TRINET

Sprememembe in dopolnitve ZDDVZ A K O N O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O
DAVKU NA DODANO VREDNOST (ZDDV-F)


1. člen


V Zakonu o davku na dodano vrednost (Uradni
list RS, št. 25/05
– uradno prečiščeno
besedilo) se v prvem odstavku 18. člena v oklepaju za besedo »zakona«
doda vejica in besedilo »kadar se opravljajo osebam, ki niso
davčni zavezanci «, za zaklepajem pa se črta vejica in besedilo
»kadar se opravljajo osebam, ki niso davčni zavezanci«.


2. člen


V prvem odstavku 37. člena se na koncu besedila pika nadomesti z
vejico in doda naslednje besedilo »če ni s tem zakonom drugače
določeno.«.


3. člen


Za 46. členom se doda 46.a člen, ki se glasi:


»46.a člen


(priznavanje pavšalnega nadomestila v prometu z drugimi
državami članicami)


(1) Ne glede na drugi odstavek 46. člena tega zakona imajo pravico
do pavšalnega nadomestila tudi davčni zavezanci iz petega
odstavka 46. člena tega zakona, ki pod pogoji iz 31.a člena tega
zakona dobavijo kmetijske in gozdarske pridelke davčnim zavezancem v
drugo državo članico ali pravnim osebam, ki niso zavezanci za DDV,
ali ki opravijo kmetijske oziroma gozdarske storitve davčnim
zavezancem, identificiranim za namene DDV v drugi državi članici.


(2) Davčni zavezanci-kupci blaga oziroma naročniki storitev iz
prejšnjega odstavka morajo plačilu za blago oziroma storitev
prišteti znesek pavšalnega nadomestila v višini
4% od odkupne vrednosti.


(3) Davčni zavezanci iz prejšnjega odstavka imajo pravico
do vračila pavšalnega nadomestila, ki so ga plačali imetniku
dovoljenja za uveljavljanje pravice do pavšalnega nadomestila,
pri čemer se za priznavanje pravice do vračila pavšalnega
nadomestila smiselno upošteva 54. člen tega zakona.


(4) Minister, pristojen za finance, podrobneje določi izvajanje
tega člena.«.


4. člen


Za 52.n členom se dodajo podnaslov in členi 52.o do 52.v, ki se
glasijo:


»6. Ugotavljanje davčne obveznosti na podlagi prejetih in
izvršenih plačil


52.o člen (splošno)


(1) Davčni zavezanec, ki v zadnjih 12 mesecih ni presegel
50.000.000 tolarjev obdavčenega prometa, brez DDV, in ni verjetno, da
bo ta znesek presegel v naslednjih 12 mesecih, sme obračunavati in
plačevati DDV na podlagi prejetih plačil za opravljene dobave blaga
in storitev (v nadaljevanju: posebna ureditev po plačani realizaciji)
v skladu s tem podpoglavjem na način, ki ga predpiše minister,
pristojen za finance.


(2) V znesek iz prejšnjega odstavka se ne všteva
prodaja osnovnih sredstev.


(3) Pri povezanih osebah se, za namene tega podpoglavja, kot
znesek iz prvega odstavka tega člena šteje znesek, ki ga vse
povezane osebe dosežejo skupaj. Za povezane osebe se štejejo
osebe, ki so kot take določene v predpisih o obdavčitvi dohodkov
pravnih ali fizičnih oseb.


(4) Ne glede na 19. člen tega zakona nastane obveznost obračuna
DDV za davčnega zavezanca, ki uporablja posebno ureditev po plačani
realizaciji, na dan, ko prejme plačilo.


(5) Ne glede na 40. člen tega zakona nastane pravica do odbitka
vstopnega DDV za davčnega zavezanca, ki uporablja posebno ureditev po
plačani realizaciji, na dan, ko izvrši plačilo.


52.p člen


(izključitve iz posebne ureditve po plačani realizaciji)


(1) Iz obračunavanja DDV po posebni ureditvi po plačani
realizaciji so izključene naslednje transakcije: uvoz in izvoz blaga,
pridobitve blaga znotraj Skupnosti in dobave blaga znotraj Skupnosti.


(2) Posebna ureditev po plačani realizaciji se ne uporablja pri: • pogodbah o finančnem najemu (lizing), pri katerem je
  opravljen prenos lastninske pravice s plačilom zadnjega obroka;


 • pogodbah o prodaji oziroma nakupu blaga s pridržkom
  lastninske pravice;


 • transakcijah na podlagi kreditne ali posojilne pogodbe;


 • prometu blaga oziroma storitev, kjer je izdan račun z
  obračunanim DDV, in zneska, izkazanega na računu, ni treba plačati v
  obdobju, ki presega 6 mesecev od datuma izdaje računa;


 • prometu blaga oziroma storitev, v zvezi s katerim je račun
  izdan, preden je bilo blago dobavljeno oziroma storitev opravljena.52.r člen


(pogoji za začetek uporabe posebne ureditve po plačani
realizaciji)


(1) Davčni zavezanec iz prvega odstavka 52.o člena tega zakona sme
začeti uporabljati posebno ureditev po plačani realizaciji na prvi
dan katerega koli svojega davčnega obdobja, če: • je predložil vse obračune DDV, ki jih je bil dolžan
  predložiti, in je plačal vse zapadle obveznosti iz naslova DDV;


 • pred prehodom na posebno ureditev po plačani realizaciji ni
  bil pravnomočno obsojen zaradi storitve kaznivega dejanja ali bil
  kaznovan za hujši prekršek v zvezi z DDV;


 • v obdobju 12 mesecev pred prehodom na posebno ureditev po
  plačani realizaciji ni uporabljal te posebne ureditve;


 • v svojem knjigovodstvu zagotovi izpolnjevanje pogojev za
  uporabo posebne ureditve po plačani realizaciji;


 • vsaj 15 dni pred začetkom uporabe posebne ureditve po plačani
  realizaciji obvesti pristojni davčni urad o davčnem obdobju, v
  katerem bo začel uporabljati to posebno ureditev.(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka, ki začne
uporabljati posebno ureditev po plačani realizaciji, mora v svojem
knjigovodstvu ločeno izkazati kakršna koli plačila, ki jih
prejme ali izvrši v zvezi s transakcijami, od katerih mora
ugotoviti svojo davčno obveznost na podlagi izdanih in prejetih
računov.


(3) Davčni zavezanec, ki predloži zahtevek za izdajo
identifikacijske številke za DDV, sme uporabljati posebno
ureditev po plačani realizaciji od dneva identifikacije za namene
DDV, če: • ni verjetno, da bo v naslednjih 12 mesecih presegel znesek,
  določen v 52.o členu tega zakona,


 • pristojni davčni urad obvesti o uporabi posebne ureditve po
  plačani realizaciji ob predložitvi zahtevka za izdajo
  identifikacijske številke za DDV.(4) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka, ki začne
uporabljati posebno ureditev po plačani realizaciji, ne sme
obračunati DDV od plačil, ki jih prejme za dobave blaga oziroma
storitve, ki jih je opravil pred identifikacijo za namene


DDV, ali uveljavljati odbitka vstopnega DDV za plačila, ki jih
izvrši v zvezi z dobavo blaga in storitev, ki so mu bile
opravljene pred identifikacijo za namene DDV.


(5) Posebna ureditev po plačani realizaciji se ne sme uporabiti
retroaktivno.


(6) Če davčni organ iz obvestila davčnega zavezanca ali drugih
podatkov, ki so mu na razpolago, ugotovi, da obstaja sum zlorabe
posebne ureditve po plačani realizaciji, ali če mora preveriti
točnost in popolnost podatkov v obvestilu, lahko davčnemu zavezancu
začasno, največ pa za 2 meseca, prepove uporabo posebne ureditve po
plačani realizaciji.


Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe davčnega organa.


(7) Davčni organ mora v roku iz prejšnjega odstavka izdati
odločbo, s katero prepove uporabo posebne ureditve po plačani
realizaciji, če ugotovi, da je davčni zavezanec želel uporabiti to
posebno ureditev zaradi izognitve davku, ali če ugotovi, da
predpisani pogoji za uporabo posebne ureditve po plačani realizaciji
niso bili izpolnjeni. Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe
davčnega organa.


52.s člen


(začetek in prenehanje uporabe posebne ureditve po plačani
realizaciji)


(1) Davčni zavezanec, ki izpolnjuje pogoje za začetek uporabe
posebne ureditve po plačani realizaciji, lahko začne uporabljati to
ureditev ne prej kot prvi dan svojega naslednjega davčnega obdobja,
ki sledi mesecu priglasitve.


(2) Davčni zavezanec lahko uporablja posebno ureditev po plačani
realizaciji do zadnjega dne tistega davčnega obdobja, v katerem
vrednost obdavčenih dobav v zadnjih 12 mesecih preseže 50.000.000
tolarjev, brez DDV.


(3) Davčni zavezanec lahko preneha uporabljati posebno ureditev po
plačani realizaciji zadnji dan katerega koli svojega davčnega
obdobja, če obvesti pristojni davčni urad o davčnem obdobju, v
katerem bo prenehal uporabljati posebno ureditev po plačani
realizaciji.


(4) Davčni zavezanec, ki preneha uporabljati posebno ureditev po
plačani realizaciji v skladu z drugim in tretjim odstavkom tega
člena, mora v obračunu DDV, ki ga predloži za davčno obdobje, v
katerem preneha uporabljati posebno ureditev po plačani realizaciji,
izkazati celoten znesek DDV, ki bi ga bil dolžan plačati v obdobju
uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji, če ne bi uporabljal
te posebne ureditve, zmanjšan za celoten znesek DDV, ki ga je
obračunal in plačal v skladu s posebno ureditvijo po plačani
realizaciji, in za znesek vstopnega DDV.


52.t člen


(posebni primeri o prenehanju uporabe posebne ureditve po plačani
realizaciji)


(1) Davčnemu zavezancu preneha pravica do uporabe posebne ureditve
po plačani realizaciji, če: • je bil med uporabo te ureditve obsojen storitve kaznivega
  dejanja ali kaznovan za hujši prekršek v zvezi z DDV,


 • je uveljavljal odbitek vstopnega DDV, kot da ne bi uporabljal
  posebne ureditve po plačani realizaciji,


 • davčni organ utemeljeno sumi, da je davčni zavezanec zlorabil
  posebno ureditev po plačani realizaciji.(2) Davčni zavezanec iz prejšnjega odstavka mora v obračunu
DDV, ki ga predloži za davčno obdobje, v katerem mu je prenehala
pravica do uporabe posebne ureditve po plačani realizaciji, izkazati
celoten znesek DDV, ki bi ga bil dolžan plačati v obdobju uporabe
posebne ureditve po plačani realizaciji, če ne bi uporabljal te
posebne ureditve, zmanjšan za celoten znesek DDV, ki ga je
obračunal in plačal v skladu s posebno ureditvijo po plačani
realizaciji, in znesek vstopnega DDV.


52.u člen


(dokazila o izvršenih plačilih in poročanje o neplačanih
računih na dan 31. decembra tekočega leta)


(1) Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani
realizaciji, mora v roku iz prvega odstavka 57. člena tega zakona
hraniti račune, ki jih je plačal drugim davčnim zavezancem, in
dokazila o opravljenih plačilih.


(2) Davčni zavezanec, ki uporablja posebno ureditev po plačani
realizaciji, mora davčnemu organu poročati o vseh izdanih računih, ki
niso plačani do 31. decembra tekočega leta. Popis računov mora davčni
zavezanec predložiti pristojnemu davčnemu uradu najpozneje do 31.
januarja naslednjega leta.


52.v člen


(pooblastilo ministru)


Minister, pristojen za finance, podrobneje določi izvajanje tega
podpoglavja in določi način izvajanja te posebne ureditve za posebne
transakcije.«.


5. člen


Tretji odstavek 58. člena se spremeni tako, da se glasi:


»(3) Davčni zavezanec iz prvega odstavka tega člena, ki
obračunava in plačuje DDV v skladu s tem zakonom, mora pristojnemu
davčnemu uradu predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske
številke za DDV.«.


Za tretjim odstavkom se dodata četrti in peti odstavek, ki se
glasita:


»(4) Davčni zavezanec ali pravna oseba, ki ni davčni
zavezanec, ki mora v skladu s tem zakonom obračunavati in plačevati
DDV od pridobitve blaga znotraj Skupnosti, mora pristojnemu davčnemu
uradu predložiti zahtevek za izdajo identifikacijske številke
za DDV.


(5) Vsebino in obliko zahtevka za izdajo identifikacijske številke
za DDV predpiše minister, pristojen za finance.«.


6. člen


Za 59. členom se doda 59.a člen, ki se glasi:


»59.a člen


(prenehanje identifikacije za namene DDV)


(1) O prenehanju identifikacije za namene DDV davčni organ odloči
po prejemu zahtevka davčnega zavezanca za prenehanje identifikacije
za namene DDV oziroma po uradni dolžnosti, če ugotovi, da ne
obstajajo več razlogi za identifikacijo za namene DDV.


(2) Minister, pristojen za finance, podrobneje določi izvajanje
tega člena.«.


7. člen


V prvem odstavku 61. člena se besedilo »pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik« nadomesti z besedilom »pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali druga fizična oseba, ki
opravlja dejavnost«.


V prvem odstavku se za 8. točko doda nova 9. točka, ki se glasi:


»9. davčnemu organu ne poroča o izdanih in neplačanih
računih oziroma popisa računov ne predloži v zahtevanem roku (drugi
odstavek 52.u člena);«.


Dosedanja 9. in 10. točka postaneta 10. in 11. točka. V dosedanji
11. točki, ki postane 12. točka, se besedilo v oklepaju spremeni
tako, da se glasi »(tretji in četrti odstavek 58. člena)«.


8. člen


V prvem odstavku 62. člena se besedilo »pravna oseba ali
samostojni podjetnik posameznik« nadomesti z besedilom »pravna
oseba, samostojni podjetnik posameznik ali druga fizična oseba, ki
opravlja dejavnost«.


V prvem odstavku se 1. točka spremeni tako, da se glasi:


»1. DDV ne obračuna takrat, ko nastane obveznost v skladu z
19., 19.a oziroma 52.o členom tega zakona;«.


V 5. točki se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi
»(36., 37., 52.s in 52.t člen);«.


V 7. točki se besedilo v oklepaju spremeni tako, da se glasi
»(40., 40.a, 41., 42., 43. člen in peti odstavek 52.o člena);«.


Za 8. točko se dodajo nova 9., 10. in 11. točka, ki se glasijo:


»9. zato, da bi neupravičeno začel uporabljati posebno
ureditev po plačani realizaciji, davčnemu organu predloži napačne ali
nepopolne podatke o izpolnjevanju pogojev iz 52.r člena;


10. kljub temu, da ne izpolnjuje pogojev za uporabo posebne
ureditve po plačani realizaciji, obračunava DDV na podlagi prejetih
plačil (52.o člen);


11. začne uporabljati posebno ureditev po plačani realizaciji pred
začetkom davčnega obdobja, ki ga je navedel v obvestilu davčnemu
organu, oziroma uporablja omenjeno ureditev tudi potem, ko ne
izpolnjuje več pogojev za njeno uporabo (52.s člen);«.


Dosedanja 9. do 20. točka postanejo 12. do 23. točka.


V dosedanji 21. točki, ki postane 24. točka, se besedilo v
oklepaju spremeni tako, da se glasi »(52.u, 57. člen)«.


PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA


9. člen


Davčni zavezanec iz 52.o člena tega zakona, ki želi začeti
uporabljati posebno ureditev po plačani realizaciji 1. januarja 2006,
o tem obvesti pristojni davčni urad do 15. decembra 2005.


10. člen


Ta zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2006, razen 9.
člena tega zakona, ki se uporablja od dneva uveljavitve tega zakona
dalje.


Št. 434-02/96-13/86


Ljubljana, dne 22. novembra 2005


EPA 509-IV


Predsednik Državnega zbora Republike Slovenije


France Cukjati, dr. med., l.r.
Povezave:
Ta stran uporablja piškotke za izboljšanje uporabniške izkušnje in za spremljanje podatkov o obiskanosti strani. Več o piškotih