TRINET

S 1. januarjem 2004 višja trošarina za cigarete

VLADA


5357. Uredba o spremembah uredbe o določitvi zneska specifične in
določitvi stopnje proporcionalne trošarine za cigarete


Na podlagi šestega odstavka 51. člena zakona o trošarinah
(Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99 – Ztro-A, 2/01,
33/01 – ZTro-B, 99/01 in 5/02) izdaja Vlada Republike Slovenije


U R E D B O
o spremembah uredbe o določitvi
zneska specifične in določitvi stopnje proporcionalne trošarine
za cigarete


1. člen


V uredbi o določitvi zneska specifične in določitvi stopnje
proporcionalne trošarine za cigarete (Uradni list RS, št.
50/99, 5/00, 4/01, 52/01, 102/01, 51/02, 59/02, 106/02 in 54/03) se
besedilo 2. člena spremeni tako, da se glasi:


“2. člen


Drobnoprodajna cena najbolje prodajanih cigaret na dan 1. januarja
2004 znaša 390 tolarjev za zavojček dvajsetih cigaret.”


2. člen


3. člen se spremeni tako, da se glasi:


“3. člen


Od cigaret se plačuje specifična trošarina v višini
2.873,0000 tolarjev za 1000 kosov cigaret.


Od cigaret se plačuje proporcionalna trošarina po stopnji
42,2667% od drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.”


3. člen


4. člen se spremeni tako, da se glasi:


“4. člen


Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah se
plačuje specifična trošarina v višini 1.723,8000
tolarjev za 1000 kosov cigaret.


Od cigaret, ki se prodajajo v prostocarinskih prodajalnah se
plačuje proporcionalna trošarina po stopnji 25,3600% od
drobnoprodajne cene zavojčka cigaret.”


4. člen


Proizvajalec in uvoznik plačata trošarino v znesku iz te
uredbe za cigarete, ki jih sprostita v porabo od vključno 1. januarja
2004 dalje.


Zavezanec iz 7. točke tretjega odstavka 17. člena zakona o
trošarinah (Uradni list RS, št. 84/98, 52/99, 57/99 –
ZTro-A, 2/01, 33/01 – ZTro-B, 99/01 in 5/02) mora na dan 31.
decembra 2003 opraviti popis zalog cigaret. Sestaviti mora zapisnik o
stanju zalog cigaret po vrstah, vrednosti in količinah ter ločeno, na
obrazcu iz priloge 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del,
evidentirati tiste cigarete, ki jih v skladu z zakonom o omejevanju
uporabe tobačnih izdelkov (Uradni list RS, št. 26/03 –
ZOUTI – UPB1) ne sme prodajati in jih bo zato do 1. januarja
2004 izločil iz prodaje in najpozneje do 15. januarja vrnil
dobavitelju – trošarinskemu zavezancu. Za cigarete na
zalogi, namenjene prodaji, mora sestaviti obračun razlike med zneskom
že plačane trošarine in trošarine, določene s to uredbo
(ločeno po vrstah cigaret). Zapisnik o popisu cigaret, ki jih izloča
iz prodaje, in obračun mora predložiti 15. dan po popisu carinskemu
organu, ki je krajevno pristojen glede na sedež plačnika. Obračun se
sestavi v skladu z vzorcem obračuna, ki je v prilogi 2 k tej uredbi
in je njen sestavni del.


Zavezanec iz prejšnjega odstavka mora najkasneje 60. dan po
opravljenem popisu plačati razliko v trošarini, in sicer v
skladu s četrtim odstavkom 7. člena pravilnika o podračunih ter
načinu plačevanja obveznih dajatev in drugih javnofinančnih prihodkov
(Uradni list RS, št. 114/02, 42/03 in 76/03) v dobro
podračuna: 01100-1008310474 – trošarina od tobačnih
izdelkov. Poleg številke vplačilnega računa se na plačilnem
nalogu obvezno navede tudi številko sklica, ki je določena z
modelom 19: model 19, davčna številka plačnika –
08656-01203.


5. člen


Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.


Št. 421-11/2001-8
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih