TRINET

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih

5253. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev


Na podlagi 67. člena Zakona o izvajanju carinskih predpisov
Evropske skupnosti (Uradni list RS, št. 25/04) izdaja minister
za finance


Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
uveljavljanju pravice do oprostitve uvoznih dajatev


1. člen


V prvem odstavku 8. člena Pravilnika o uveljavljanju pravice do
oprostitve uvoznih dajatev (
Uradni
list RS, št. 33/04
) se besedi »treh let«
nadomestita z besedama »12 mesecev«
.
(prepoved odtujitve za osebna vozila)


(1) Carinski organ na carinski deklaraciji, na podlagi katere
se dovoli oprostitev dajatev za rabljeno osebno motorno vozilo ali
rabljeno motorno kolo, vpiše naslednjo opombo:


“Če upravičenec odtuji osebno motorno vozilo oziroma
motorno kolo pred potekom treh let 12
mesecev
od dneva prepustitve, mora plačati uvozne dajatve
v skladu s carinskimi predpisi.”
V drugem odstavku se besedi »triletnega roka«
nadomestita z besedama »dvanajstmesečnega roka«.
(2) V prometno dovoljenje osebnega motornega vozila oziroma
motornega kolesa, za katerega je bila uveljavljena oprostitev, se v
rubriko »Opomba« vpiše naslednje besedilo:


“Vozilo oziroma motorno kolo se ne sme brez plačila
uvoznih dajatev odtujiti do (vpisati datum poteka triletnega
dvanajstmesečnega roka iz
prejšnjega odstavka).”
2. člen


V prvem odstavku 15. člena se črta besedilo »pred potekom
treh let od dneva prepustitve« ter peti in šesti
odstavek.
15. člen (posebnosti za
reševalna vozila
)


(1) Oprostitev uvoznih dajatev za reševalno vozilo v
skladu z d) točko 66. člena uredbe o oprostitvah oziroma vozilo,
konstruirano za prevoz blaga, ki ga upravičenec uvozi iz tretje
države, carinski organ dovoli z zaznamkom na carinski deklaraciji. V
carinsko deklaracijo vpiše naslednjo opombo:


Če upravičenec odtuji reševalno vozilo oziroma
vozilo, konstruirano za prevoz blaga, pred potekom treh let
od dneva prepustitve
, mora plačati uvozne dajatve v skladu s
carinsko zakonodajo”


(2) V prometno dovoljenje reševalnega vozila oziroma
vozila, konstruiranega za prevoz blaga, za katerega je bila
uveljavljena oprostitev uvoznih dajatev, se v rubriko “Opomba“
vpiše naslednje besedilo:


Reševalno vozilo oziroma vozilo, konstruirano za
prevoz blaga, se ne sme brez plačila uvoznih dajatev odtujiti do
(vpisati datum poteka roka iz prejšnjega odstavka). Reševalno
vozilo oziroma vozilo, konstruirano za prevoz blaga, je namenjeno
izključno za opravljanje dobrodelnih oziroma človekoljubnih nalog.”


(3) Uporabo reševalnega vozila oziroma vozila,
konstruiranega za prevoz blaga, uvoženega z oprostitvijo uvoznih
dajatev, kontrolirajo poleg carinskih organov tudi policija ter
pristojni inšpekcijski organi, ki o ugotovljenih
nepravilnostih obveščajo carinske organe.


(4) Organ, pristojen za registracijo vozil, ne sme registrirati
reševalnega vozila oziroma vozila, konstruiranega za prevoz
blaga, ki ga je upravičenec uvozil z oprostitvijo uvoznih dajatev, na
drugo pravno ali fizično osebo, preden poteče rok iz drugega odstavka
tega člena, če upravičenec ne predloži listine carinskega organa, da
je bila uvozna dajatev plačana v skladu s carinskimi predpisi.


(5) Če je imel upravičenec pred potekom triletnega roka
iz drugega odstavka prejšnjega člena prometno nesrečo in je
bilo vozilo poškodovano za več kot 70% tržne vrednosti vozila
na dan nesreče, lahko poškodovano vozilo proda, ne da bi
plačal uvozne dajatve.


(6) Upravičenec, ki želi uveljaviti oprostitev uvoznih
dajatev v skladu s prejšnjim odstavkom, mora carinskemu organu
predložiti potrdilo o tržni vrednosti poškodovanega vozila, ki
ga izda izvedenec za motorna vozila.
3. člen


V drugem odstavku 9. člena se besedilo »dovoljenje za
stalno bivanje« nadomesti z besedilom »dokazilo o
običajnem prebivališču«
.
(predložitev ustreznih listin)


(2) Tuj državljan mora, poleg dokazil iz prejšnjega
odstavka, predložiti dovoljenje za stalno bivanje
dokazilo o običajnem prebivališču
oziroma potrdilo o odobrenem pribežališču v Republiki
Sloveniji.
4. člen


V prvem odstavku 18. člena se besedilo »druge alinee 52.
člena« nadomestijo z besedilom »druge alinee drugega
odstavka 52. člena«.
(znanstveni instrumenti in oprema)


(1) Upravičenci iz druge alinee 51. člena uredbe o oprostitvah,
ki uvažajo izobraževalne ali znanstvene materiale in upravičenci iz
druge alinee drugega odstavka 52.
člena uredbe o oprostitvah morajo za uveljavljanje oprostitve uvoznih
dajatev pridobiti potrdilo ministrstva, pristojnega za znanost in
tehnologijo oziroma ministrstva, pristojnega za šolstvo, o
oprostitvi uvoznih dajatev
.
5. člen


Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.


Uradni list RS, št. 126 / 22.11.2004

Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih