TRINET

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o izvajanju ZDDV

2628. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o izvajanju
Zakona o davku na dodano vrednost


Na podlagi 33., 35.a, 38., 39.b, 40., 40.a, 46., 52.d, 52.f, 52.i,
52.k, 52.m, 53., 54., 55., 56., 58. in 66. člena Zakona o davku na
dodano vrednost (Uradni
list RS, št. 97/04
– uradno prečiščeno
besedilo in 114/04)
izdaja minister za finance


P R A V I L N I K o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost


1. člen


V Pravilniku o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni
list RS, št. 17/04,
45/04,
84/04
in 122/04)
se za 49. členom doda 49.a člen, ki se glasi:
Komentar:


49. člen


(davčna osnova pri ponovnem uvozu blaga, ki je bilo v
postopku pasivnega oplemenitenja
)


(1) V skladu s četrtim odstavkom 22. člena ZDDV se davčna
osnova iz prvega odstavka 22. člena ZDDV pri ponovnem uvozu blaga
ugotovi v skladu s carinskimi predpisi, tako, da se od carinske
vrednosti ponovno uvoženega blaga odšteje vrednost začasno
izvoženega blaga.


(2) Carinska vrednost ponovno uvoženega blaga in vrednost
začasno izvoženega blaga se ugotovita v skladu s carinskimi predpisi.


(3) Če se v skladu s carinskimi predpisi carinska vrednost
blaga, ki se ponovno uvaža, določa na podlagi stroškov
popravila začasno izvoženega blaga, tako ugotovljena vrednost
predstavlja tudi vrednost iz četrtega odstavka 22. člena ZDDV za
obračun DDV od uvoza blaga.


(4) Pri določitvi davčne osnove za obračun DDV od uvoza blaga,
ki je bilo začasno izvoženo na pasivno oplemenitenje, se upoštevata
tudi drugi in tretji odstavek 22. člena ZDDV.
»49.a člen


(Poenostavitve glede tečaja tolarja)


(1) Šteje se, da je srednji tečaj Banke Slovenije iz
drugega odstavka 23. člena ZDDV tisti, ki je javno objavljen na dan
nastanka davčne obveznosti.


(2) Ne glede na prejšnji odstavek se davčni zavezanec lahko
odloči, da bo pod pogoji iz tega člena za vse preračune vrednosti v
tekočem mesecu uporabljal enoten mesečni tečaj.


(3) Mesečni tečaj iz prejšnjega odstavka je srednji tečaj
Banke Slovenije, javno objavljen predzadnjo sredo meseca, pred
mesecem, za katerega davčni zavezanec preračunava vrednosti.


(4) Če se srednji tečaj Banke Slovenije za posamezno valuto, ki ga
uporablja v skladu s tretjim odstavkom tega člena, spremeni za 1% ali
več, mora davčni zavezanec ne glede na drugi odstavek tega člena
uporabiti spremenjeni tečaj tekom meseca. V tem primeru davčni
zavezanec kot mesečni tečaj za preračun vrednosti v zvezi z davčnimi
obveznostmi, ki nastanejo v okviru preostanka koledarskega meseca,
uporablja srednji tečaj Banke Slovenije, objavljen v sredo pred
tednom, v katerem je zavezanec ugotovil, da so izpolnjeni pogoji za
spremembo tečaja.


(5) Davčni zavezanec mora na zahtevo davčnega organa zagotoviti
podatke o uporabljenih tečajih.«
2. člen


Besedilo 52. člena se spremeni tako, da se glasi:


»Tarifne oznake, uporabljene v tem pravilniku, so tiste, ki
so določene v Uredbi
Komisije (ES) št. 1810/2004
z dne 7. septembra 2004 o
spremembi Priloge 1 k Uredbi Sveta (EGS) št. 2658/87 o tarifni
in statistični nomenklaturi ter skupni carinski tarifi (UL
L, št. 327 z dne 30. 10. 2004, str. 1
).«
Komentar:


Črta se besedilo:


52. člen (sklicevanje na kombinirano nomenklaturo)


Ne glede na razvrstitev blaga v tarifne oznake
kombinirane nomenklature, ki je veljavna na dan nastanka davčne
obveznosti, so tarifne oznake kombinirane nomenklature, uporabljene v
tem pravilniku tiste, ki so določene z uredbo o kombinirani
nomenklaturi s carinskimi stopnjami za leto 2003 (Uradni list RS, št.
104/02). Pri ugotavljanju, katero blago se uvršča v posamezno
tarifno oznako, se upošteva navodilo za uvrščanje blaga
v kombinirano nomenklaturo (Uradni list RS, št. 61/03).
3. člen


V 53. členu se v prvem odstavku v 12. točki besedilo:


»tarifnih oznak 1108 11 00 in 1108 19 90« nadomesti z
besedilom: »tarifne oznake 1108«.


V 14. točki se tarifna oznaka »1302 19 98« nadomesti s
tarifno oznako »1302 19 90«.
Komentar:


53. člen (izdelki iz 1. točke 25. člena ZDDV)


(1) Med izdelke (blago) iz 1. točke 25. člena ZDDV
se uvrščajo izdelki in kmetijski pridelki, ki so samostojno
ali kot dodatki in nadomestki, primerni za zaužitje brez predhodne
priprave ali po običajnem postopku priprave hrane kot hrana za ljudi
oziroma krma za živali (v nadaljevanju: hrana) ter kmetijski pridelki
(semena, rastline in žive živali), ki se pridelujejo z namenom
zagotavljanja surovin za pripravo hrane za ljudi oziroma krme za
živali in se uvrščajo v naslednje oznake kombinirane
nomenklature (v nadaljnjem besedilu: tarifna oznaka):


12. proizvodi mlinske industrije (tarifne oznake: od 1101 00 do
vključno 1106), škrob iz tarifnih oznak 1108 11 00 in
1108 19 90
1108;


14. razne rastline in njihovi deli (tarifna oznaka: 1211),
rožiči (tarifna oznaka: 1212 10 10), alge (tarifna oznaka: 1212 20
00), koščice in jedra (tarifna oznaka: 1212 30 00) in drugo,
primerno za človeško prehrano (tarifna oznaka: 1212 99 80),
rastlinski sokovi in ekstrakti iz tarifne oznake 1302 19 98
1302 19 90;
4. člen


V 59. členu se v četrtem odstavku za besedo »starejših
« postavi vejica.
Komentar:


(4) Stanovanjske stavbe za posebne namene iz
prvega odstavka tega člena so na primer: stavbe, namenjene začasnemu
reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, stavbe
za bivanje starejših, dijakov, študentov in
otrok.
5. člen


V 113. členu se v prvem odstavku besedilo »in 4. točko«
nadomesti z besedilom », 4. in 7. točko«.
Komentar:


113. člen (4. točka sedmega odstavka 40. člena ZDDV)


(1) Kot vstopni DDV se šteje tudi znesek DDV, ki ga je
davčni zavezanec kot naročnik ali kupec oziroma kot prejemnik blaga
oziroma storitev plačal v skladu z 2., 3. in 4 točko
4. in 7. točko prvega odstavka in drugim stavkom drugega
odstavka 12. člena ZDDV
.
6. člen


V 131. členu se v prvem odstavku v peti alinei 3. točke besedilo
»in 3. točki« nadomesti z besedilom », 3. in 7.
točki
«.
Komentar:


131. člen (podatki v obračunu)


(1) V obrazec DDV-O za obračun DDV se vpišejo:


3. podatki o obračunanem DDV od dobav blaga in
storitev in o obračunanem DDV od pridobitev blaga znotraj Skupnosti: • pod oznako 35 (prejemniki blaga in storitev kot plačniki
  DDV) se vpiše znesek DDV, ki se plača po 2. in 3.
  točki
  3. in 7. točki prvega odstavka in drugem
  stavku drugega odstavka 12. člena ZDDV.

7. člen


V 167. členu se doda šesti odstavek, ki se glasi:


»(6) Davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga v druge
države članice, pri katerih se v skladu s 15.a členom ZDDV šteje,
da je kraj opravljene dobave tam, kjer se odpošiljanje oziroma
prevoz konča (v nadaljevanju: prodaja blaga na daljavo), mora zaradi
izvajanja Uredbe
Sveta (ES) št. 1798/2003
o upravnem sodelovanju na
področju davka na dodano vrednost in razveljaviti Uredbe (EGS) št.
218/92 (UL
L, št. 264 z dne 15. 10. 2003, str. 1
) v svojem
knjigovodstvu zagotoviti podatke o višini letnega prometa,
ločeno za vsako namembno državo članico.«
Komentar:


167. člen (knjige in evidence)


(5) Davčni zavezanec, ki pridobiva blago iz druge države
članice, v zvezi s katerim je bila opravljena storitev v skladu s
3.c) ali 3.d) točko drugega odstavka 17. člena ZDDV, mora zaradi
zagotovitve podatkov v skladu s tretjim odstavkom 56.a člena ZDDV,
voditi posebno evidenco (obrazec PE-17), ki je v prilogi XXII k temu
pravilniku in je njegov sestavni del.


(6) Davčni zavezanec, ki opravlja dobave blaga v druge države
članice, pri katerih se v skladu s 15.a členom ZDDV šteje, da
je kraj opravljene dobave tam, kjer se odpošiljanje oziroma
prevoz konča (v nadaljevanju: prodaja blaga na daljavo), mora zaradi
izvajanja Uredbe
Sveta (ES) št. 1798/2003
o upravnem sodelovanju na
področju davka na dodano vrednost in razveljaviti Uredbe (EGS) št.
218/92 (UL
L, št. 264 z dne 15. 10. 2003, str. 1
) v svojem
knjigovodstvu zagotoviti podatke o višini letnega prometa,
ločeno za vsako namembno državo članico.
8. člen


V 169. členu se v prvem odstavku v deseti alinei besedilo »promet
storitev, če so le-te obdavčene izven Slovenije, pri katerih se v
skladu s 40. členom ZDDV DDV sme odbiti« nadomesti z besedilom
»promet blaga in storitev, če je le-ta obdavčen izven
Slovenije, pri katerem se v skladu s 40. členom ZDDV DDV sme odbiti
«.
Komentar:


169. člen (knjiga izdanih računov)


(1) V knjigo izdanih računov (I-RAČ) se vpisujejo podatki, kot
sledi: • v stolpec 10 se vpiše celotna vrednost prometa s
  pravico do odbitka vstopnega DDV, razen izvoza blaga (stolpec 9),
  kot npr.: promet storitev, če so le-te obdavčene izven
  Slovenije, pri katerih se v skladu s 40. členom ZDDV DDV sme odbiti

  promet blaga in storitev, če je le-ta obdavčen izven Slovenije,
  pri katerem se v skladu s 40. členom ZDDV DDV sme odbiti,
  storitve
  v zvezi z uvozom blaga, če je vrednost teh storitev vključena v
  davčno osnovo v skladu z 2. točko drugega odstavka 22. člena ZDDV,
  dobave blaga in opravljanje storitev, ki so oproščene plačila
  DDV po 31. in 32. členu ZDDV, promet storitev po 1. in 4.a do 4.e
  točki prvega odstavka 27. člena ZDDV, če se opravljajo za naročnika
  storitve, ki ima sedež izven Skupnosti ali, če so te transakcije
  povezane z blagom, ki je namenjeno za izvoz izven Skupnosti in
  transakcije, opravljene izven Skupnosti, ki dajejo davčnemu
  zavezancu pravico do odbitka vstopnega DDV po 1. točki tretjega
  odstavka 40. člena ZDDV;

9. člen


V 174. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki se
glasi:


»(2) Ne glede na določbo osme alinee prvega odstavka tega
člena se v stolpec 8 ne vpisuje vrednost uvoza plina preko
distribucijskega sistema za zemeljski plin ali vrednost uvoza
električne energije, ki sta oproščena plačila DDV v skladu s
7. točko 28. člena ZDDV, če so izpolnjeni pogoji iz četrte in pete
alinee prvega odstavka 15. člena ZDDV.«


Dosedanji drugi in tretji odstavek postaneta nova tretji in četrti
odstavek.
Komentar:


174. člen (posebna evidenca o vstopnem DDV pri uvozu blaga)
10. člen


Za 185. členom se doda 185.a člen, ki se glasi:
Komentar:


185. člen (opcija za obdavčitev – četrti odstavek
15.a člena ZDDV)


Davčni zavezanec, ki se v skladu s četrtim odstavkom 15.a člena
ZDDV odloči, da je kraj dobave namembna država članica, prijavi
izbiro kraja obdavčitve davčnemu organu, kjer je vpisan v davčni
register.
»185.a člen


(Poročanje o višini ustvarjenega letnega prometa od prodaj
na daljavo)


(1) Davčni zavezanec iz šestega odstavka 167. člena tega
pravilnika, ki s prodajami blaga na daljavo v druge države članice
preseže vrednostni limit, ki se uporablja v posamezni državi članici
za namene določanja kraja dobave blaga pri dobavah blaga iz drugih
držav članic v skladu s členom 28b (B)(2) Šeste direktive,
mora pristojnemu davčnemu organu najkasneje do 31. januarja leta po
poteku leta, v katerem so bile te dobave opravljene, poročati o
letnem prometu, ki ga je dosegel v posamezni državi članici.


(2) Davčni zavezanec iz šestega odstavka 167. člena tega
pravilnika, ki se je odločil za obračunavanje DDV v drugi državi
članici v smislu četrtega odstavka 15.a člena ZDDV, mora davčni organ
v roku iz prejšnjega odstavka obvestiti poleg podatkov o
letnem prihodku od prodaje v vsaki posamezni državi članici še
o obdobju, za katero se je odločil obračunavati DDV v namembni državi
članici, ter identifikacijsko številko za DDV, ime, priimek in
naslov v namembni državi članici.«
11. člen


Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.
Komentar:


Objavljeno 24. junija 2005; pravilnik začne
veljati 9. julija 2005.
Povezava>>>: • 2628. Pravilnik o spremembah in
  dopolnitvah Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost
  (
  Url.
  RS, št. 60/2005
  )
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih