TRINET

Razpisi za razdelitev dela carinskih kvot

Št. 513-10/2003 Ob-102135

Na podlagi Uredbe o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po
splošnem sporazumu o carinah in trgovini (GATT) (Uradni
list RS, št. 113/02
) in na podlagi 6. člena Uredbe o
načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS,
št. 115/02
in 11/03)
objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


razpis za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi
dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skladu z
Uredbo o določitvi carinskih kvot za leto 2003 po splošnem
sporazumu o carinah in trgovini (GATT)


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 1 Uredbe o
določitvi carinskih kvot za leto 2003 po splošnem sporazumu o
carinah in trgovini (GATT) (Uradni list RS, št. 113/02)
naslednje količine blaga, ki se razdelijo po metodi dražbe pravic do
uvoza blaga v okviru carinskih kvot.
Tarifna oznaka


Poimenovanje


Količina(1) (t)Obdobje (rok) uvoza


0402


Mleko in smetana, koncentrirana ali z dodatkomsladkorja ali drugih sladil


100


31. 12. 2003

V prahu, zrnih ali drugih trdnih oblikah,
z večkot 1,5 mas.% maščobe:
0402 21


– – brez dodatnega sladkorja ali
drugih sladil:– – – z vsebnostjo maščob
do vključno 27 mas.%:
0402 21 11


– – – – v izvirnem
pakiranju z neto vsebinodo vključno 2,5 kg– – – – drugo:
0402 21 17


– – – – – z
vsebnostjo maščob dovključno 11 mas.%
0402 21 19


– – – – – z
vsebnostjo maščob več kot11 mas.% pa do vključno 27 mas.%– – – z vsebnostjo maščob
nad 27 mas.%:
0402 21 91


– – – – v izvirnem
pakiranju z neto vsebinodo vključno 2,5 kg
0402 21 99


– – – – drugo
0405


Maslo ter druge maščobe in olja, dobljeni
iz mleka;mlečni namazi


100


31. 12. 2003


0405 10


Maslo:– – z vsebnostjo maščob do
vključno 85 mas.%:– – – naravno maslo:
0405 10 11


– – – – v izvirnem
pakiranju z neto vsebinodo vključno 1kg
0405 10 19


– – – – drugo
0405 10 30


– – – rekombinirano maslo
0405 10 50


– – – sirotkino maslo
0405 10 90


– – drugo
0405 20


Mlečni namazi:
0405 20 10


– – z vsebnostjo maščob 39
mas.% ali več,vendar z manj kot 60 mas.% maščobe
0405 20 30


– – z vsebnostjo maščob 60
mas.% ali več,pa do vključno 75 mas.% maščobe
0405 20 90


– – z vsebnostjo maščob več
kot 75 mas.%,vendar z manj kot 80 mas.% maščobe
0405 90


Drugo:
0405 90 10


– – z vsebnostjo maščob 99,3
mas.% aliveč maščobe, ter z največ 0,5 mas.% vode
0405 90 90


– – drugo(1) Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirimestne
ali šestmestne tarifne oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.


Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru
posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi tega razpisa.
Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: agencija). Ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga se
vlagajo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu
delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št.
115/02
in 11/03).


Vsak ponudnik lahko za posamezno razpisano količino vloži največ
tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in količinami, v skladu z
drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v
okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02
in 11/03).
Vsaka ponudba je zavezujoča.


Po preteku roka za vložitev ponudbe te ni mogoče niti spremeniti
niti umakniti.


Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini
blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 30
dni od izdaje obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo
ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdraženo
količino. Cena za izdraženo količino ustreza ceni v ponudbi. Znesek
je potrebno vplačati na transakcijski račun »Izvrševanje
proračuna Republike Slovenije« številka
»01100-6300109972«. Po plačilu celotnega zneska za
izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni
količini blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je možen le na podlagi
potrdila agencije o dodeljeni dodeljeni količini blaga, ki ga
ponudnik predloži carinskemu organu skupaj z deklaracijo za vnos
blaga v carinski postopek.


Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne
carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi kolki v višini
1.700 SIT.


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoŠt. 511-7/2003 Ob-102136


Na podlagi Uredbe o izvajanju srednjeevropskega sporazuma o prosti
trgovini CEFTA) ter začasni uporabi dodatnega protokola št.
11 k CEFTA in dodatnega protokola št. 12 k CEFTA (Uradni list
RS, št. 113/02 in 23/03) in na podlagi 6. člena Uredbe o
načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS,
št. 115/02
in 11/03)
objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


razpis za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi
dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skladu z
Uredbo o izvajanju srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini
(CEFTA) ter začasni uporabi dodatnega protokola št. 11 k CEFTA
in dodatnega protokola št. 12 k CEFTA


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, (v nadaljnjem
besedilu ministrstvo), objavlja v skladu s prilogama 11 in 34 Uredbe
o izvajanju srednjeevropskega sporazuma o prosti trgovini (CEFTA) ter
začasni uporabi dodatnega protokola št. 11 k CEFTA in
dodatnega protokola št. 12 k CEFTA (Uradni list RS, št.
113/02 in 23/03) naslednje količine blaga, ki se delijo po sistemu
dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot.  1. Za uvoz iz Češke RepublikeTarifna oznaka


Poimenovanje


Količina(1)


Obdobje (rok) uvoza


0210


Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki,nesoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;užitna moka in zdrob iz mesa alidrugih klavničnih izdelkov


100 t


31.12. 2003

Meso, prašičje
0210 11


šunke, plečeta in njihovi kosi, s kostmi
0210 19


– – drugoDrugo, vključno užitno moko, zdrob iz
mesain drugih klavničnih izdelkov:
0210 99


– – drugo:– – – meso:
0210 99 10


– – – – konjsko, soljeno,
v slanici ali sušeno


(1)Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirimestne
ali šestmestne tarifne oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.  1. Za uvoz Republike SlovaškeTarifna oznaka


Poimenovanje


Količina(1)


Obdobje (rok) uvoza


0210


Meso in drugi užitni mesni klavnični izdelki,nasoljeni, v slanici, sušeni ali dimljeni;užitna moka in zdrob iz mesa aliiz drugih klavničnih izdelkov


50 t


31. 12. 2003

Meso, prašičje
0210 11


– – šunke, plečeta in njihovi
kosi, s kostmi
0210 19


– – drugoDrugo, vključno užitno moko, zdrob izmesa in drugih klavničnih izdelkov:
0210 99


– – drugo:– – – meso:
0210 99 10


konjsko, soljeno, v slanici ali sušeno


(1) Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirimestne
ali šestmestne tarifne oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.


Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru
posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi tega razpisa.
Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: agencija). Ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga se
vlagajo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu
delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št.
115/02 in 11/03).


Vsak ponudnik lahko za posamezno razpisano količino vloži največ
tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in količinami, v skladu z
drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v
okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02 in 11/03).
Vsaka ponudba je zavezujoča. Po preteku roka za vložitev ponudbe te
ni mogoče niti spremeniti niti umakniti.


Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini
blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 30
dni od izdaje obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo
ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdraženo
količino. Cena za izdraženo količino ustreza ceni v ponudbi. Znesek
je potrebno vplačati na transakcijski račun »Izvrševanje
proračuna Republike Slovenije« številka
»01100-6300109972«. Po plačilu celotnega zneska za
izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni
količini blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je možen le na podlagi
potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži
carinskemu organu skupaj z deklaracijo za vnos blaga v carinski
postopek.


Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne
carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi kolki v višini
1.700 SIT.


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehranoŠt. 50-138/2003 Ob-102137


Na podlagi Uredbe o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi
med Republiko Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in
njihovimi državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na
drugi strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni
uporabi zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko
Slovenijo o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5.
2000), (Uradni list RS, št. 116/02, 65/03 in 70/03) in na
podlagi 6. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v okviru
carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02
in 11/03),
objavlja Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


razpis za razdelitev dela carinskih kvot, ki se deli po metodi
dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot v skladu z
Uredbo o izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko
Slovenijo na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi
državami članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi
strani, v delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi
zapisnika trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo
o novih vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000)


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem
besedilu ministrstvo), objavlja v skladu s prilogo 1 Uredbe o
izvajanju Evropskega sporazuma o pridružitvi med Republiko Slovenijo
na eni strani in Evropskimi skupnostmi in njihovimi državami
članicami, ki delujejo v okviru Evropske unije na drugi strani, v
delu, ki se nanaša na trgovino in začasni uporabi zapisnika
trgovinskega pogajanja med komisijo in Republiko Slovenijo o novih
vzajemnih koncesijah v kmetijstvu (Bruselj, 22. 5. 2000), (Uradni
list RS, št. 116/02, 65/03 in 70/03), naslednje blago, ki se
razdeli po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih
kvot.


Tarifna oznaka


Poimenovanje


Količina(1) (t)Obdobje

(rok) uvoza


0203


Meso, prašičje, sveže, ohlajeno ali
zamrznjeno


4.000


31. 12. 2003

Sveže ali ohlajeno:
0203 11


– – trupi in polovice s kožo:
0203 11 10


– – – domačih prašičev
0203 12


– – šunke, plečeta in njihovi
kosi, s kostmi:– – – domačih prašičev:
0203 12 19


– – – – plečeta in
njihovi kosi
0203 19


– – drugo:– – – domačih prašičev:
0203 19 11


– – – – prednji deli in
njihovi kosi
0203 19 13


– – – – ledja in njihovi
kosi, s kostmi
0203 19 15


– – – – prsa s
potrebušino in maščobo, kosi– – – – drugo:
0203 19 55


– – – – – brez
kosti
0203 19 59


– – – – – drugoZamrznjeno:
0203 21


– – trupi in polovice:
0203 21 10


– – – domačih prašičev
0203 22


– – šunke, plečeta in njihovi
kosi, s kostmi:– – – domačih prašičev:
0203 22 11


– – – – šunke in
njihovi kosi
0203 22 19


– – – – plečeta in
njihovi kosi
0203 29


– – drugo:– – – domačih prašičev:
0203 29 11


– – – – prednji deli in
njihovi kosi
0203 29 13


– – – – ledja in njihovi
kosi, s kostmi
0203 29 15


– – – – prsa s
potrebušino in maščobo, kosi– – – – drugo:
0203 29 55


– – – – – brez
kosti
0203 29 59


– – – – – drugo


(1) Kjer je navedena razpisana količina le v okviru štirimestne
ali šestmestne tarifne oznake, je dovoljen uvoz za vse tarifne
podštevilke v okviru navedene tarifne oznake.


Ponudniki vložijo ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga v okviru
posamezne carinske kvote v roku 15 dni po objavi tega razpisa.
Ponudbe se vlagajo pri Agenciji Republike Slovenije za kmetijske trge
in razvoj podeželja, Dunajska 160, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem
besedilu: agencija). Ponudbe za nakup pravice do uvoza blaga se
vlagajo na obrazcu, ki ustreza vzorcu iz priloge 2 Uredbe o načinu
delitve količin blaga v okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št.
115/02
in 11/03).


Vsak ponudnik lahko za posamezno razpisano količino vloži največ
tri ponudbe z različnimi ponudbenimi cenami in količinami, v skladu z
drugim odstavkom 7. člena Uredbe o načinu delitve količin blaga v
okviru carinskih kvot (Uradni list RS, št. 115/02
in 11/03).
Vsaka ponudba je zavezujoča. Po preteku roka za vložitev ponudbe te
ni mogoče niti spremeniti niti umakniti.


Agencija pošlje ponudniku obvestilo o dodeljeni količini
blaga v roku 8 dni od končane izbire. Ponudnik je dolžan v roku 30
dni od izdaje obvestila o dodeljeni količini blaga vplačati izdraženo
ceno in predložiti agenciji potrdilo o vplačilu zneska za izdraženo
količino. Cena za izdraženo količino ustreza ceni v ponudbi. Znesek
je potrebno vplačati na transakcijski račun »Izvrševanje
proračuna Republike Slovenije« številka
»01100-6300109972«. Po plačilu celotnega zneska za
izdraženo količino izda agencija ponudniku potrdilo o dodeljeni
količini blaga. Uvoz dodeljene količine blaga je možen le na podlagi
potrdila agencije o dodeljeni količini blaga, ki ga ponudnik predloži
carinskemu organu skupaj z deklaracijo za vnos blaga v carinski
postopek.


Ponudba za dodelitev določene količine blaga v okviru posamezne
carinske kvote mora biti kolkovana z upravnimi kolki v višini
1.700 SIT.


Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih