TRINET

Razpis za razdelitev dela carinskih kvot iz Evropskega sporazuma


Na podlagi Uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med
Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni
uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko
Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5.
2000), (Uradni list RS, št. 116/02,
65/03,
70/03
in 96/03)
in na podlagi 6. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v
okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02
in 11/03),
objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


razpis


za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po
metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skladu
z Uredbo o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi
strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi
zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo
o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)I. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v
nadaljnjem besedilu ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 1
Uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi
strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi
zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo
o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000),
(Uradni list RS, št. 116/02,
65/03,
70/03
in 96/03),
naslednje blago, ki se razdeli po metodi dražbe pravic do uvoza
blaga v okviru carinskih kvot.Tarifna oznaka


Poimenovanje


Količina(t)


Obdobje (rok) uvoza


0403


Pinjenec, kislo mleko, kisla smetana, jogurt, kefir in drugo
fermentirano ali kislo mleko in smetana, koncentrirano ali ne, z
dodatkom sladkorja ali drugih sladil, aromatizirano ali z dodanim
sadjem, lupinastim sadjem ali kakavom

do: 31. 12. 2003


0403 10


– Jogurt– – nearomatiziran ali brez dodanega sadja,
lešnikov ali kakava– – – brez dodanega sladkorja ali drugih
sladil, z vsebnostjo maščob:


600(1)

0403 10 11


– – – – do vključno 3 mas.%
0403 10 13


– – – – več kot 3 mas.% pa do vključno
6 mas.%
0403 10 19


– – – – več kot 6 mas.%– – – drugo, z vsebnostjo maščob:
0403 10 31


– – – – do vključno 3 mas.%
0403 10 33


– – – – več kot 3 mas.% pa do vključno
6 mas.%
0403 10 39


– – – – več kot 6 mas.%
0406 90


– Sir, drug


300(1)


do: 31. 12. 2003

– – drugi:– – – feta:
0406 90 31


– – – – iz ovčjega ali bivoljega mleka
v čebričkih ali drugih trdnih kontejnerjih s slanico ali v
mehovih iz ovčje ali kozje kože
0406 90 33


– – – – drugo– – – drugo:
0406 90 50


– – – – siri iz ovčjega ali bivoljega
mleka v čebričkih s slanico ali v mehovih iz ovčje ali kozje kože– – – – drugo:– – – – – z vsebnostjo maščob
do vključno 40 mas.% in vsebnostjo vode, izračunane v nemaščobni
snovi:– – – – – – do vključno 47
mas.%:
0406 90 61


– – – – – – – grana
padano, parmigiano reggiano– – – – – – več kot 47
mas.% pa do vključno 72 mas.%:
0406 90 82


– – – – – – –
camembert
0406 90 84


– – – – – – – brie


(1) Razpisana količina velja izključno za uvoz blaga v
okviru navedenih osemmestnih tarifnih oznak.
Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru
posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi tega razpisa.
Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske
trge in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: agencija). Ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga se
vlagajo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu
delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št.
115/02
in 11/03).


Vsak ponudnik lahko za posamezno razpisano količino vloži največ tri
ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in količinami, v skladu z
drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v
okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02
in 11/03).
Vsaka ponudba je zavezujoča. Po preteku roka za vložitev ponudbe te
ni mogoče niti spremeniti niti umakniti.


Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini
blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 30
dni od izdaje obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati
izdraženo ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu zneska za
izdraženo količino. Cena za izdraženo količino ustreza ceni v
ponudbi. Znesek je potrebno vplačati na transakcijski račun
“Izvrševanje proračuna Republike Slovenije“
številka “01100-6300109972“. Po plačilu celotnega
zneska za izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o
dodeljeni količini blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je možen le
na podlagi potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga
ponudnik predloži carinskemu organu skupaj z deklaracijo za vnos
blaga v carinski postopek.


Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne
carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi kolki v višini
1.700 SIT.
Ministrstvo za kmetijstvo,

gozdarstvo in prehrano
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih