev del mes

Razpisna dokumentacija je objavljena na spletni
strani Zavoda R. Slovenije za zaposlovanje
:

Ob-6400/04


Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška ulica
12, Ljubljana, na podlagi določil Zakona o izvrševanju
proračuna Republike Slovenije za leti 2004 in 2005 (Ur. RS, št.
130/03), 175. člena Pravilnika o postopkih za izvrševanje
proračuna RS (Ur. RS, št. 47/03 in 67/03), 74.a člena
Pravilnika o izvajanju ukrepov aktivne politike zaposlovanja (Ur. l.
RS, št. 64/01, 31/03 in 135/03), Nacionalnega akcijskega
programa zaposlovanja za leto 2004, ki je bil sprejet na 50. redni
seji Vlade Republike Slovenije dne 4. 12. 2003, sklep št.
100-02/2001-6 in Programa aktivne politike zaposlovanja za leto 2004,
ki ga je dne 5. 1. 2004 potrdil minister za delo, družino in socialne
zadeve, objavlja


javni razpis za nadomestitev dela stroškov
za ohranitev delovnih mest 1. Uporabnik in poštni naslov: Zavod Republike Slovenije
  za zaposlovanje, Glinška 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju:
  Zavod).


 2. Namen javnega razpisa: pomoč za ohranjanje delovnih mest in
  zaposlitev, katerih obstoj je ogrožen ali zaradi posledic,
  povzročenih z naravnimi nesrečami ali izrednimi dogodki, ali zaradi
  procesa prestrukturiranja.


 3. Predmet javnega razpisa je:Dodelitev sredstev za ohranjanje delovnih mest in
zaposlitev
pri delodajalcih z namenom, da se
odpravi posledice, povzročene z naravnimi nesrečami ali izrednimi
dogodki ali zaradi posledic prestrukturiranja v obdobju od 1. julija
2003 do 29. februarja 2004.


Ohranitev delovnih mest in zaposlitev ne more biti krajša
od dvojne dobe časa izvajanja ukrepov za odpravo posledic naravnih
nesreč ali izrednih dogodkov ali ukrepov za prestrukturiranje
podjetij. Minimalni čas ohranitve delovnega mesta in zaposlitve ne
more biti krajši od 6 mesecev.


Pojmi naravne in druge nesreče so opredeljeni v 2. in 3. točki 8.
člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l. RS,
št. 64/94), izredni dogodki pa se šteje dogodek ali
dogodki, povzročeni po nenadzorovanih naravnih in drugih silah, ki
onemogočijo normalno poslovanje delodajalcev in s tem povzročijo
zmanjšanje prihodkov iz poslovanja v taki meri, da ogrozi
ohranitev delovnih mest in/ali izvedbo programa prestrukturiranja
podjetja. 1. Orientacijska vrednost sredstev
  razpisa Orientacijska vrednost sredstev, ki je namenjena za
  nadomestitev dela stroškov za ohranitev delovnih mest, znaša
  150,000.000 SIT.Od skupnih 150,000.000 SIT, je za ohranitev delovnih mest iz
dejavnosti carinskega posredništva
namenjeno do
30,000.000 SIT.


Sredstva za leto 2004 se bodo izplačevala iz proračunske postavke
3593 – Nadomestitev stroškov za ohranitev delovnih mest.


Sredstva iz tega razpisa morajo biti porabljena do 15. 12. 2004. 1. Pogoji, ki jih morajo izpolnjevati prijaviteljiNa razpis se lahko prijavijo: • pravne osebe, ki so registrirane
  po Zakonu o gospodarskih družbah (Ur. l. RS, št. 30/93,
  29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 45/01) in samostojni podjetniki,


 • pri katerih je ogrožen obstoj
  delovnih mest in zaposlitev kot posledica naravnih nesreč ali
  izrednih dogodkov ali procesa prestrukturiranja,


 • niso v stečajnem postopku,
  postopku prisilne poravnave, likvidacije ali postopku prenehanja
  samostojne dejavnosti,


 • za nadomestitev dela stroškov
  za ohranitev delovnega mesta v dejavnosti carinskega posredništva

  se lahko prijavijo prijavitelji, ki imajo dovoljenje za opravljanje
  zastopanja v carinskih zadevah, katerega je izdala Carinska uprava
  Republike Slovenije na podlagi 4.b člena Carinskega zakona. Na
  ogroženih delovnih mestih se morajo opravljati dejavnosti carinskega
  zastopanja.Na razpis se ne morejo prijaviti pravne osebe in samostojni
podjetniki: • katerim je dodeljena državna pomoč v skladu z Zakonom o
  pomoči za reševanje in prestrukturiranje gospodarskih družb v
  težavah (Ur. l. RS, št. 110/02),


 • pravne osebe, ki poslujejo v sektorju premogovništva,
  ladjedelništva, pomorskega transporta, kmetijstva, lova in
  gozdarstva ter ribištva in ribiških storitev


 • pravne osebe in samostojni podjetniki, ki so po SKD
  razvrščena v skupine 17., 18. in 19.,


 • pravne osebe s statusom invalidskega podjetja.
 1. Merila za dodelitev sredstevSredstva se bodo ločeno dodeljevala za: • ohranitev delovnih mest pri prijaviteljih, ki opravljajo
  dejavnost carinskega posredništva
  ,


 • ohranitev delovnih mest pri prijaviteljih, ki opravljajo
  druge dejavnosti, po naslednjih merilih:
MeriloMaksimalno število točk1. Delež ogroženih delovnih mest ali zaposlitev v primerjavi s
skupnim številom zaposlenih na dan nesreče, izrednega
dogodka ali sprejema programa prestrukturiranja202. Delež zaposlenih za nedoločeni čas v primerjavi s skupnim
številom zaposlenih na dan 29. 2. 2004203. Delež zmanjšanja števila zaposlenih v obdobju
od dneva nesreče, izrednega dogodka ali sprejema programa
prestrukturiranja v primerjavi s stanjem na dan 29. 2. 2004204. Odstotne točke izpada prihodka glede na primerjalno obdobje
v preteklem letu205. Ocena izvedenih ukrepov in finančnih posledic, iz katerih
je razvidno reševanje potencialno ogroženih delovnih mest20Skupaj100
Vloge prijaviteljev, ki ne bodo dosegle minimalno 60 točk, bodo
zavrnjene.


V primeru, da bodo možna dodeljena sredstva višja od
razpoložljivih sredstev, bodo razpoložljiva sredstva dodeljena tistim
prijaviteljem, ki bodo zbrali višje število točk.


Kolikor bo več prijaviteljev doseglo enako število točk,
bodo sredstva dodeljena tistemu prijavitelju, kateri je zbral več
točk v skupnem seštevku meril št. 1 in št. 5. 1. Razdelitev sredstev Zavod bo nakazoval sredstva v skladu s
  sklenjeno pogodbo in na podlagi zahtevka za nakazovanje sredstev.
  Sredstva bodo praviloma nakazana v enkratnem znesku.Izbranim prijaviteljem se bodo dodelila sredstva v višini
300.000 SIT za vsako ohranitev delovnega mesta oziroma zaposlitve,
vendar največ do 30,000.000 SIT na enega prijavitelja. Pri
prijaviteljih, ki opravljajo dejavnost skega posredništva, ta
vrednost ne more preseči 9,000.000 SIT. 1. Obvezna oblika in vsebina prijave Popolna vloga mora
  vsebovati izpolnjen prijavni obrazec s prilogami iz razpisne
  dokumentacije in naslednje listine
 • program ohranjanja ogroženosti delovnih mest in prikaz
  ukrepov s finančnimi posledicami, s katerimi je bilo doseženo to
  ohranjanje ali program prestrukturiranja,


 • dokazilo o registraciji – dokazilo ne sme biti starejše
  od 30 dni od dneva objave razpisa; velja za pravne osebe,


 • potrdilo, da prijavitelj ni v stečajnem postopku, postopku
  prisilne poravnave ali v postopku likvidacije – potrdilo ne
  sme biti starejše od 30 dni od dneva objave razpisa; velja za
  pravne osebe,


 • potrdilo, da je prijavitelj poravnal vse davke in prispevke,
  določene z zakonom


 • potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od dneva
  objave razpisa,


 • fotokopijo priglasitvenega lista; velja za samostojne
  podjetnike,


 • potrdilo, da ni v postopku prenehanja samostojne dejavnosti –
  potrdilo ne sme biti starejše od 30 dni od dneva objave
  razpisa; velja za pravne osebe,


 • prijavitelji, ki opravljajo dejavnost carinskega posredništva
  veljavno dovoljenje Carinske uprave RS za opravljanje
  zastopanja v carinskih zadevah.
 1. Rok, do katerega morajo biti predložene vloge za dodelitev
  sredstev: vloge, v skladu z razpisnimi navodili, se oddajo v zaprti
  ovojnici osebno ali po pošti. Vloge, ki bodo posredovane po
  pošti, morajo biti poslane priporočeno ali s povratnico na
  naslov: Zavod Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
  12, 1000 Ljubljana. Vloge morajo imeti na ovojnici prilepljeno
  izpolnjeno tabelo iz točke 1 razpisne dokumentacije. Upoštevale
  se bodo vloge, ki bodo dostavljene v vložišče Centralne
  službe Zavoda do dne 26. 3. 2004 do 13. ure ali oddane na pošto
  s poštnim žigom do vključno 26. 3. 2004 do 24. ure
  .
  Vloge, ki ne bodo prispele pravočasno oziroma bodo ovojnice
  nepravilno izpolnjene, komisija ne bo obravnavala in bodo vrnjene
  pošiljatelju.


 2. Odpiranje vlog: odpiranje vlog ne bo javno in bo izvedeno v
  roku najkasneje sedem dni od rokov, predvidenih za predložitev vlog.
  Nepravočasno prispele ali nepravilno označene prijave bodo neodprte
  vrnjene prijaviteljem.Če komisija ugotovi, da je prijava na razpis nepopolna, pozove
predlagatelja vloge, da jo dopolni. Nepopolna vloga, ki jo vlagatelj
v določenem roku ne dopolni, se zavrže. 1. Rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu
  javnega razpisa: vlagatelji bodo obveščeni o izidu javnega
  razpisa najkasneje v roku 45 dni po roku, ki je določen za
  predložitev vlog.


 2. Kraj, čas in oseba, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo
  razpisno dokumentacijo:razpisna dokumentacija je na voljo na spletnih straneh Zavoda:
http//www.ess.gov.si.


Razpisno dokumentacijo je mogoče dvigniti tudi osebno v vložišču
Centralne službe Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje, Glinška
12, Ljubljana, v času uradnih ur (od ponedeljka do četrtka od 8. do
15. ure in v petek od 8. do 13. ure).


Kontaktna oseba je Janez Tomšič, tel. 01/47-90-967.


Zavod Republike Slovenije za zaposlovanjeTa stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih