TRINET

Spremembe Pravilnika o pogojih in načinu prevoza živali2960. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
pogojih in načinu prevoza živali


Na podlagi druge alinee 40. člena Zakona o zaščiti živali
(Uradni
list RS, št. 20/04
– uradno prečiščeno
besedilo) izdaja ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v
soglasju z ministrom za promet


P R A V I L N I K o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o
pogojih in načinu prevoza živali


1. člen


V Pravilniku o pogojih in načinu prevoza živali (Uradni list RS,
št. 86/00,
108/00,
64/01,
16/02
in 3/03)
se v 1. členu pika nadomesti z vejico in doda besedilo:


»v skladu z Direktivo Sveta št. 91/628/EGS
z dne 19. novembra 1991 o zaščiti živali med prevozom in o
spremembi direktiv 90/425/EGS
in 91/496/EGS
(UL L št. 340 z dne 11. 12. 1991, str. 17, z
vsemi spremembami
; v nadaljnjem besedilu: Direktiva
91/628/EGS
).«.


2. člen


V 47. členu se za šestim odstavkom dodajo nov sedmi, osmi,
deveti, deseti in enajsti odstavek, ki se glasijo:


»Prevoznik, ki prevaža živali in nima sedeža v državi
članici EU, se lahko registrira pri VURS na podlagi vloge, iz katere
mora biti razvidno ime in naslov prevoznika, vključno s podatki o
telefonu, telefaksu in elektronski pošti, če so na voljo,
načinu prevoza in vrsti živali, ki se prevažajo. Vlogi mora biti
dodana pisna izjava prevoznika, v kateri mora biti navedeno, da: • izpolnjuje zahteve veljavne veterinarske zakonodaje Evropske
  skupnosti,


 • so sprejeti vsi potrebni ukrepi za izpolnjevanje zahtevDirektive 91/628/EGS
in Uredbe
Sveta (ES) št. 411/98
z dne 16. februarja o dodatnih
standardih za zaščito živali, ki se uporabljajo za cestna
vozila za prevoz rejnih živali na vožnjah, daljših od osem ur
(UL L št. 52 z dne 21. 2. 1998, str. 8, z vsemi spremembami; v
nadaljnjem besedilu: Uredba
411/98
), do namembnega kraja oziroma v primeru izvoza v tretjo
državo do namembnega kraja, kakor ga opredeljuje zakonodaja
Skupnosti. • bodo prevoz živali opravljale osebe, ki imajo ustrezno znanje
  za ravnanje in oskrbo živali pri prevozu.Vlogi je treba priložiti: • potrdilo, da konkretno prevozno sredstvo ustreza določbam
  Direktive 91/628/EGS
  in Uredbe
  411/98
  , ki ga izda pristojni organ v državi, kjer ima prevoznik
  sedež, in


 • potrdila o ustreznem znanju za ravnanje in oskrbo živali pri
  prevozu oseb, ki bodo spremljale živali med prevozom.Verodostojnost potrdil mora potrditi pristojna veterinarska oblast
v državi, kjer ima prevoznik sedež.


Vsako naknadno spremembo podatkov, navedenih v vlogi, mora
prevoznik posredovati VURS v roku 14 dni.


VURS po prejemu popolne vloge izda prevozniku dovoljenje in ga
vpiše v evidenco.«


3. člen


V 48. členu se v drugem odstavku v zadnjem stavku za besedama
»prevozno sredstvo« pika črta in doda besedilo »in
po sistemu TRACES pošlje obvestilo o obstoju načrta poti.«.


4. člen


Besedilo 49. člena se spremeni tako, da se glasi:


»Prevoznik mora kopijo načrta poti hraniti tri leta in jo ob
morebitni zahtevi predložiti pristojnemu inšpektorju.«


5. člen


V 59. členu se besedilo drugega odstavka spremeni tako, da se
glasi:


»O vsakem izvedenem ukrepu iz prejšnjega odstavka
mora veterinar poslati obvestilo po sistemu TRACES. Če prevoznik ne
izpolni odrejenih ukrepov iz prejšnjega odstavka, se ti
izvedejo po drugi osebi na stroške prevoznika.


V primeru ponavljajočih se kršitev določil tega pravilnika
ali kršitev, ki vključujejo hudo trpljenje živali, VURS
odvzame dovoljenje oziroma razveljavi odločbo o izpolnjevanju
predpisanih pogojev za opravljanje prevoza. Kadar pristojni
veterinarski inšpektor ugotovi, da prevoznik, ki ima
dovoljenje za opravljanje prevoza, izdano v drugi državi članici, ne
izpolnjuje predpisanih pogojev, pripravi pisno poročilo. VURS o
ugotovljenih nepravilnostih obvesti pristojni organ države članice,
ki je izdal dovoljenje za opravljanje prevoza.«


6. člen


Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.


Št. 323-334/00-5


Ljubljana, dne 13. maja 2005.


EVA 2005-2311-0154


Ministrica za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano


Marija Lukačič l. r.


Soglašam!


Minister za promet


mag. Janez Božič l. r.
Povezave:
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih